Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Spiritul sărbătorilor

În fi­e­care an sunt tot mai aga­sat de at­mosfera cre­ată în apro­pi­e­rea săr­bă­to­ri­lor de iarnă. M‑am sus­pec­tat de sin­dro­mul Grinch. M‑am gân­dit că îm­bă­trâ­nesc și nu mai am vo­io­șia ne­ce­sară ca să per­cep ceea ce toată lu­mea nu­mește spi­ri­tul săr­bă­to­ri­lor. Dintr-un sen­ti­ment de frondă co­pi­lă­rească, m‑am în­că­pă­țâ­nat să as­cund orice fel de re­ac­ție po­zi­tivă, orice […]Limba noastră‑i o comoară

Am că­pă­tat în ul­tima vreme o aler­gie erup­tivă la cu­vân­tul “de­cât”. Sunt atât de scos din să­rite de uti­li­za­rea greșită a aces­tui cu­vânt în­cât nu mă pot ab­ține să nu co­rec­tez cu voce tare pe ori­cine, chiar și în si­tu­a­ții în care nu este so­ci­al­mente ac­cep­ta­bil să faci ast­fel de re­marci. Am corectat‑o pe recepționista […]Povestea tovarășului manager

Cu ani în urmă, în vre­mea co­mu­nis­mu­lui ro­mâ­nesc, trăia prin­tre noi un tip de om cu to­tul spe­cial: to­va­ră­șul di­rec­tor. Deși îl gă­seai peste tot nu era de­loc un ins co­mun. Des­ti­nul fi­e­că­ruia de­pin­dea fi­nal­mente de un to­va­răș di­rec­tor care avea pu­te­rea de a face și des­face com­pli­ca­tele ițe ale vie­ții, îm­păr­țind jus­ti­ția și bunăstarea […]Jocurile europene ale globalizării

Zi­lele as­tea s‑a in­fla­mat at­mosfera în ju­rul băn­ci­lor aus­triece, după anun­țul cu ade­vă­rat în­gri­jo­ră­tor fă­cut de Banca Aus­triei des­pre “re­du­ce­rea ex­pu­ne­rii în Eu­ropa de Est”, ca să fo­lo­sesc un ter­men pro­fe­sio­nal, deși măr­tu­ri­sesc că nu în­țe­leg în­tru to­tul sin­tagma. Atât cât în­țe­leg îmi dau seama că ceea ce li se cere fli­a­le­lor băn­ci­lor din România […]Orthos doxa

Sunt câ­țiva ani de când mă gân­desc la bi­se­rică dintr‑o altă per­spec­tivă de­cât cea din care am fost edu­cat să pri­vesc, aceea de cre­din­cios ne­con­di­țio­nat. Mă gân­desc la bi­se­rică pre­cum un ne­ho­tă­rât care, deși bo­te­zat creș­ti­nește, are încă ne­du­me­riri și ne­în­țe­le­geri. Or­to­do­xie, ca­to­li­cism sau pro­tes­tan­tism? Creș­ti­nism, isla­mism sau bu­dism? Ce le unește? Ce le desparte? […]Competența la români

Avem noi ro­mâ­nii un “je-ne sais-quoi” al nos­tru când vine vorba de com­pe­tență: o ad­mi­răm de la dis­tanță, ne că­i­năm când o pier­dem în fa­voa­rea al­tora care o plă­tesc mai bine, dar atunci când ne e la în­demână o ig­no­răm cu de­să­vâr­șire. De aia ne pleacă olim­pi­cii peste ho­tare și nu se mai în­torc… Dar […]Lache și Mache

Nene Ian­cule, îți scriu ca să-ți dau vești bune: La­che și Ma­che tră­iesc și-ți trans­mit sa­lu­tări. S‑au des­cur­cat des­tul de bine în vre­muri co­mu­niste – e drept au tre­buit să mai mă­nânce și niște ra­hat, dar asta‑i viața, nu‑i așa? — și acum sunt în vâr­ful pi­ra­mi­dei, în des­­curco-cra­­­ție. Toată truda lor de a rămâne […]Șapte miliarde, deocamdată

Sun­tem 7 mi­li­arde. E un fapt deja. Sunt stri­vit de ima­gi­nea pe care o pro­iec­tează min­tea mea în­cer­când să con­cre­ti­zeze acest nu­măr. Zia­rele au anun­țat deja eve­ni­men­tul și s‑a fă­cut pu­țină vor­bire des­pre asta prin presă. După care to­tul s‑a li­niș­tit și a in­trat în ru­tină uzu­ală. Adică ce mai face Bi­anca Nu-știu-cum și Pepe […]Sinuciderea capitalismului

Uite o în­tre­bare sim­plă: este oare ca­pi­ta­lis­mul în­ving­ă­to­rul etern, sin­gu­rul sis­tem de or­ga­ni­zare po­­li­­­tico-eco­­no­­mică de suc­ces? În­treb asta pen­tru că după ce a fu­gă­rit fe­u­da­lis­mul și a su­pra­vie­țuit cu suc­ces ata­cu­lui co­mu­nis­mu­lui ar pă­rea că ni­mic nu‑l mai poate în­frânge. Am fă­cut doi pași în spate după ce am scris des­pre Gre­cia și mi-am dat […]Elefteria i thanato

Măr­tu­ri­sesc de la în­ce­put că ur­mă­resc cu un in­te­res spe­cial ce se în­tâm­plă cu criza da­to­ri­i­lor din Gre­cia, pen­tru că am con­vin­ge­rea că e o pro­blemă simp­to­ma­tică pen­tru fai­moasa zonă euro și pen­tru că sunt si­gur că noi, ro­mâ­nii, ar tre­bui să în­vă­țăm câte ceva din ex­pe­riență asta. Eve­ni­men­tele se de­ru­lează cu o vi­teză destul […]