Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Conversație despre bun simț

O în­tâm­plare apa­rent ba­nală mi‑a pri­le­juit un mo­ment de re­flec­ție asu­pra ne­sim­ți­rii. Pe care o re­simt în con­ti­nuă creș­tere în ju­rul meu, cu fi­e­care zi care trece. Une­ori mă au­to­li­niș­tesc spu­­nându-mi că, de­si­gur, mi se pare. Al­te­ori însă op­ti­mis­mul mă pă­ră­sește. La sală — un loc unde nu toc­mai abi­li­tă­țile in­te­lec­tu­ale sunt cele pe care […]Un munte de cașcaval

Îmi amin­tesc că pe vre­mea când eram co­pil, acum foarte mulți ani în urmă, atât de mulți că nici nu vreau să spun câți, îmi plă­cea des­tul de mult caș­ca­va­lul Pen­te­leu. Și cum de­nu­mi­rea lui era stră­ină de uni­ver­sul ur­ban al co­pi­lă­riei mele, am întrebat‑o pe mama ce e Pen­te­leu. Maică-mea, prinsă cu oa­rece treburi […]Aspiratoare de femei

Orice băr­bat din lu­mea asta cu­noaște un ade­văr sim­plu: ma­și­nile scumpe sunt ade­vă­rate as­pi­ra­toare de fe­mei. Dar dacă vine vorba des­pre mo­ti­vul pen­tru care această te­o­rie func­țio­nează, tre­buie să re­cu­noaș­tem că încă nu s‑a ajuns la un con­sens bine fun­damen­tat din punct de ve­dere ști­in­ți­fic. Unii cred că fe­me­ile sunt proaste și cad ușor în […]Săraca fată bogată

Lu­mea în­treagă e cu ochii pe cu­plul pre­zi­den­țial ame­ri­can, pân­dind fi­e­care pri­vire arun­cată pe fu­riș, fi­e­care gest ne­con­tro­lat, fi­e­care semn al gra­du­lui de ar­mo­nie din această că­s­ni­cie. Toți vor să știe dacă “cel mai pu­ter­nic om al pla­ne­tei” are sau nu di­fi­cul­tăți ma­tri­mo­ni­ale cu prima doamnă a Ame­ri­cii. Un su­biect mai de­grabă tragi-co­­mic, aș zice. Iar […]Securistul cel bun

Zi­lele tre­cute am avut ceva de meș­te­rit pe lângă casă, mai pre­cis o mică ma­ga­zie de unelte care tre­buia vop­sită la ex­te­rior. Ieri m‑am îna­r­mat cu o pen­sulă și‑o cu­tie de vop­sea și m‑am apu­cat de treabă. Nu vro­iam să las prea multe semne ale ac­ti­vi­tă­ții mele de vop­si­tor oca­zio­nal, mă stră­du­iam să nu împrăștii […]Necesitatea și oportunitatea

Cine de­cide dacă un act ad­mi­nis­tra­tiv este ne­ce­sar și oportun? Asta e una din­tre în­tre­bă­rile care nasc con­tro­verse zi­lele as­tea. Se­na­tul a apro­bat prin vot niște mo­di­fi­cări le­gi­sla­tive care in­tro­duc ideea că un ales lo­cal — res­pec­tiv un pri­mar — nu poate fi tras la răs­pun­dere de alte au­to­ri­tăți ale sta­tu­lui pen­tru ne­ce­si­ta­tea și oportunitatea […]În mustul zăpezii

Uite că a tre­cut o lună de la prima ie­șire pe munte de anul ăsta și abia acum mă în­vred­ni­cesc să scriu câ­teva cu­vinte. Ru­șine să-mi fie! Nu de­mult eram mai har­nic la scris, dar în ul­ti­mul timp m‑am cam le­n­e­vit. Acum, că mi-am fă­cut auto­cri­tica, o sa iau și ceva mă­suri de în­drep­tare. Dar […]Regii orașelor

Când vine vorba de bi­ci­clit prin Bu­cu­rești, lu­mea are cele mai di­verse pă­reri. Unii zic că e bine și că ar tre­bui ca toți să ne gân­dim mai mult la mo­dul ăsta de a ne de­plasa, al­ții sunt scep­tici și dau vina pe pri­mă­rie care nu face ni­mic, iar al­ții pur și sim­plu ig­noră surâzători […]Trump

După lo­vi­tu­rile mi­li­tare ale SUA în Si­ria apar și pri­mele re­ac­ții. Cele care vin din par­tea si­rie­ni­lor și ale ru­și­lor sunt ab­so­lut pre­vi­zi­bile — poate că sin­gura ne­cu­nos­cută în acest mo­ment este cât de mult va es­ca­lada Pu­tin acest in­ci­dent. Este prima con­frun­tare di­rectă cu noul pre­șe­dinte ame­ri­can și pro­ba­bil că va dori să demonstreze […]Sistemul cangrenat

Im­pre­sia pe care ma­jo­ri­ta­tea din­tre ro­mâni o au este că, atunci când un par­tid câștigă ale­ge­rile și preia gu­ver­na­rea, este cât se poate de sim­plu să treacă la în­de­pli­ni­rea pro­mi­siu­ni­lor fă­cute. Nu tre­buie de­cât să-și nu­mească mi­niș­trii și se­cre­ta­rii de stat pe func­ții și să‑i dea bă­taie. Însă, de mai bine de 25 de ani, […]