Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi

De două­zeci de ani aud vorbindu‐se des­pre refor­ma­rea învă­ţămân­tu­lui româ­nesc, des­pre nevoia de schim­bare, fără a se întâm­pla ceva din punct de vedere prac­tic. Ba nu, ca să fiu drept ar tre­bui să menţio­nez ini­ţi­a­tiva dom­nu­lui Marga, fost minis­tru al învă­ţămân­tu­lui, cel care a dema­rat un pro­ces de reformâ după un model com­pli­cat, pe care eu nu […]Nec plus ultra

Au tre­cut şi ale­ge­rile astea din urmă şi ne‐am ales cu un ace­laşi preşe­dinte şi năra­vu­rile sale. Nu‐i vorbă alter­na­tiva nu era mai bună, ba din con­tra. Dom­nul Geo­ană con­cu­rează puter­nic cu cele­brul Bulă, dacă e să ne gân­dim la “pros­tia sa per­fectă, sfe­rică, lip­sită de orice imper­fe­cţiune” – ca să‐l citez pe Doru Buşcu. Când […]A şti, a fi, a avea

Nu mai ţin minte când şi cum s‐a înră­dă­ci­nat în min­tea mea că lucru­rile nu au prea mare valoare şi că doar spi­ri­tul con­tează. Se poate să fi fost efec­tul edu­ca­ţiei pri­mite, deşi nu îmi amin­tesc ca mama să‐mi fi spus expli­cit des­pre asta. Fami­lia mea n‐a fost una bogată, aş spune că aveau mai […]Despărţirea de copilărie

Am o pălă­rie de pai, cum­pă­rată acum un an şi ceva în Veneţia, când soa­rele nău­ci­tor m‐a con­vins să trec peste reti­cenţa mea faţă de acest acce­so­riu ves­ti­men­tar şi să‐mi cum­păr una. Acum nu mai cred că sunt ridi­col cu pălă­rie (chiar şi de pai), une­ori chiar coche­tez cu ideea de a purta una de fetru sau […]Către Frontera, prin Segarcea

- Ce‐ai lua cu tine, dacă s‐ar pune pro­blema Să faci zil­nic naveta între rai şi iad, ca să ţii nişte cur­suri? – O carte, o sti­clă cu vin şi‐o femeie, Doamne, dacă nu‐ţi cer prea mult. – Ceri prea mult, îţi tăiem femeia, te‐ar ţine de vorbă, Ţi‐ar împuia capul cu flea­curi şi n‐ai avea timp […]Meniu