Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
I’ll be what I am

Don’t know what I will, but un­til I will find meA girl that will stay and won’t play ga­mes be­hind me,I’ll be what I am, a so­li­tary man…So­li­tary man – Joh­nny Cash “Moar­tea e un fe­no­men sim­plu în na­tură, doar oa­me­nii o fac să pară în­gro­zi­toare”. Așa des­chide Ma­rin Preda po­ves­tea din “Cel mai iu­bit dintre […]Istorie

În ul­ti­mii ani am un in­te­res tot mai mare pen­tru is­to­rie în toate as­pec­tele sale: po­li­tică, so­ci­e­tate, cul­tură. Și asta pen­tru că în­cerc să gă­sesc fi­rul lo­gic al dezvol­tă­rii umane, ide­ile și con­cep­tele esen­ți­ale care au că­lă­u­zit fi­e­care epocă is­to­rică, în spe­ranța as­cunsă că voi găsi lo­cul, mo­men­tul, con­tex­tul în care am de­viat de­fi­ni­tiv spre […]Cel care te urăște, cel care te iubește

Mă în­treb une­ori de unde vine do­rința ne­stă­vi­lită a unor oa­meni pen­tru câștig. Adună averi peste averi, vor din ce în ce mai mult și doar pen­tru ei. Pare să fie le­gea fun­damen­tală a zi­lei de azi: orice com­pa­nie vrea să cre­ască, să pro­ducă mai mult pro­fit pen­tru ac­țio­na­rii ei. Dar nu pu­tem să creștem […]Dor de comunism

“Stau la geam în ora­șul cel mare și aud o că­ruță cu cai. Unu‑i alb și-al­­tu‑i ne­gru și-mi pare că e unul în iad și-al­­tu‑n rai.” Asta‑i o po­e­zie a lui Pă­u­ne­scu pe care mi-am amintit‑o într‑o di­mi­neață, când pri­veam prin fe­reas­trele fir­mei unde lu­crez. Doi mun­ci­tori se pre­gă­teau să taie niște co­paci din curtea […]Prietenul meu, bugetarul

Za­ver mare, moncher! Lume multă, te­le­vi­ziuni, ziare, li­deri de sin­di­cat și li­deri de mo­ment. Po­li­ti­cie­nii nu‑s de­parte nici ei. E de­ranj la mi­nis­te­rul fi­nan­țe­lor, unde an­ga­ja­ții îl se­ches­trează pe dom’ mi­nis­tru, care alt­min­teri e bă­iat bun, da’ e mă­gar și n‑are ma­niere. Su­pă­ra­rea vine de la bani (de la ce alt­ceva?). Domnii an­ga­jați nu mai […]Nenea Anghel

Există în viața mea oa­meni des­pre care am ui­tat, deși n‑ar fi tre­buit, oa­meni pe care i‑am ră­tă­cit prin gând. Îmi amin­tesc de ei atunci când pri­mesc vești și apoi îi uit din nou – de la o vreme în­coace veș­tile care ajung la mine nu mai sunt bune și mă tem că am să‑i […]Offside

Într-un ar­ti­col mai vechi, Că­tă­lin To­lon­tan menţiona o ini­ţi­a­tivă a lui Mi­chel Pla­tini de a stă­vili imen­sul aflux de bani din fo­tbal, care l‑au trans­for­mat dintr-un sport într‑o ba­nală, dar pro­fi­ta­bilă, afa­cere. Spu­nea că fo­tba­lul nu este de fapt o po­veste des­pre vic­to­rie, ci una des­pre în­frân­gere. Dacă în­vinşii vor fi me­reu ace­eaşi, ideea de […]Stanno tutti bene

Am va­zut de cu­rând “Everybody’s fine” cu Ro­bert De Niro – o po­veste sim­plă des­pre fa­mi­lie si va­lo­rile pe care ea le cul­tivă, des­pre vi­sele fi­e­că­ruia și des­pre cât de greu este să le îm­pli­nești, dar cât de co­mod și li­niș­ti­tor este să te minți că ceea ce ai re­a­li­zat este la fel de bun. […]Motoarele economiei

Acum mai bine de un an mă în­tre­bam cine for­mează fai­moasa clasă de mij­loc a Ro­mâ­niei și cum va re­zista ea cri­zei care atunci doar se pre­fi­gura. Răs­pun­sul e azi evi­dent. Din pă­cate spai­mele mele de atunci s‑au do­ve­dit în­te­me­iate. Dar nu des­pre pre­mo­n­i­ți­ile mele mai mult sau mai pu­țin exacte vreau să po­ves­tesc aici, […]Te iubesc, dar nu pe tine

Zi­lele as­tea domnii jur­na­li­şti de la Re­a­li­ta­tea şi-au des­co­pe­rit vo­ca­ţia de li­deri de sin­di­cat. I‑a apu­cat o grijă ne­bună de pen­sio­nar şi de bie­tul bu­ge­tar, de care sunt atât de pre­o­cu­pați și în­gri­jo­rați în­cât cred că au ui­tat com­plet de punc­tele de au­diență în care își mă­soară per­for­man­țele. Nu doar că ni‑i ex­pun din toate […]