Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Biserica a furat biserica

Că Ro­mâ­nia este lo­cul unde poți fi în fi­e­care zi luat prin sur­prin­dere nu mai e de­mult o no­u­tate. Și to­tuși une­ori se mai în­tâm­plă câte ceva care de­mon­strează că, ori­cât am fi de con­vinși că le-am vă­zut și au­zit pe toate, există ne­bă­nu­ite re­surse de in­ven­ti­vi­tate ale po­po­ru­lui ro­mân care pot naște si­tu­a­ții cu […]



Vom Șovăi?

Jus­ti­ția se apro­pie tot mai mult de cer­cu­rile in­te­ri­oare ale pu­te­rii po­li­tice. Au ajuns la ră­coare nume grele ale par­ti­de­lor, dar există încă un miez ne­a­tins, un miez care e ca­pa­bil să ger­mi­neze ace­leași per­so­naje ma­le­fice de în­dată ce se vor simți din nou în si­gu­ranță. Și, la a doua lor ge­ne­ra­ție, ti­că­lo­șii vor fi […]



O femeie în toată Firea

Tre­buie să re­cu­nosc că avo­ca­tul pe care și l‑a ales ma­dam Fi­rea pen­tru a se ju­deca cu Bă­sescu e cât se poate de ni­me­rit. Unui ase­me­nea per­so­naj pre­cum este de­­pu­­­ta­­­tul-țață-de-la-la­­­tri­­­nele-lui-vo­i­­­cu­­­lescu nu i se po­tri­vea de­cât un apă­ră­tor de ge­nul an­­ti­­­se­­mit-va­­­di­­­mist, cum e Lu­cian Bol­caș. Sau, cum se mai spune, sa­cul și pe­ti­cul. Des­pre ce e […]



Strigoii lui Iliescu

Care va să zică s‑a re­des­chis do­sa­rul mi­ne­ri­a­dei din ’90. E bine. Ar fi fost și mai bine să o fa­cem din pro­prie ini­ția­tivă, nu îm­pinși de la spate de CEDO. O să ne ui­tăm ia­răși peste in­ves­ti­ga­ți­ile din do­sa­rele fă­cute de Dan Vo­i­nea — vă mai amin­tiți de con­tro­ver­sa­tul pro­cu­ror? Ei, acuma o să […]



Văcărelu, românii și prostia

Un domn cu nume ha­zos, care e ca­dru di­dac­tic la Şcoala Na­ţio­nală de Stu­dii Po­li­tice şi Ad­mi­nis­tra­tive, spe­cia­list în şti­inţe ad­mi­nis­tra­tive şi ge­o­po­li­tică, scrie un ar­ti­col în Ade­vă­rul. Dom­nul se nu­mește Ma­rius Vă­că­relu. Dați-mi voie să mă amuz fără ră­u­tate de nu­mele lui — stâr­nește un zâm­bet, in­vo­lun­tar. Dom­nul Vă­că­relu este pre­o­cu­pat de su­biec­tul pros­tiei și […]



De ce îți dă șeful prăjituri

De la o vreme în­coace, să zic că or fi vreo șapte-opt ani, aud tot mai des des­pre ini­ția­tive ale unor com­pa­nii de a‑și re­com­pensa an­ga­ja­ții pen­tru re­a­li­zări de­o­se­bite prin mici pe­tre­ceri. Moda ie­și­tu­lui la bere pen­tru că am ter­mi­nat pro­iec­tul X sau a pe­tre­ce­rii cu tort pen­tru că am atins nu-știu-ce obiec­tiv s‑a extins […]



Cât costă nesimțirea

Pro­ba­bil că mulți din­tre noi nu con­ști­en­ti­zăm că există un cost al proas­te­lor noas­tre ma­niere ur­bane. Nu știu dacă ci­neva a fă­cut vreo­dată un in­ven­tar al aces­tor chel­tu­ieli pe care ne­sim­ți­rea noas­tră le ge­ne­rează, dar sunt des­tul de si­gur că am că­dea nițel pe gân­duri la au­zul su­mei. Ne­sim­ți­rea e un lux pre­pon­de­rent ur­ban și, ca […]



Moartea prin nepăsare

Ioana Ca­lo­ian a mu­rit. Pro­po­zi­ția seacă și sim­plă n‑are nici un fel de emo­ție în ea. Ioana Ca­lo­ian avea 82 de ani. Nu e ceva ne­o­biș­nuit ca ci­neva ajuns la vâr­sta asta să moară. Din­colo de vâr­sta sa, cir­cum­stan­țele în care a mu­rit sunt însă tul­bu­ră­toare pen­tru ori­cine. Po­ves­tea fe­lu­lui în care a mu­rit îți […]



Dosarul procurorului Panait

Acum vreo 2–3 ani dacă vor­beai de ciu­dă­țe­ni­ile si­nu­ci­de­rii pro­cu­ro­ru­lui Pa­nait erai ca­li­fi­cat drept con­spi­ra­ți­o­nist, iar dacă adu­ceai în dis­cu­ție nu­mele lui Ponta în acest con­text de­ve­neai în­dată un bă­sist îm­pu­țit care are ce are cu in­te­li­gen­tul, har­ni­cul și de ade­văr iu­bi­to­rul nos­tru prim mi­nis­tru. Su­biec­tul pă­rea nițel ocult, ca și cum nu­mai ce­lor din cercurile […]



Prea fericitule păstor

M‑am gân­dit să-ți scriu câ­teva rân­duri acum, după ce dez­ba­te­rea pri­vind pre­da­rea re­li­giei în școli s‑a în­che­iat. Îți vor fi tre­cut emo­ți­ile vă­zând că aproape toate oile tur­mei tale și-au în­scris mi­eii la orele de re­li­gie, că pro­fe­so­rii de re­li­gie nu-și vor pierde ros­tul și sa­la­ri­ile. Poate că acum, ră­su­flând ușu­rat, vei avea timp să re­flec­tezi puțin […]