Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Meniurile de tristă amintire

M‑a pro­vo­cat Ca­pra Ve­ci­nu­lui pe Fa­ce­book să cer­ce­tez prin­tre amin­ti­rile mele de di­na­inte de ’89 cum era cu ali­men­tele de atunci, cât de să­nă­toase erau prin com­pa­ra­ție cu si­tu­a­ția de azi. Te­o­ria lui (am bă­nu­iala că e o ca­pră trans­se­xu­ală 🙂 — glu­mesc, vreau să zic că au­to­rul pa­gi­nii e un tip) este că și […]Caruselul speranțelor și disperării

Cred că în­țe­legi cum arată ia­dul atunci când afli că su­feri de o boală in­cu­ra­bilă, într‑o fază avan­sată. Cred că în cli­pele care ur­mează ace­lui mo­ment fa­ti­dic ex­pe­ri­men­tezi la mo­dul cel mai pro­priu chi­nu­rile des­crise de căr­țile bi­se­ri­cești atunci când vor să în­fri­co­șeze eno­ri­a­șii. Te pră­bu­șești înă­un­trul tău, de­mo­lat fi­zic și psi­hic de ne­pu­tința ac­țiu­nii, de […]Cu dragoste, despre medici

De­u­năzi co­men­tam ar­ti­co­lul din presă des­pre me­di­cii și far­ma­ciș­tii ares­tați de DIICOT pen­tru că au co­la­bo­rat pen­tru a eli­bera 14 mii de re­țete fic­tive cu care — s‑o spu­nem pe șleau — au fu­rat din ba­nii pa­cien­ți­lor. Spu­neam în co­men­ta­riu că me­to­dele de furt sunt mult mai di­ver­si­fi­cate și că me­di­cii și far­ma­ciș­tii știu prea […]Cartea munților — prima pagină

Cu aju­to­rul vos­tru, pen­tru care vă mul­țu­mesc, pro­iec­tul de en­ci­clo­pe­die a monta­ni­ar­zi­lor a de­ma­rat ofi­cial. După două runde de vo­tare avem un nume pen­tru vi­i­to­rul site unde en­ci­clo­pe­dia va func­ționa: Car­tea mun­ți­lor. Pro­pu­ne­rea îi apar­ține lui Costi An­dreș care — fru­moasă co­in­ci­dență — ieri a îm­pli­nit 21 de ani. La mulți ani, Costi și mul­țu­mim pen­tru idee. Ce […]Prea bine, Maiestate. Și acum?

Re­tra­ge­rea ti­tlu­lui de Prin­cipe al Ro­mâ­niei pen­tru ne­po­tul Nico­lae este ști­rea mo­men­tu­lui. Pro­blema sus­cită un in­te­res ne­aș­tep­tat ju­de­când după cât de re­pu­bli­cani sunt ro­mâ­nii. În fond, dacă ori­cum nu vor mo­nar­hie, de ce atâ­tea co­men­ta­rii în pri­vința unor eve­ni­mente in­terne ale Ca­sei Re­gale? Ori poate că nu mai sun­tem atât de re­pu­bli­cani cum eram? Ne‑o […]Monopol pe căsătorie

Sta­tis­ti­cile spun că rata di­vor­țu­ri­lor crește cam peste tot în lume. În Eu­ropa și Ame­rica de Nord cu­plu­rile au di­fi­cul­tăți des­tul de mari de a duce până la ca­păt o că­să­to­rie, till de­ath do us apart, iar so­cio­lo­gii și psi­ho­lo­gii se în­trec în a da ex­pli­ca­ții cât mai com­plexe. Cam toate se în­vârt în jurul […]Votați numele enciclopediei!

Ieri am adu­nat pro­pu­ne­rile voas­tre pen­tru nu­mele en­ci­clo­pe­diei. Mul­țu­mesc tu­tu­ror ce­lor care s‑au gân­dit la asta și au fă­cut su­ges­tii. Avem deci câ­teva va­ri­ante in­te­re­sante, nu rămâne acum de­cât să ne ho­tă­râm care din­tre ele este cea de­fi­ni­tivă. Pen­tru asta vă in­vit să vo­tați în ches­tio­na­rul de mai jos. Am în­cer­cat să pun ace­lași ches­tio­nar și […]Hai să‑i punem un nume

Ați mai fost vreo­dată na­șii unei en­ci­clo­pe­dii? 🙂 Pro­ba­bil că nu, dar en­ci­clo­pe­dia monta­ni­ar­zi­lor tre­buie să aibă un nume. Și pen­tru că ea este des­ti­nată co­mu­ni­tă­ții monta­ni­ar­zi­lor, nu­mele tre­buie să fie ale­ge­rea noas­tră, a ce­lor ce o vom fo­losi. De aceea vă adre­sez prima în­tre­bare: ce nume să poarte? Însă îna­inte de a da răs­pun­sul vostru […]Cu Macbeth la Cucuieți

Într‑o emi­siune pe care am urmărit‑o de cu­rând An­drei Pleșu spu­nea că nu frec­ven­tăm în­de­a­juns cul­tura și asta are efecte ne­ga­tive asu­pra va­lo­ri­lor pe care le îm­păr­tă­șim ca na­țiune, căci a apre­cia și a prac­tica cin­stea, co­rec­ti­tu­di­nea și ade­vă­rul vin (și) din edu­ca­ția pe care ne‑o fa­cem ci­tind o carte, ur­mă­rind un film sau o […]Enciclopedia montană: proiectul începe!

Până la mo­men­tul când scriu aceste rân­duri, pe son­da­jul meu des­pre o en­ci­clo­pe­die montană au răs­puns peste 250 de per­soane. O ma­jo­ri­tate co­vâr­și­toare și‑a ma­ni­fes­tat in­te­re­sul pen­tru idee, iar 19 per­soane sunt chiar dis­puși să par­ti­cipe ca re­dac­tori. Pen­tru mine asta în­seamnă că pro­iec­tul en­ci­clo­pe­diei a pri­mit gi­rul vos­tru și sunt foarte bu­cu­ros că îl […]