Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Întâi DNA, apoi ANAF. Ce urmează?

Lupta îm­po­triva co­rup­ției și, mai de cu­rând, lupta îm­po­triva eva­ziu­nii fis­cale sunt două eve­ni­mente ma­jore în is­to­ria re­centă a Ro­mâ­niei și ar pu­tea avea o în­sem­nă­tate foarte mare pen­tru so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească. Dar pen­tru asta nu e su­fi­cient ceea ce fac în pe­ri­oada asta DNA și ANAF, e ne­voie de mai mult, e ne­voie de sem­na­lul unei reforme […]Întrebare pentru munțomanul din tine

Nu știu cum fa­ceți voi, dar eu când plă­nu­iesc o tură pe munte mă do­cu­men­tez cât pot de bine des­pre lo­cu­rile și tra­se­ele pe unde voi um­bla. Nu e doar do­rința de a ști tot ceea ce îmi este ne­ce­sar des­pre zona res­pec­tivă, ci și un fel de a mă bu­cura în avans de excursie […]Sistemul la români

Si­gur vi s‑a în­tâm­plat și vouă să ajun­geți pe la vreo in­sti­tu­ție de stat unde, după ce ați stat fru­mu­șel la coadă, ați aflat că nu vi se poate re­zolva ches­tiu­nea pen­tru care v‑ați pre­zen­tat acolo pen­tru că e o pro­blemă cu sis­temu’. În func­ție de cât timp v‑a luat și câți nervi vi s‑au […]There can be only one

Con­tul de Fa­ce­book al doam­nei Gra­pini a fost clo­nat! Oh, the pain, the hor­ror! Este de ne­în­țe­les cum Zu­c­ker­berg ăsta per­mite așa ceva. Vi­gi­lența doam­nei Gra­pini și a fa­ni­lor săi a sal­vat însă încă o dată — a câta oară? — si­tu­a­ția. Am fost de în­dată aver­ti­zați că a mai apă­rut un cont iden­tic cu […]Restaurantul nu e club

În mall-uri to­tul e des­pre co­merț. Ar tre­bui să știu asta, însă câ­teo­dată mă las pă­că­lit de apa­rențe și îmi ima­gi­nez că ar tre­bui să existe și un oa­re­care ștaif. De pildă în res­ta­u­rante. Orice mall care se res­pectă are un așa-nu­­­mit food co­urt, lo­cul unde gă­sești adu­nate toate so­iu­rile de mân­că­ruri tip fast food. Și […]Loredana Groază

Ar­tista noas­tră na­țio­nală, bi­ne­cu­nos­cută ori­că­rui ro­mân după sim­plul pre­nume Lo­re­dana, ar face bine să se mai uite din când în când prin bu­le­tin. Nu de alta, dar cu re­per­to­riul pe care îl abor­dează în ul­ti­mul timp riscă să cre­eze im­pre­sia că a dat în min­tea co­pi­i­lor îna­inte de vreme, la doar cele 45 de primăveri […]Ponta, dragostea și sinistrații

Acum un an de zile au fost inun­da­ții mari în Gorj și Vâl­cea. O co­mună foarte afec­tată a fost Vai­de­eni din ju­de­țul Vâl­cea. Atunci Vic­tor Ponta pro­mi­tea re­zol­va­rea pro­ble­me­lor și re­con­struc­ția ca­se­lor dis­truse de vi­i­tură. Până una alta, si­nis­tra­ții au fost mu­tați în niște con­tai­nere din alea spe­ci­ale pen­tru si­tu­a­ții de ur­gență. La ale­ge­rile prezidențiale […]Codul fiscal explicat pentru nespecialiști

Ima­­­gi­­­nează-ți că lo­cu­iești în ace­eași casă cu fiul tău. Fi­e­care are par­tea lui de lo­cu­ință, fi­e­care își plă­tește se­pa­rat chel­tu­ie­lile, mai pu­țin cos­tul uti­li­tă­ți­lor. Pen­tru că aveți îm­pre­ună un sin­gur con­tor pen­tru ener­gie elec­trică, un sin­gur con­tor pen­tru gaz și un sin­gur ceas pen­tru con­su­mul de apă. Știți cam cât costă în fi­e­care lună toate […]Turistul ca o pradă

Ne place să spu­nem că avem o țară fru­moasă. Din­tre toate la­u­dele cu care ne auto-co­m­­pli­­­men­­tăm, asta e chiar ade­vă­rată: avem o țară cu care ne pu­tem mân­dri. Pro­blema e că nu prea știm ce să fa­cem cu fru­mu­se­țea asta, cum s‑o spo­rim in­te­li­gent și cu gust și cum s‑o trans­for­măm în bani. Toți suntem […]Vișinescu a învins

După multă zarvă jur­na­lis­tică și nis­cai circ pe sti­cla unor te­le­vi­ziuni, pro­ce­sul tor­țio­na­ru­lui Vi­și­ne­scu — fost co­man­dant al în­chi­so­rii po­li­tice de la Râm­nicu Să­rat — a avut prima pro­nun­țare a com­ple­tu­lui de ju­de­cată: 20 de ani de în­chi­soare. Mo­tiv de bu­cu­rie pen­tru cei ce erau în­se­tați de drep­tate, mai ales pen­tru pu­ți­nii su­pra­vie­țu­i­tori ai detenției […]