Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Procurorul cu vise de plumb

Mo­nica Ma­co­vei are par­tid. Sau va avea par­tid ‑ nu știu si­gur dacă l‑a în­scris sau nu. Și mi se pare pu­țin im­por­tant. Ceea ce e lim­pede pen­tru mine e că ea nu poate fi de­cât cel mult un ca­ta­li­za­tor tem­po­rar, un jus­ti­țiar con­junc­tu­ral, care are ca­pa­ci­ta­tea de ne­tă­gă­duit de a po­la­riza niște ener­gii so­ci­ale, dar […]De ce vrem totul repede

Se vor­bește mult des­pre ca­pa­ci­ta­tea noas­tră de a face mai multe lu­cruri con­co­mi­tent. Am îm­pru­mu­tat ter­me­nul en­glez: mul­ti­ta­s­king. Dar este acest mul­ti­ta­s­king cu ade­vă­rat de fo­los? Ori­unde, ori­când? Mi-am pus aceste în­tre­bări după ce am ci­tit un ar­ti­col in­te­re­sant des­pre ex­pli­ca­ția pen­tru care ger­ma­nii mun­cesc mai pu­ține ore, dar pro­duc mai mult. Ideea ar­ti­co­lu­lui este […]Cum să-ți alegi un portofel

A fost o vreme când îmi ale­geam un por­to­fel în func­ție de ver­sa­ti­li­ta­tea lui de a aco­moda banc­note și mo­nede. Vro­iam să aibă bu­zu­nă­re­lul acela pen­tru bă­nuți me­ta­lici, dar mi-ar fi plă­cut să fie con­struit în așa fel în­cât să nu-mi trans­forme bu­zu­na­rul într‑o gâlmă zor­nă­i­toare. Greu de gă­sit. Pe urmă au apă­rut car­du­rile și am […]Doar ce e bun

Fi­e­care ale­gere pe care o fa­cem în viață are păr­țile sale bune și unele mai pu­țin bune sau chiar rele. Nu există so­lu­ții per­fecte la nici o pro­blemă, după cum nu există nici sce­na­rii per­fecte în care toată lu­mea câștigă. Fi­lo­zo­fia chi­neză are un con­cept foarte pu­ter­nic, acela al echi­li­bru­lui yin-yang, al du­a­li­tă­ți­lor complementare — […]Cea mai economie de piață

În­tre mul­tele rele ale so­ci­a­lis­mu­lui ști­in­ți­fic din vre­mea lui Ceau­șescu eco­no­mia de stat pla­ni­fi­cată se gă­sea la loc frun­taș. Fap­tul că n‑aveam pro­duse ro­mâ­nești de ca­li­tate era ex­pli­cat de cri­ti­cii sis­te­mu­lui prin ab­sența com­pe­ti­ției, care — se știe — este mo­to­rul pro­gre­su­lui teh­nic și eco­no­mic. Toți ro­mâ­nii cre­deau pe atunci că, dacă am trece la […]Cum să iei decizii bune

Nu tre­buie să fii ma­na­ger ca să iei de­ci­zii. Viața ta per­so­nală este plină de ace­leași ti­puri de pro­vo­cări pe care le în­tâm­pină orice func­ție de ma­na­ge­ment, ba chiar une­ori mult mai com­plexe pen­tru că viața de zi cu zi nu se des­fă­șoară după re­gu­lile și pro­ce­du­rile care sim­pli­fică ade­sea cur­sul lu­cru­ri­lor într‑o com­pa­nie. Când […]Cum devii evazionist pe bună dreptate

Zic unii că e in­co­rect să tă­bă­râm pe ca­pul bie­tu­lui mic în­tre­prin­ză­tor, în­glo­dat în ta­xele și im­po­zi­tele sta­tu­lui ro­mân, care abia su­pra­vie­țu­iește de pe o zi pe alta. Că un ast­fel de om de afa­ceri nu are nici o șansă să scoată vreun câștig dacă nu face și un pic de eva­ziune fis­cală, căci costurile […]Șofând cursiv, șosea cutreieram

Am în­vă­țat să con­duc cu un in­struc­tor ma­ghiar care vor­bea des­tul de prost ro­mâ­nește. Îl chema Szocs și era unul din­tre cei 3–4 an­ga­jați ai șco­lii de șo­feri a uni­ver­si­tă­ții din Bra­șov, anume în­fi­in­țată pen­tru fa­cul­ta­tea de auto­ve­hi­cule ru­ti­ere. Un de­can mai is­cu­sit al sil­vi­cul­tu­rii re­u­șise cu mulți ani îna­inte de stu­den­ția mea să convingă […]4 motive să fii suporter înfocat

De ce merg su­por­te­rii la un meci de fo­tbal al echi­pei fa­vo­rite? Sunt câ­teva po­si­bile ex­pli­ca­ții, fi­e­care din­tre ele mai mult sau mai pu­țin pla­u­zi­bile. Iar in­ves­ti­ga­rea lor cred că este esen­ți­ală pen­tru a în­țe­lege cum poți fi­nanța și pro­mova un club de fo­tbal, mai ales acum când prin ac­țiu­nile jus­ti­ției ba­nii ne­gri au început […]Urmașii lui Ștefan

Sunt lu­cruri evi­dente care îmi stau sub nas din­tot­dea­una, dar nu le văd până când ceva sau ci­neva îmi atrage aten­ția asu­pra lor. Așa s‑a în­tâm­plat și când am ci­tit ar­ti­co­lul lui Vin­tilă Mi­hăescu des­pre noul val al is­to­riei ro­mâ­ni­lor, unde re­levă un fapt pe care aș fi pu­tut să‑l re­marc și sin­gur dacă aș […]