Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Taxi, taxi uber alles

Tre­buie să re­cu­nosc că eu nu sunt chiar așa de acrit îm­po­triva ta­xi­me­triș­ti­lor, poate și pen­tru că nu prea ape­lez la ser­vi­ci­ile lor. Doar de vreo câ­teva ori, când vre­mea era cam na­soală — adică frig și ploaie — m‑au cam căl­cat pe nervi pen­tru că re­fu­zau să mă ducă acasă, în Oto­peni, pe motiv […]Călin, slugă la boieri

De când a pă­ră­sit PNL-ul, Tă­ri­ceanu do­bo­ară în fi­e­care zi noi re­cor­duri de mi­ze­rie mo­rală cu o dez­in­vol­tură in­cre­di­bilă. De fi­e­care dată cred că asta e li­mita de jos până la care se poate pros­ti­tua ci­neva și de fi­e­care dată îmi de­mon­strează că poate fi și mai mi­ze­ra­bil de­cât a fost până atunci. E in­cre­di­bil de […]Repornirea războiului

E deja lim­pede că par­la­men­tul îl va scăpa pe Ponta, cel pu­țin deo­cam­dată, de ur­mă­ri­rea pe­nală, iar el va con­ti­nua să de­fi­leze pu­blic pe sub na­sul nos­tru, rân­jind sa­tis­fă­cut că a elu­dat jus­ti­ția. Dar, din­colo de mi­ze­ria sa mo­rală, pen­tru mine de­mon­strată deja din­colo de orice du­biu, se pune în­tre­ba­rea care ar fi me­toda prin […]Cum l‑a plagiat Ponta pe Șova

În lun­gul șir al ce­lor care au fost pla­gi­ați de Ponta, Șova e pro­ba­bil cel mai me­di­o­cru per­so­naj. Aproape că am pu­tea spune că Ponta i‑a fă­cut cin­stea de a‑l pla­gia. Să ne amin­tim că în pre­tin­sul său doc­to­rat Ponta a pla­giat un pro­fe­sor uni­ver­si­tar care a re­fu­zat să de­pună plân­gere, pro­ba­bil pen­tru că a […]Ponta a recunoscut

N‑oi fi eu spe­cia­list în drept pe­nal, dar o țâră de lo­gică cred că am. Și, ci­tind ce spune dom­nul Ponta, eu pri­cep cu lo­gica mea că el re­cu­noaște fal­sul în acte, pro­ba­bil in­vo­lun­tar. Să ne rea­min­tim îm­pre­ună ce a de­cla­rat el după ce a fost acu­zat de DNA. S‑a spus la presă şi pen­tru cei […]Diversiunile lui Ponta

Acu­za­ți­ile care i se aduc lui Vic­tor Ponta sunt cât se poate de clare și de sim­plu de în­țe­les, n‑ar tre­bui să com­porte nici un fel de dez­ba­teri asu­pra in­ter­pre­tă­rii lor. Cu toate as­tea, de la mo­men­tul pu­ne­rii sub acu­zare și până acum, toată lu­mea nu con­te­nește să dis­cute des­pre cu to­tul alt­ceva de­cât esența […]Costel de pe Pătrașcu Vodă

Într‑o lume în care nu con­tează ce ai, ci dacă e ul­ti­mul mo­del, să în­cerci să re­pari ceva ‑ orice ‑ e o do­vadă de te­me­ri­tate. Uni­ver­sul în­treg îți pare a fi po­tri­v­nic, ca și cum fi­e­care păr­ti­cică a sa ar fi anume cre­ată și me­nită să te îm­pie­dice. Nu­mai că eu am une­ori în­că­pă­țâ­nă­rile mele ‑ […]Repetând aceleași greșeli

Nu e nici o în­do­ială că toți greșim de‑a lun­gul vie­ții, dăm cu stân­gul în drep­tul cu di­fe­rite pri­le­juri, în mo­duri mai hi­lare sau mai dra­ma­tice. Nici nu e mare sco­fală să ad­miți că ai scrântit‑o pe ici, pe colo, prin viața ta ‑ ar tre­bui să facă parte din obiș­nu­in­țele noas­tre co­ti­diene ‑ dar […]Din ce e făcută lumea

Dom­nul Mir­cea Mi­clea, fost mi­nis­tru al edu­ca­ției, spune că ‑ ana­li­zând re­zul­ta­tele eva­luă­ri­lor fă­cute în 2014 ‑ trei din pa­tru co­pii de la cla­sele pri­mare nu au abi­li­tă­țile ne­ce­sare de ana­liză și pre­lu­crare a in­for­ma­ți­i­lor. Dom­nul fost mi­nis­tru poate fi sus­pec­tat de stan­darde prea îna­lte, deși mă în­do­iesc ‑ am ob­ser­vat că are obi­ce­iul de a […]Doi bărbați

Ro­mâ­nii vor­besc des­pre ho­mo­se­xu­a­li­tate ca și cum ea n‑ar exista, ca și cum doar niște legi per­mi­sive ar face‑o să se nască de un­deva din niște re­sor­turi pă­că­toase ale so­ci­e­tă­ții. Atâta timp cât se opun aces­tor legi, ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea va fi țin­tu­ită un­deva, nu se știe pre­cis unde, pro­ba­bil sub talpa ia­du­lui, iar noi — pre­a­cu­rați, creștini […]