Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
De ce Japonia nu are terorism islamist

Un ar­ti­col pe care l‑am ci­tit m‑a în­tors în timp la po­ves­tea aten­ta­tu­lui de la Char­lie Hebdo. Spu­neam atunci că res­pec­tul pe care tre­buie să‑l acorzi ce­lor­lalți in­clude și re­ți­ne­rea de a‑i ba­tjo­cori va­lo­rile, ori­cât de false și dis­cu­ta­bile ți se par ție. Acum re­a­li­zez că mai e o notă în plus, o nu­anță pe […]Domnul Președinte Altfel

Când Iohan­nis a anun­țat că el va fi un alt fel de pre­șe­dinte, ni­meni nu a avut foarte multe de co­men­tat, iar ex­pli­ca­ția e una foarte sim­plă: fi­e­care din­tre noi ne-am ima­gi­nat că alt­fel în­seamnă ai­doma cu pro­pri­ile noas­tre aș­tep­tări. Eram deci nu doar plini de spe­ranța schim­bă­ri­lor pe care le an­ti­ci­pam, dar și mul­țu­miți că, în […]Vaccin contra prostiei

Eu nu mă pri­cep la me­di­cină. De aia nu știu să di­a­gnos­ti­chez cu pre­ci­zie bo­lile de care su­feră ci­neva. N‑am în­vă­țat su­fi­cient des­pre ana­to­mia și fi­zi­o­lo­gia umană ca să mă apuc să mă pro­nunț că unul sau al­tul su­feră de vreo boală. Adică pă­reri s‑ar pu­tea să am, dar nu pre­tind că ci­neva ar trebui […]Mândrețuri de verdețuri

Ca în fi­e­care pri­mă­vară, de trei ani în­coace, m‑am por­nit să gră­di­nă­resc. Pri­mul an au fost doar niște sa­lată și ceva plante aro­mate. Anul tre­cut au fost și câ­teva ro­șii și cas­tra­veți. Anul ăsta… cine știe?!? Max și Kitty sunt aju­tori de gră­di­nar. Sau, mai exact, as­sis­tents to gar­den manager.Povestea țigării din troleibuz

Măr­tu­ri­sesc că până să aflu de in­ci­den­tele re­cente nu-mi în­chi­pu­iam că îi trece cuiva prin minte să fu­meze în mij­loa­cele de trans­port în co­mun. Într‑o lume care scoate fu­ma­tul din spa­ți­ile pu­blice și tri­mite fu­mă­to­rii pe stradă, tram­va­iul, tro­lei­bu­zul și auto­bu­zul mi se pă­reau ul­ti­mele lo­curi care ar pu­tea pă­rea cuiva po­tri­vite pen­tru așa ceva. […]Ți-am spus ca să știi

Vi se va fi în­tâm­plat și vouă să pri­miți vești proaste din par­tea cuiva într-un mod te­le­gra­fic, pur in­for­ma­tiv, în­che­iat cu ex­pre­sia “ți-am spus ca să știi”. Și după aia ați știut. Că ceva na­sol s‑a în­tâm­plat sau ur­mează in­e­vi­ta­bil să se în­tâm­ple, dar mai ales că me­sa­ge­rul — cel care e la ori­gi­nea situației […]Dubla măsură a domnului Isărescu

Dom­nul Isă­rescu e un om deș­tept, fără doar și poate. Am un sen­ti­ment de res­pect pen­tru el, ca­u­zat mai ales de fap­tul că lon­ge­vi­ta­tea sa în func­ția de gu­ver­na­tor al Băn­cii Na­țio­nale este ex­pli­cată mai în­tâi de com­pe­ten­țele sale și abia apoi de re­la­ți­ile sale în lu­mea băn­ci­lor. Nu mă în­do­iesc că sunt oa­meni importanți […]Dragoste la a n’șpea vedere

Există multe fe­luri de a‑ți găsi pe­re­chea, sunt chiar și o gră­madă de cărți care te în­vață cum să faci asta. Nu‑i vorbă ma­jo­ri­ta­tea în­vârt doar cu­vin­tele în altă or­dine, dar spun în esență ace­leași lu­cruri pe care le știm de sute, ori poate chiar mii de ani. Există o al­chi­mie a re­la­ției în­tre un el […]Hemoroizii vă doresc un anus fericit

Mai de­mult, să tot fie anul ori poate chiar mai mult, într‑o di­mi­neață obiș­nu­ită, mi-au că­zut pri­vi­rile pe un pa­nou pu­bli­ci­tar stra­dal. Era unul din­tre ace­lea imense, puse pe mar­gi­nea dru­mu­lui, care aco­peră din­colo de par­bri­zul ma­și­nii ori­zon­tul ce­lor care aș­teaptă în cozi lungi să in­tre în oraș. Și, din tot me­sa­jul pus pe re­clama aceea, […]Teama de singurătate

Am ci­tit un ar­ti­col foarte bun des­pre mult dis­cu­tata ex­pri­mare pu­blică a Mi­ha­e­lei Ră­du­lescu pe tema ho­mo­se­xu­a­li­tă­ții. Deși eu cred că du­duia a scris tâm­pe­nia aia de text doar ca să atragă aten­ția asu­pra ei și să-și cum­pere sim­pa­tia ul­­tra-or­­to­­do­­c­și­­­lor ro­mâni — care nu‑s de­loc pu­țini — me­rita to­tuși niște co­rec­ții pu­blice și ele n‑au […]