Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Când zâmbește copilul tău

Ori­cât de amară ne-ar fi inima, ori­cât de greu ne-ar atârna su­fle­tul, e în­tot­dea­una ceva ce ne va aduce bu­cu­rie, chiar dacă pen­tru doar câ­teva clipe: zâm­be­tul co­pi­lu­lui nos­tru. O parte din stră­da­nia noas­tră — mai mare sau mai mică, mai rod­nică sau mai ste­rilă — vine din do­rința sin­ceră de a ne ve­dea co­piii fericiți. […]Plăcerea de a ucide

Este de la sine în­țe­les în brea­sla pă­du­ra­ri­lor că un in­gi­ner sil­vic tre­buie să fie și mare ama­tor de vâ­nă­toare. Ba mai mult, se cu­vine oa­re­cum să fii și un is­cu­sit tră­gă­tor, să ni­me­rești musca în zbor de la un ki­lo­me­tru și să ai mă­car vreo du­zină de po­vești vâ­nă­to­rești în tolbă, care mai de […]Primiți cu reforma educației?

De cu­rând pre­șe­din­tele Iohan­nis a fă­cut câ­teva de­cla­ra­ții des­pre edu­ca­ție, pri­le­ju­ite de îm­pli­ni­rea a 25 de ani de la con­sti­tu­i­rea Fe­de­ra­ției Sin­di­ca­te­lor Li­bere din În­vă­țământ, afir­mând în­tre al­tele că sis­te­mul de edu­ca­ție are ne­voie de o re­con­struc­ție con­sis­tentă, care tre­buie să se spri­jine și pe con­tri­bu­ția sin­di­ca­te­lor. Lu­mea l‑o fi apla­u­dat la res­pec­tiva re­u­niune, pen­tru că […]Cu ANAF-ul la biserică

E un cor de voci in­dig­nate care strigă prin toate col­țu­rile in­ter­ne­tu­lui că ANAF-ul a că­șu­nat pe mi­cile afa­ceri ale în­tre­prin­ză­to­ru­lui ro­mân și uită să ve­ri­fice ches­ti­ile alea im­por­tante. În re­plică ANAF zice că are pla­nuri mari pen­tru pe­ri­oada care ur­mează, deci stay tu­ned 🙂 Cică se vor da la ăș­tia de le zic ei […]Conu’ Predoiu față‑n față cu evaziunea

Eva­ziu­nea fis­cală în tu­rism e un lu­cru sim­plu și bun la ro­mâni, doar ANAF-ul a făcut‑o să pară com­pli­cată și rea. În fond ce în­seamnă ches­tia asta, pri­vită din punct de ve­dere prac­tic? Vă spun eu: mai ni­mic! Nici mă­car nu faci ceva rău so­ci­e­tă­ții, dim­po­trivă, faci un bine oa­me­ni­lor că le oferi mân­care și […]Cu sufletu‑n rai

Po­po­rul ro­mân este pro­fund re­li­gios. Așa spun toate stu­di­ile fă­cute în ul­ti­mii ani, așa sus­ține și bi­se­rica or­to­doxă, mân­dră de turma ei de pra­vo­slav­nici eno­ri­ași. Va­lo­rile creș­tine trec însă pe pla­nul doi în su­fle­tul ro­mâ­nu­lui, căci la loc de cin­ste este cu­vân­tul cle­ru­lui bi­se­ri­cesc. Or­to­do­xul ro­mân e mai de­grabă pre­o­cu­pat de cum se fac pomenile, […]Cum scăpăm de eticheta de rromi

De­pu­ta­tul Bo­gdan Dia­conu, o minte lu­mi­nată a po­li­ti­cii ro­mâ­nești, și‑a luat o mi­siune is­to­rică: aceea de a în­lă­tura con­fu­zia din­tre rromi și ro­mâni. Pe cale de con­se­cință el a avan­sat un pro­iect de lege prin care rro­mii să re­vină la de­nu­mi­rea lor po­pu­lară de ți­gani, eli­­­minându-se ast­fel ne­fe­ri­cita con­fu­zie în care tră­iesc mulți eu­ro­peni care […]Cu obrazul gros la curățătorie

Ul­tima modă în­tre li­de­rii po­li­tici, mai pre­cis în­tre ăia care încă n‑au ajuns la DNA, e să-și facă o cu­ră­țe­nie ge­ne­rală prin ima­gi­nea pu­blică. Treabă com­pli­cată ai zice la prima ve­dere, având în ve­dere câte porcă­rii au con­ta­bi­li­zat fi­e­care din­tre ei în drep­tul pro­pri­u­lui cur­ri­cu­lum vi­tae. Și to­tuși să ad­mi­tem că in­ge­ni­o­zi­ta­tea lor de­pă­șește adesea […]Inbox by Gmail sau designul nu e totul

Cu oa­re­care în­târ­zi­ere am aflat și eu de noul cli­ent de email de la Go­o­gle — In­box. Am că­u­tat in­tri­gat pe in­ter­net să văd cum de mi‑a scă­pat așa o no­u­tate și m‑am mai li­niș­tit când am vă­zut că deo­cam­dată e încă în beta și că se in­sta­lează pe bază de in­vi­ta­ție. Așa că m‑am înscris […]Șova, ultima redută

Zi­ceam cu ceva timp în urmă că e vre­mea să fie ata­cat mie­zul ră­u­lui din PSD, gru­pul care încă re­zistă la frâiele par­ti­du­lui și ale Ro­mâ­niei, for­mat din Drag­nea, Ma­zăre, Șova, Sârbu și Ponta. De atunci și până acum lu­cru­rile au mai avan­sat: Ma­zăre e în arest pre­ven­tiv și nu cred că mai scapă de […]