Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Dor de comunism

“Stau la geam în ora­șul cel mare și aud o căruță cu cai. Unu‐i alb și‐altu‐i negru și‐mi pare că e unul în iad și‐altu‐n rai.” Asta‐i o poe­zie a lui Pău­ne­scu pe care mi‐am amintit‐o într‐o dimi­neață, când pri­veam prin fereas­trele fir­mei unde lucrez. Doi mun­ci­tori se pre­gă­teau să taie niște copaci din cur­tea ală­tu­rată și se echi­pau […]Prietenul meu, bugetarul

Zaver mare, moncher! Lume multă, tele­vi­ziuni, ziare, lideri de sin­di­cat și lideri de moment. Poli­ti­cie­nii nu‐s departe nici ei. E deranj la minis­te­rul finan­țe­lor, unde anga­ja­ții îl seches­trează pe dom’ minis­tru, care alt­min­teri e băiat bun, da’ e măgar și n‐are maniere. Supă­ra­rea vine de la bani (de la ce alt­ceva?). Domnii anga­jați nu mai pri­mesc nu știu […]Nenea Anghel

Există în viața mea oameni des­pre care am uitat, deși n‐ar fi tre­buit, oameni pe care i‐am rătă­cit prin gând. Îmi amin­tesc de ei atunci când pri­mesc vești și apoi îi uit din nou – de la o vreme încoace veș­tile care ajung la mine nu mai sunt bune și mă tem că am să‐i uit […]Offside

Într‐un arti­col mai vechi, Cătă­lin Tolon­tan menţiona o ini­ţi­a­tivă a lui Michel Pla­tini de a stă­vili imen­sul aflux de bani din fotbal, care l‐au trans­for­mat dintr‐un sport într‐o banală, dar pro­fi­ta­bilă, afa­cere. Spu­nea că fotba­lul nu este de fapt o poveste des­pre vic­to­rie, ci una des­pre înfrân­gere. Dacă învinşii vor fi mereu ace­eaşi, ideea de com­pe­ti­ţie dis­pare. E ade­vă­rat, dar […]Stanno tutti bene

Am vazut de curând “Everybody’s fine” cu Robert De Niro – o poveste sim­plă des­pre fami­lie si valo­rile pe care ea le cul­tivă, des­pre visele fie­că­ruia și des­pre cât de greu este să le împli­nești, dar cât de comod și liniș­ti­tor este să te minți că ceea ce ai rea­li­zat este la fel de bun. Ca […]Meniu