Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Secolul mistic

Sta­tul Isla­mic e pen­tru mine un soi de enigmă. Căci nu pot să pri­cep cum un grup de oa­meni, apa­rent ne­or­ga­ni­zați so­cial sau mi­li­tar, re­u­șesc să țină sub con­trol te­ri­to­rii atât de vaste, ba chiar să se mai și ex­tindă în de­tri­men­tul unor state care au po­li­ție și ar­mată și su­fi­cient mij­loace de re­pre­siune a unor […]6–2, 6–0

Mân­dria pe care ro­mâ­nii o simt în pri­vința Si­mo­nei Ha­lep ar tre­bui să fie pusă la în­cer­care în zi­lele care ur­mează. Tur­ne­ele la care par­ti­cipă în nume per­so­nal o îm­pie­dică să facă parte din echipa de Cupă Da­vis a Ro­mâ­niei. Dacă so­co­tim și că Mo­nica Ni­cu­lescu s‑a ac­ci­den­tat, șansele noas­tre în fața Can­a­dei vor scădea […]Fie-vă milă de misogini

Cân­dva, cu niște timp în urmă, dis­cu­tam des­pre mi­so­gi­nism într-un grup din care fă­ceau parte și câ­teva fe­mei, des­pre dacă și cât este de pre­zent în so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească și dacă e jus­ti­fi­cat fe­mi­nis­mul ca armă de luptă îm­po­triva sa. De­loc sur­prin­ză­tor, opi­ni­ile pă­reau să fie foarte ar­mo­ni­oase asu­pra com­por­ta­men­tu­lui mi­so­gin, toți că­zând de acord că […]Ieftiniți biletele de avion

În­fri­co­șătoa­rea po­veste a avio­nu­lui Ger­manwings și a co­pi­lo­tu­lui său si­nu­ci­gaș e de­parte de a‑și fi epu­i­zat pu­te­rea de a cap­tiva aten­ția pu­blică. Ni­mic nu poate fi atât de sim­plu în această în­tâm­plare în­cât ea să se stingă trep­tat în zgo­mo­tul con­ti­nuu și tre­pi­dant al unei lumi care zil­nic e ră­sco­lită de sen­zațio­nal. Când to­tul părea […]Narcolepsia în melosul românesc

Cân­te­cele de dra­goste sunt cele mai fru­moase, nu‑i așa? Mda, la fel zic și eu, e plă­cut să le as­culți, te apucă așa o fe­ri­cire in­ex­pli­ca­bilă, o poftă ne­bună de viață, nu? Mie îmi place mult ăla cu ari­pile de vânt, pe care îl cântă De­lia la Eu­ropa FM cam de șap­te­su­te­pa­tru­ze­ciși­șase de ori pe […]Scorpii și cațe

Ca­zul lui Da­rius Vâl­cov e încă unul din parcă in­ter­mi­na­bi­lul șir al ho­ți­i­lor pe care le ve­dem aduse la lu­mina zi­lei în ul­tima vreme. Pare si­mi­lar cu ceea ce am vă­zut până aici: un (fost) pri­mar și po­li­ti­cian lo­cal care a fu­rat cu am­bele mâini, pro­fi­tând de po­zi­ția avan­ta­joasă pe care i‑o con­fe­rea func­ția în […]Noua mafie europeană

Ma­și­nă­ria po­li­tica Syriza, par­ti­dul so­lu­ți­i­lor ul­tra­ra­di­cale, hi­per­pa­tri­ote, su­pe­rin­te­li­gente și ex­tra­or­di­nare, a cam epu­i­zat ben­zina și îi cam tușește mo­to­rul. Dis­cur­su­rile în­flă­că­rate din tim­pul ale­ge­ri­lor au fost bune până au ajuns vo­tu­rile în urnă. Mai de­parte e ne­voie de alt­ceva. E ne­voie de pri­ce­pere, de stra­te­gie, de vi­ziune. Gașca te­ri­bi­listă a lui Ale­xis Tsi­pras nu prac­tică excelența […]Share dacă vrei să te mai Like

Ime­diat după con­su­ma­rea vo­tu­lui în par­la­ment pen­tru ca­zul Șova, pe re­țe­lele so­ci­ale au în­ce­put să curgă me­sa­jele de in­dig­nare. Lu­mea s‑a re­vol­tat vir­tual că așa ceva încă se mai poate. Și mulți din­tre cei ce aveau ceva de spus pe tema asta re­cla­mau o re­ac­ție ne­în­târ­zi­ată a pre­șe­din­te­lui, adă­u­gând chiar ame­nin­ța­rea re­tra­ge­rii like-ului de pe […]Subtila legătură dintre Renoir și caltaboși

Dacă nu mă în­șel, pri­mul po­li­ti­cian co­rupt, do­ve­dit cu acte în re­gulă, a fost dom­nul Re­meș. Domnia sa a pri­mit șpagă, prin­tre al­tele, niște cal­ta­boși des­pre care nu pot să pre­su­pun de­cât că erau de­li­cioși, de vreme ce a me­ri­tat să facă puș­că­rie pen­tru ei. În­tre timp dom­nul Re­meș a și ter­mi­nat de is­pă­șit pedeapsa […]Despre scuze și iertare

Greșim. Mai des, mai rar. Dar toți greșim. Une­ori greșim față de al­ții, îi ne­drep­tă­țim, îî jig­nim ne­me­ri­tat, îi acu­zăm pe ne­drept. Unii din­tre cei ce gre­șesc în­țe­leg că au greșit. Unii din­tre cei care în­țe­leg că au greșit re­gretă. Unii din­tre cei care re­gretă cer ier­tare ce­lui­lalt. Îi spun ce­lui­lalt: îmi cer scuze. Sau îmi cer […]