Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Ciocoii vechi și noi

Po­li­ti­cie­nii de la pu­tere spun că le­gile se fac în par­la­ment. Că nu se pot schimba legi după cum vrea unul și al­tul, ci doar prin vo­tul par­la­men­ta­ri­lor care au fost tri­miși acolo de ale­gă­to­rii lor. Ceea ce poate face ce­tă­țea­nul este să res­pecte aceste legi și să vo­teze o dată la pa­tru pe aceia pe care […]



Când scopul nu mai scuză mijloacele

Când ci­tești no­ia­nul de re­ac­ții, de­cla­ra­ții și co­mu­ni­cate ale di­ver­se­lor in­sti­tu­ții care sunt im­pli­cate în ca­zul clu­bu­lui Co­lec­tiv e im­po­si­bil să nu te simți co­ple­șit. Din toate păr­țile vin in­for­ma­ții, multe con­tra­dic­to­rii nu doar în con­ți­nut, ci și în ton, dar toate au un nu­mi­tor co­mun: fi­e­care din aceste in­sti­tu­ții și‑a fă­cut treaba. Pri­mă­ria și‑a fă­cut treaba, […]



Reflexe de fost milițian

Deși poate nu vi se pare, Pie­done este, în adân­cul fi­brei sale, un mi­li­țian de modă ve­che. Apu­că­tu­rile sale de Pris­tanda mo­dern sunt al­to­ite peste un ca­rac­ter de ca­ri­e­rist po­li­tic, re­zul­tând o com­bi­na­ție oa­re­cum in­e­dită de com­por­ta­mente și ati­tu­dini, de ti­pul sec­to­ris­tu­lui de Ber­ceni cu ifose de Su­per­man. In­sul gro­bian și in­cult n‑ar fi tre­buit să ajungă […]



N‑o să mi se întâmple tocmai mie

Cei care au fost în clu­bul Co­lec­tiv in­sistă că efec­tele pi­ro­teh­nice au fost mai mult în re­clamă de­cât în re­a­li­tate. Că trupa Goo­d­bye to Gra­vity a vrut să atragă pu­blic și a exa­ge­rat spec­ta­cu­lo­zi­ta­tea lor. În re­a­li­tate au fost niște amă­râte de ar­ti­fi­cii de pom. Al­ții zic că nu erau ar­ti­fi­cii, ci niște lu­mâ­nări exact ca […]



Unde sălășluie diavolul

Se dis­cută aprins și cu con­vin­gere în co­mu­ni­tă­țile or­to­doxe ro­mâ­nești de pe in­ter­net des­pre Ha­l­loween și des­pre fap­tul că ce­le­bra­rea aces­tei săr­bă­tori de im­port este forma unui pă­cat care, iată, este pe­dep­sit de Dum­ne­zeu prin in­cen­diul dintr-un club bu­cu­reș­tean, unde ro­c­keri ti­neri — cum alt­fel? — se aflau într‑o con­gre­ga­ție al că­rei scop nu pu­tea fi de­cât adu­la­rea demonicului. […]



Doliu național

În semn de so­li­da­ri­tate cu vic­ti­mele tra­ge­diei din clu­bul Co­lec­tiv, Jur­na­lul de drum își sus­pendă pos­tă­rile pe du­rata ce­lor trei zile de do­liu na­țio­nal. Sper din toată inima ca lista de vic­time să se oprească, iar cei ce se luptă pen­tru viața lor în spi­tale să fie recuperați.



O strategie pentru turismul montan

A horse! A horse! My kin­gdom for a horse! Lec­ția pe care Sha­kes­peare a în­cer­cat să ne‑o pre­dea prin vor­bele lui Ri­chard al III-lea nu pare să fi avut prea mare suc­ces. Ajun­gem prea des în si­tu­a­ția dis­pe­rată de a da orice pen­tru a salva ceea ce nu de­mult ni se pă­rea că n‑avem cum să pierdem. […]



Ce este un montaniard?

Când am scris des­pre mu­ti­la­rea mun­ți­lor Bu­cegi de că­tre hoarde de in­di­vizi ne­ci­vi­li­zați, am fo­lo­sit câ­țiva ter­meni “con­sa­crați” prin re­țe­lele so­ci­ale ca să ca­rac­te­ri­zez acești oa­meni: co­ca­lari, piți­poance, cor­po­ra­tiști. Unii m‑au cer­tat prin co­men­ta­rii pen­tru asta, con­si­de­rând că afi­șez un soi de eli­tism ne­po­tri­vit cu su­biec­tul. Ori­cine are drep­tul de a merge pe munte, căci […]



Când totul începe cu NU

Am ob­ser­vat că ro­mâ­nii au o ca­li­tate ex­tra­or­di­nară: ei știu în­tot­dea­una ce NU vor. Ba, mai mult de atât, când e vorba să spună răs­pi­cat ce NU le place, sunt mult mai vred­nici în a‑și croi pan­carte și a ieși în stradă pen­tru a‑și face cu­nos­cute opi­ni­ile. Nu ex­ploa­tă­rii de la Ro­șia Montană. Nu demiterii […]



Ce dăm înapoi munților?

Ci­vi­li­za­ția be­to­nu­lui, es­te­tica as­fal­tu­lui și po­e­zia fi­e­ru­lui be­ton au în­ce­put să urce pe po­te­cile mun­ți­lor. Gu­ver­nan­ții vor să dezvolte po­ten­ți­a­lul tu­ris­tic, cel pu­țin așa ne spun. Ce în­seamnă pen­tru ei po­ten­țial tu­ris­tic e des­tul de lim­pede: să aduni într-un loc cât mai multă lume și să‑i faci să-și chel­tu­iască ba­nii pe mân­care si bă­u­tură spre profitabilitatea […]