Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
De la Bochum la Hanoi, via Jucu

Cu mulți ani în urmă am ci­tit o carte de po­ves­tiri cu Nas­tra­tin Ho­gea. Nu-mi amin­tesc bine, dar cred că era o re­e­di­tare a edi­ției lui An­ton Pann, știu doar că po­veș­tile de acolo mi-au ră­mas în minte prin sim­pli­ta­tea lor plină de pro­fun­zime. Una din po­vești era cam așa: Nas­tra­tin se duce la un […]Nobody home

Din când în când aud la ra­dio câte o me­lo­die a ani­lor ‘80, din­tre cele pe care dan­sam în di­sco­te­cile ti­ne­re­ții. Bi­ne­în­țe­les că simt o nos­tal­gie a ace­lui timp, când ni­mic nu era im­po­si­bil, când to­tul era la un braț dis­tanță, doar să în­tinzi mâna și să cu­legi. Era o vreme a dan­su­lui în grupuri, […]Mono(b)log

Când m‑am apu­cat de scris în blo­gul de față nu aveam în minte un scop anume, nu-mi pro­pu­se­sem ni­mic con­cret, m‑am lă­sat doar pur­tat de do­rința sim­plă de a‑mi ex­pune unele idei și gân­duri, de a le nota într-un loc unde să le pot re­vi­zita și să le ur­mă­resc evo­lu­ția: ce gân­deam atunci, ce gândesc […]Un nou început

Am ie­șit în seara asta pen­tru câ­teva mi­nute afară și pen­tru prima oară în toamna asta am sim­țit mi­ro­sul ier­nii care se apro­pie. Mi s‑a pă­rut că ae­rul sti­clea un pic tă­ios pe la nări și avea pros­peți­mea pe care i‑o dă ză­pada abia ninsă – dar a fost de­si­gur doar o pă­rere de o […]Fata morgana și cortina de fier

Ieri a apă­rut un ar­ti­col mai mult de­cât in­te­re­sant în Wall Street Jo­ur­nal: Dis­man­tling Ban­kin­g’s New Iron Cur­tain. Afir­ma­ția pu­blică des­pre exis­tența unei noi cor­tine de fier me­rită no­tată, chiar dacă ade­vă­ru­rile mai du­re­roase au fost tre­cute sub tă­cere. Și nu poți să nu te în­trebi cine a creat cor­tina de fier? Nu cumva cei […]Povestea unei lăzi de portocale

Cu mulți ani în urmă, într-un sat ol­te­nesc, un bă­iat de 6 ani a că­zut din dud și și‑a lu­xat mâna dreaptă. Pă­rin­ții, ță­rani sim­pli, nu aveau bani de doc­tori așa că au che­mat pe Ev­do­chia, un fel de moașă co­mu­nală care trata pe ori­cine cu lea­curi bă­bești. A fre­cat mâna bă­i­a­tu­lui cu țu­ică, a […]Prin noi înșine

Nu, nu sunt li­be­ral, în ciuda aces­tui slo­gan care le‑a apar­ți­nut cân­dva li­be­ra­li­lor ro­mâni. Deși ar tre­bui să ad­mit că, dacă ar fi să aleg o doc­trină po­li­tică po­tri­vită gân­du­ri­lor mele, pro­ba­bil că doc­trina li­be­rală mi-ar fi cea mai apro­pi­ată. Dar nu des­pre li­be­ra­lism este vorba aici. Însă ca să ex­plic des­pre ce e vorba, […]My name is Kitty

Cel mai nou lo­ca­tar din Ma­ra­mu­reș 22 este Kitty. Cum era de aș­tep­tat, are o po­veste, care sună așa: de câ­tva timp dis­cu­tam cu Car­men des­pre adop­ta­rea unei pi­si­cuțe – amân­doi sun­tem iu­bi­tori de ani­male, dar până acum ne gân­deam mai de­grabă la câini. Cum nu avem un stil de viață po­tri­vit pen­tru un câine, […]Mai mult, mai repede, acum

Seara asta a fost o seară obiș­nu­ită. Seara asta a tre­cut deja. Mă uit peste umăr că­tre ea și mă gân­desc că nu s‑a în­tâm­plat ni­mic spe­cial. Ok, poate pa­ha­rul de Syrah pe te­rasă și ob­ser­va­ția pu­țin tristă că în gră­dină nu se mai aud gre­ie­rii – e pri­mul semn de toamnă. Sau poate Miles […]Încă un pas

Mă gân­deam cu pu­țin timp în urmă că de câ­țiva ani sunt din ce în ce mai dez­a­mă­git de noi toți — mul­ți­mea in­di­vi­zi­lor care al­că­tuim ome­ni­rea — și tot mai scep­tic în pri­vința po­si­bi­lei noas­tre evo­lu­ții. Vi­i­to­rul se în­chide în fața gân­du­ri­lor mele și nu văd drum îna­inte, doar că­rări lă­tu­ral­nice care nu duc […]