Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Legile nebuniei universale

Sunt si­gur că mulți au râs cu poftă când au ci­tit ști­rea cu Si­mona Crețu, con­si­li­era din pri­mă­ria Bu­cu­rești­u­lui care a de­cla­rat că Oprescu a fost ares­tat din ca­uza le­gii atrac­ției uni­ver­sale. E într-ade­­văr hi­lar până la un punct, când to­tul de­vine pu­țin cam tra­gic. Am ur­mă­rit câ­teva ma­te­ri­ale vi­deo pe in­ter­net cu dis­cur­suri ale […]Jandarmul, felcerul și bețivul satului

Nu știu la ce s‑o fi gân­dit An­gela Mer­kel când s‑a ho­tă­rât să de­vină avo­ca­tul în­dâr­jit al pre­luă­rii unui nu­măr cât mai mare de re­fu­gi­ați si­rieni în Eu­ropa, dar tră­iesc to­tuși cu im­pre­sia că i‑au scă­pat din ve­dere câ­teva lu­cruri foarte sim­ple și foarte evi­dente. Și nu vor­besc des­pre cal­cule com­pli­cate sau pro­ba­bi­li­tăți sta­tis­tice care […]Moartea nu vindecă

Nu mă bu­cur de moar­tea ni­mă­nui. Nu cred că moar­tea în sine poate fi o so­lu­ție, nici mă­car pen­tru cei mai răi din­tre noi. Dim­po­trivă, a trăi să vezi cum răul pe care l‑ai fă­cut este în­drep­tat e în egală mă­sură o pe­deapsă pen­tru ma­le­fi­cii ire­cu­pe­ra­bili sau o fo­lo­si­toare lec­ție pen­tru cei care au greșit […]Povestea ușii de la poarta Olimpului

Ro­mâ­nia are co­pii olim­pici. Și tare ne mai place să spu­nem peste tot că ne mân­drim cu ei, de parcă în­treaga Ro­mâ­nie ar fi con­tri­buit cu ceva la edu­ca­ția lor. Dar așa e fru­mos, să ad­mi­răm per­for­manța și — dacă se poate — să ne pu­drăm și noi pu­țin cu po­le­iala mun­cii alt­cuiva. Căci, e […]Oprescu‑n taxi pentru tine?

Aseară a fost meci pe sta­dio­nul na­țio­nal. A fost mișto. I‑am bă­tut pe greci cu 0–0. I‑am umi­lit. Sta­dio­nul aproape plin, lume multă ve­nită să se bu­cure de spec­ta­co­lul fo­tba­lis­tic — nu sunt multe oca­zii când vezi cum își dau ai noș­tri cu stân­gul în drep­tul, în timp ce an­tre­no­rul pupă ico­nițe. Ei, și după ce […]Fraiere, te-am furat

Un pri­e­ten, care lo­cu­iește într‑o zonă oa­re­cum di­chi­sită, cu vile și ma­șini scumpe, are un ve­cin mai spe­cial. E un domn în­tre două vâr­ste, foarte vor­bă­reț, ama­tor să so­ci­a­li­zeze cu ve­ci­nii și să îm­păr­tă­șească cu ei câte ceva din im­pre­si­ile fi­e­că­rei zile. Dom­nul cu pri­cina este proas­pă­tul de­ți­nă­tor al unei că­soaie imense, de care este — firește […]Plicul din halatul de primar

Ca orice pungă plină cu ra­hat, So­rin Oprescu mân­jește pe toți cei care au fost vreo­dată în re­la­ții de prea strânsă pri­e­te­nie cu el, acum când ga­bo­rii l‑au prins cu pli­cul de bani. Deo­cam­dată mai sunt unii care cred că to­tul e o fă­că­tură și că dom’ doc­tor o să scape, dar ce nu iau ei […]Convins, învins

Sunt tot mai în­gri­jo­rat cu fi­e­care zi des­pre fe­lul în care vor­bim unii cu al­ții, des­pre fe­lul în care in­te­rac­țio­năm di­rect sau in­di­rect. Simt o po­la­ri­zare cres­cândă a ce­lor din jur, ba chiar o sa­voare a con­frun­tă­rii și tot mai pu­țini oa­meni dis­puși să se afle în zona com­pro­mi­su­lui, a ar­gu­men­tă­rii lo­gice. An­drei Pleșu avea dreptate: […]Despre feminism, islam și istorie

Mi­nis­trul de ex­terne al Su­e­diei este o sus­ți­nă­toare cu multă per­so­na­li­tate a miș­că­rii fe­mi­niste. Ceea ce este cât se poate de lă­u­da­bil. Însă în avân­tul său de a pro­mova drep­tu­rile fe­meii, a fă­cut cu câ­teva luni în urmă niște afir­ma­ții un pic ha­zar­date din punct de ve­dere po­li­tic des­pre si­tu­a­ția fe­me­i­lor în Ara­bia Sa­u­dită. Mai pre­cis a condamnat […]De ce vin refugiații în Europa

Se vor­bește cu multă pa­siune zi­lele as­tea des­pre su­biec­tul re­fu­gi­a­ți­lor ve­niți din ță­rile arabe. Mul­țime de si­rieni bat la ușile eu­ro­pene, ce­rând adă­post, izgo­niți de pe la ca­sele lor de com­pli­ca­tele răz­bo­aie din țara lor. Unii ar vrea să‑i tri­mită îna­poi acasă, spu­nând că nu pu­tem să des­chi­dem ușa tu­tu­ror căci în cu­rând vom fi […]