Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Să like, să share sau să going

Se face des­tul de mult caz des­pre ma­nia te­le­foa­ne­lor mo­bile, o boală so­ci­ală care pare să facă ra­va­gii în ul­tima vreme. Ne-am obiș­nuit să ne de­co­nec­tăm de la me­diul so­cial în care trăim, plon­jând cu ne­saț în lu­mea di­gi­tală a ami­ci­ți­i­lor vir­tu­ale, a em­pa­ti­i­lor su­per­fi­ci­ale. Un like și-un share sunt mai frec­vente forme de interacțiune […]Cine va trage foloase din cazul Oprea

Ori­cât de ciu­dat ar pă­rea, moar­tea agen­tu­lui de po­li­ție Bo­gdan Gi­gină con­so­li­dează gu­ver­na­rea PSD. Se vor găsi poate unii care să se mire și să se în­trebe cum ar pu­tea un ase­me­nea ne­fe­ri­cit ac­ci­dent să se în­toarcă în fa­voa­rea ace­lora care sunt răs­pun­ză­tori pen­tru pro­du­ce­rea lui. Ca de obi­cei, di­a­vo­lul se as­cunde în de­ta­lii. Iar de­ta­li­ile de data […]Un polițist a murit pe stradă

Un po­li­țist a mu­rit pe stradă. O moarte tra­gică pen­tru că era un băr­bat tâ­năr, cu o viață în­treagă de trăit îna­in­tea sa. O moarte ri­di­colă pen­tru că a pie­rit că­zând într‑o groapă din mij­lo­cul unei ca­pi­tale care se pre­tinde eu­ro­peană. O moarte stu­pidă pen­tru că se afla într‑o mi­siune care nu era de fapt o misiune: […]Căutându‑l pe domnul Trandafir

Nu de­mult, acum doar câ­teva zile în urmă, cam pe când sin­di­ca­tele din în­vă­țământ ne­go­ciau de zor cu gu­ver­nul mă­ri­rea cu 15% a sa­la­ri­i­lor, Mo­ise Gu­ran spu­nea că a da pur și sim­plu bani mai mulți pro­fe­so­ri­lor nu e o so­lu­ție. Și că gu­ver­nul acesta sau ori­care îi va urma tre­buie să pri­ceapă că ne­voia cea mai […]Binefăcătorul nostru, muncitorul

Bu­cu­reștiul e un oraș care se află me­reu în treabă. Ca­pi­tala nu cu­noaște odihna și veți spune că așa îi șade bine unei ci­ta­dele eu­ro­pene, să vi­breze con­ti­nuu, să-și schimbe în fi­e­care zi pie­lea în­fă­ți­șării, ca un șarpe care re­naște în fi­e­care di­mi­neață. Mda, cu­nosc me­ta­fo­rele as­tea po­e­tice, nu­mai că mie tre­pi­da­ția asta îmi cam ajunge până peste cap. […]Dresura de oameni

Pe banca ves­ti­a­ru­lui, chiar vi­zavi de mine, șade un tâ­năr domn îm­pre­ună cu fiul său de vreo cinci ani. Par nițel obo­siți de îno­ta­tul în pis­cină — căș­tile de înot pi­cură încă de apă, arun­cate peste un pro­sop — și nu se gră­besc cu îm­bră­ca­tul. În sală e cald, mai ales dacă toc­mai ai venit […]Bărbați din carton

Cu mulți ani în urmă am au­zit în­tâm­plă­tor o vorbă care mi‑a ră­mas în minte. Nu mai țin minte îm­pre­ju­ra­rea în care mă aflam, cred că un­deva în tren, as­cul­tând o con­ver­sa­ție a al­tor per­soane com­plet stră­ine mie, care po­ves­teau des­pre ci­neva care și‑a vă­dit brusc urâ­țe­nia ca­rac­te­ru­lui după ce se stră­du­ise în­de­lung să facă […]Cum se scapă de eticheta de baron

Li­viu Drag­nea și‑a pro­pus să scape PSD-ul de trei eti­chete: de par­tid co­mu­nist, de par­tid al ba­ro­ni­lor și de par­tid al co­rup­ției. Co­men­ta­to­rii din presă s‑au re­pe­zit asu­pra lui și au di­se­cat fi­e­care din aceste as­pecte, de­mon­strând că n‑are cum să vor­bească se­rios de vreme ce el în­suși este un fost ba­ron, deja con­dam­nat pentru […]Unii au zis că Putin…

Unii au zis că Pu­tin este ar­ti­za­nul exo­du­lui re­fu­gi­a­ți­lor si­rieni că­tre Eu­ropa. Că el, prin ser­vi­ci­ile se­crete și cu aju­to­rul lui al As­sad, a fo­lo­sit toate mij­loa­cele mo­derne ale ma­ni­pu­lă­rii și dez­in­for­mă­rii, de­ter­minând mulți si­rieni să ia ca­lea exi­lu­lui că­tre Eu­ropa. Al­ții au râs și au zis că astea‑s sce­na­rii aiu­ris­tice și că n‑avea el […]Doamna Stela, specialista noastră

Hai să ne en­tu­zi­as­măm toți, fra­ți­lor! A ros­tit ma­dam Stela Po­pescu, ar­tista nos­tră na­țio­nală, un dis­curs me­mo­ra­bil în se­ri­a­lul Las Fi­er­binți de la ProTV. A zis des­pre si­tu­a­ția în­vă­țămân­tu­lui, do­m’ne! Cum au spus unii, a fă­cut “o ra­di­o­gra­fie per­fectă”. Băi, da’ așa ceva n‑am mai au­zit! Ni­meni n‑a mai avut cla­ri­ta­tea asta de cris­tal: nu‑s […]