Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Noul împărat roșu

Lu­mea e cu ochii pe PSD și pe noul ei șef. Ce va face? Ce ur­mează? DNA e în va­canța de vară, așa că sen­zațio­na­lul ști­ri­lor e aș­tep­tat să apară din me­ciul Dra­g­­nea-Ponta. Toți se în­treabă dacă Drag­nea va cere re­ma­niere. Nu. De ce ar face‑o? Ca să tre­bu­iască apoi să ne­go­cieze cu Ponta nu­mele noilor […]Avem nevoie de imigrație?

Po­pu­la­ția eco­no­mică a Ro­mâ­niei scade. În­cet, dar si­gur. Și când spun po­pu­la­ția eco­no­mică a Ro­mâ­niei mă re­fer la ro­mâ­nii care tră­iesc în­tre gra­ni­țele ță­rii. Cei care au ple­cat nu mai sunt în ca­te­go­ria asta pen­tru că nu mai con­tri­buie la eco­no­mia lo­cală. Si­gur, tri­mit bani și nu pu­țini, dar ba­nii ăș­tia se vor opri într‑o zi […]Subtila coabitare a duduii cu ANAF-ul

Dacă te îm­pinge pă­ca­tul să ajungi prin Bă­neasa Sho­pping Cen­ter mâ­nat de vreo mor­bidă cu­ri­o­zi­tate, amă­git de vreo per­fidă re­du­cere sau îm­pins de la spate de ju­mă­ta­tea ta mai bună, nu rata oca­zia de a sa­vura pe în­de­lete zarva și îm­bu­l­ze­ala de la ma­ga­zi­nele Zara. E o oca­zie unică de a‑ți testa li­mi­tele răb­dă­rii. Se […]Cartea Munților-status august

Am să în­cerc să vă obiș­nu­iesc cu ast­fel de ra­poarte pe­ri­o­dice des­pre cum evo­lu­ează Car­tea Mun­ți­lor. Cred că e bine să existe un con­tact per­ma­nent al pro­iec­tu­lui cu co­mu­ni­ta­tea monta­ni­ar­zi­lor, ca să vă pu­teți ex­prima opi­ni­ile cât mai des și mai ușor. De alt­fel în pe­ri­oada asta mă tot gân­desc cum să pun la punct un […]Viorel cel de neînvins

Eram cred că prin clasa a pa­tra când s‑au pe­tre­cut cele ce am să vi le po­ves­tesc. Ne adu­na­sem pe mai­da­nul de peste drum de blo­curi, acolo unde ju­cam fo­tbal cu bă­ie­ții din car­tier. Ăla care adu­sese min­gea era unul mai șme­che­raș, cam țâ­fnos și de­grabă ar­ță­gos cu ori­cine ar fi în­cer­cat să‑i con­teste pos­tura de li­der al […]18 reguli de trafic pe care nu le aplici

Ma­te­ma­tica de gim­na­ziu ne în­vață tot fe­lul de lu­cruri in­te­re­sante. De pildă ne poate ajuta să cal­cu­lăm tra­fi­cul me­diu din fru­mo­sul nos­tru oraș. Care va să zică se în­su­mează du­rata to­tală de de­pla­sare a tu­tu­ror auto­mo­bi­le­lor aflate în tra­fic pe par­cur­sul unei zile, ex­pri­mată în mi­nute și se îm­parte la nu­mă­rul to­tal de mi­nute al unei zile. […]A bulșita, bulșitare

Fo­lo­si­rea cu­vin­te­lor în ro­m­gleză a tre­cut de mult din zona mo­dei cor­po­ra­tiste și a de­ve­nit o prac­tică de zi cu zi. Ce­cuim tas­curi fă­cute, es­ca­lăm pro­bleme, șe­ruim in­for­ma­ții, me­ciuim fac­turi cu chi­tanțe, ne fo­cu­săm pe to­pi­curi. Și nu doar că uti­li­zăm aceste pse­u­do­cu­vinte în uzu­a­lele noas­tre con­ver­sa­ții, ci ne sim­țim în­cu­ra­jați să le adă­u­găm al­tele noi, […]Ce este Cartea munților

Acum, că am re­u­șit să pro­duc cu ti­tlu de exem­plu pri­mele pa­gini ale Căr­ții mun­ți­lor, poate că e un mo­ment bun să re­ca­pi­tu­lez pen­tru buna în­țe­le­gere a tu­tu­ror ce este și ce nu este acest site. Nive­lul de en­tu­zi­asm de la în­ce­pu­tul ori­că­rui pro­iect e des­tul de mare și cu si­gu­ranță m‑am bu­cu­rat să văd […]Încă un viol la Văleni

E di­mi­neață, ziua abia a în­ce­put și mo­to­rul ma­și­nii deja toarce egal. Mă duc la Vă­leni, în Va­slui, sa­tul cu po­ves­tea vi­o­la­to­ri­lor. Am niște treabă acolo. Vreau să dis­cut cu oa­me­nii ăș­tia, să pri­cep care e punc­tul lor de ve­dere la prima mână, nu mij­lo­cit de presă. Să avem o con­ver­sa­ție di­rectă des­pre viol și […]Cei șapte ani de acasă

Când vine vorba des­pre cei șapte ani de acasă, bi­ne­cu­nos­cuta sin­tagmă care în­cap­su­lează aș­tep­tă­rile so­ci­e­tă­ții ca fi­e­care in­di­vid să pri­mească o mi­nimă edu­ca­ție so­ci­ală încă din pri­mii ani ai vie­ții, nici un pă­rinte nu so­co­tește că este re­pe­tent la acest ca­pi­tol. Dim­po­trivă toți sunt gata să jure că ei și-au în­vă­țat ur­ma­șii care sunt regulile […]