Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Fie-vă milă de Ponta

De în­dată ce a re­nun­țat la func­ția de pre­șe­dinte al PSD, Vic­tor Ponta tră­iește un fel de noapte a cuți­te­lor lungi în va­ri­anta au ra­lenti. Ca și cum de­mi­sia sa din frun­tea par­ti­du­lui ar fi eli­be­rat niște ne­vă­zute re­sor­turi, eve­ni­men­tele care au suc­ce­dat aces­tui mo­ment îi sunt toate de­fa­vo­ra­bile, scufundându‑l tot mai jos ca im­por­tanță și influență […]Crowdeverything

În nesfâr­și­rea sa, pros­tia umană are to­tuși me­ri­tul de a fi fas­ci­nantă. Oa­me­nii re­u­șesc să fie proști în cele mai sur­prin­ză­toare chi­puri cu pu­tință, chiar și în si­tu­a­ții în care ai zice că e im­po­si­bil ca ci­neva să nu re­a­li­zeze care e ca­lea ra­țio­nală de a ac­ționa. În ciuda tu­tu­ror evi­den­țe­lor, pros­tia răz­bate. Pa­ra­fra­zând versurile […]Falia unui viitor cutremur

În­tre Ca­ra­cal și Vă­leni se în­tinde o imensă fa­lie pe care ni­meni nu vrea să o vadă. Și nu e doar din Olt până în Va­slui, ci se în­tinde și prin alte lo­curi ale Ro­mâ­niei, o fi­sură imensă de‑a lun­gul că­reia un vi­i­tor cu­tre­mur ar pu­tea de­vasta lu­mea noas­tră, cea pe care azi o cre­dem oarecum […]Le roi est mort. Vive le roi!

Ceea ce se în­tâm­plă acum în PSD este, de fapt, în­gro­pa­rea lui Ponta. A în­ce­put cu niște de­pu­neri de co­roane — UNPR și ALDE au sa­lu­tat ca po­zi­tive evo­lu­ți­ile de la con­du­ce­rea par­ti­du­lui. Cu alte cu­vinte nu în Ponta se cram­po­nează ei. Deși până mai ieri zi­ceau pe dos. Dar, na! in­te­re­sul na­țio­nal bate pro­mi­siu­nile politice. […]Victoria lui Adrian Năstase

Bă­tă­lia de ieri pen­tru po­zi­ția de pre­șe­dinte in­te­ri­mar al PSD a fost una sim­bo­lică. Nu func­ția era în dis­cu­ție — de alt­fel una in­e­xis­tentă se pare în sta­tut — ci di­rec­ția că­tre care o va lua par­ti­dul după toate frămân­tă­rile din ul­tima vreme. Cri­ti­cii ve­he­menți ai PSD vor spune poate că nu există di­fe­rențe strategice […]Sex, viol, violență

Tem­pe­ra­tura din ju­rul su­biec­tu­lui vi­o­lu­lui de la Va­slui crește. Lu­mea este in­dig­nată și se aș­teaptă la mă­suri dras­tice, la ares­tări ime­di­ate, ba chiar la pe­depse ne­în­târ­zi­ate. Mulți vor cas­tra­rea chi­mică a vi­o­la­to­ri­lor. Al­ții i‑ar vrea dați pe mâna con­dam­na­ți­lor din în­chi­sori, unde să fie la rân­dul lor vi­o­lați. Ochi pen­tru ochi, dinte pen­tru dinte. Ra­țiu­nea este […]Totul stă în context

Să zi­cem că ve­deți un băr­bat care se plimbă cu o armă în mână. Vă în­gri­jo­rați? Da? Pen­tru că vi l‑ați ima­gi­nat pe stradă, ară­tând ame­nin­ță­tor. Dar dacă v‑aș fi spus că îl ve­deți pe ace­lași băr­bat cu ace­eași armă în mână, dar într‑o uni­tate mi­li­tară, vi s‑ar mai fi pă­rut ceva de spe­riat? Nu, […]Despre circumstanțele răului

Lu­mea e de­parte de a fi per­fectă și, fie că ne place sau nu, tre­buie să ad­mi­tem că în­tot­dea­una se vor în­tâm­pla lu­cruri rele. Cri­mele nu s‑au oprit nici­o­dată, în nici un fel de tip de so­ci­e­tate — nici mă­car sta­tul po­li­ție­nesc co­mu­nist nu a pu­tut să le îm­pie­dice — nu vor­besc, fi­rește, des­pre crimele […]Violul prin nepăsare

În sta­ția de auto­buz de la ae­ro­por­tul Bă­neasa e un soare to­rid. Peste șo­sea asfin­ți­tul se to­pește trep­tat, îm­prăș­ti­ind o mi­ere fi­er­binte care to­ro­pește tru­pu­rile. Câ­țiva că­lă­tori aș­teaptă auto­bu­zul spre des­ti­na­ți­ile lor, as­­cu­n­­zându-se în spa­tele unor po­mi­șori care aruncă un dram de um­bră în ca­lea pâr­jo­lu­lui. Doar un grup de ado­les­cenți, un el și două fete, stau […]Partidul nu greșește

Toc­mai când toată lu­mea îl cre­dea doar o fan­tomă tre­cu­tu­lui, Ion Ili­escu re­vine din tihna pen­siei sale ca să facă or­dine într-un PSD aflat în de­grin­go­ladă. Bă­trâ­nul co­mu­nist a sim­țit că par­ti­dul pe care l‑a creat e în pe­ri­col să moară îna­in­tea lui și nu cred că poate su­porta ideea de a trăi să‑l vadă […]