Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Chintă roială servită

S‑ar pă­rea că Vic­tor Ponta nu mai apucă toamna în pa­la­tul Vic­to­ria. Nori ne­gri se tot strâng în ju­rul său și ni­mic nu pare să‑l mai poată salva de la imi­nen­tul său eșec po­li­tic, pe care sin­gur și l‑a con­struit în mulți ani de min­ciună și ile­ga­li­tăți dis­crete. Mi­nuni s‑au mai vă­zut în po­li­tică, dar […]O fecioară goală și despletită

Noapte de noapte, Ro­mâ­nia se trans­formă într‑o fe­cioară goală și des­ple­tită, în­vă­lu­rită doar într-un trans­pa­rent dra­pel tri­co­lor, pă­șind su­pusă în ia­ta­cul pre­mi­e­ru­lui său, că­ruia îi șop­tește la ure­che tai­nic și se­du­că­tor: ia-mă, Vic­tore, așa cum sunt și fă ce‑i vrea cu mine, dară nu mă da pe mâna bi­cis­ni­ci­lor ăia de Pre­doiu, Gor­ghiu și Blaga! Cam […]Idiotul de serviciu

În Ro­mâ­nia există și pro­ba­bil vor exista me­reu idi­o­ții de ser­vi­ciu. A fi idiot de ser­vi­ciu este o con­di­ție me­di­cală și so­ci­ală, pre­su­pune să fii nu doar stu­pid și auto­su­fi­cient, ci și veș­nic alert, gata de o re­plică promptă chiar dacă ea nu ți‑a fost so­li­ci­tată. Idi­o­tul de ser­vi­ciu este me­reu dis­po­ni­bil să le îm­păr­tă­șească celorlalți […]Lideri de sindicarton

Tra­ge­dia greacă e de­parte de a se fi în­che­iat. Ieri, la dis­cu­ți­ile des­pre ie­și­rea Gre­ciei din zona euro, s‑au spus multe cu­vinte sfo­ră­i­toare și de o parte și de alta, iar con­clu­zia fi­nală a fost că nu există o con­clu­zie fi­nală. Gu­ver­nul grec mai are un ter­men până vi­neri să vină cu so­lu­ții pen­tru criza […]Cum se vede viitorul de la Vaslui

La Hreasca, în ju­de­țul Va­slui, acolo unde vodca e pro­ba­bil mai po­pu­lară de­cât Emi­ne­scu, re­por­te­rii ProTV au des­co­pe­rit o im­pos­to­are care se dă drept pro­fe­soară de en­gleză. Diana Pa­tri­che predă la școala din sat această limbă stră­ină de vreo doi ani, însă co­piii nu știu nici acum să pună mă­car câ­teva în­tre­bări sim­ple sau să […]Grexit sau cine clipește primul

Când eram co­pil îmi amin­tesc că nu exis­tau prea multe filme la te­le­vi­zor sau la ci­nema care să-mi fi plă­cut din cale afară, dar ex­cep­ția de la această re­gulă erau wes­­tern-urile cla­sice. Lu­mea aceea a cow­­boy-lor, duri și ne­în­fri­cați, tră­i­tori într‑o epocă în care pis­to­lul tre­buia să-ți fie ori­când la în­demână, era de­o­po­trivă în­fri­co­șătoare și […]Criza din Grecia se amână

Re­a­li­ta­tea este o ches­tiune de per­cep­ții. În te­o­rie toți știm asta, în prac­tică aproape ni­meni nu ține cont de acest ade­văr sim­plu. Pen­tru ger­mani, gre­cii sunt niște eva­zi­o­niști pu­tu­roși. Pen­tru ro­mâni, gre­cii sunt o na­țiune de in­vi­diat. Pen­tru ei în­șiși, gre­cii sunt cel mai me­ri­tuos po­por. Pa­ra­do­xal, fi­e­care are drep­tate, în fe­lul său. Cei care îi iubiți […]Scrisoare către un funcționar

Dra­gul meu func­țio­nar, Ori­unde te vei afla tu, la pri­mă­rie sau la mi­nis­ter ori poate la ad­mi­nis­tra­ția fi­nan­ci­ară, ție îți scriu as­tăzi. Știi, m‑am gân­dit mult la tine în anii din urmă, când mai toată lu­mea — și ade­sea și eu — te-am în­ju­rat pen­tru toate ne­îm­pli­ni­rile in­sti­tu­ți­i­lor pu­blice și pen­tru pie­di­cile pe care statul […]Cum să omori o idee frumoasă

Pro­ba­bil că ați au­zit de Erwin Albu, fer­mi­e­rul din Co­d­lea care cul­tivă le­gume în cur­tea pro­prie — nu foarte mare — și le lasă la poartă să le ia cine o vrea și să plă­tească atât cât con­si­deră că me­rită, pu­nând ba­nii în cu­tia poș­tală. Dacă n‑ați au­zit, aflați po­ves­tea de aici. Ceea ce m‑a impresionat […]De-ALDE neica Nimeni

Neica Ni­meni, zis și Că­lin Po­pescu Tă­ri­ceanu, a în­țe­les că par­ti­dul pe care l‑a cum­pă­rat și l‑a vop­sit pre­cum pe pro­ver­bi­ala cioară vân­dută drept pa­pa­gal nu are nici o șansă în vi­i­toa­rele ale­geri. Și să nu vă în­chi­pu­iți că su­feră din cale afară pen­tru că nu-și poate ma­ni­festa con­vin­ge­rile ide­o­lo­gice într-un par­tid cu mof­turi de […]