Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Offside

Într‐un arti­col mai vechi, Cătă­lin Tolon­tan menţiona o ini­ţi­a­tivă a lui Michel Pla­tini de a stă­vili imen­sul aflux de bani din fotbal, care l‐au trans­for­mat dintr‐un sport într‐o banală, dar pro­fi­ta­bilă, afa­cere. Spu­nea că fotba­lul nu este de fapt o poveste des­pre vic­to­rie, ci una des­pre înfrân­gere. Dacă învinşii vor fi mereu ace­eaşi, ideea de com­pe­ti­ţie dis­pare. E ade­vă­rat, dar […]Stanno tutti bene

Am vazut de curând “Everybody’s fine” cu Robert De Niro – o poveste sim­plă des­pre fami­lie si valo­rile pe care ea le cul­tivă, des­pre visele fie­că­ruia și des­pre cât de greu este să le împli­nești, dar cât de comod și liniș­ti­tor este să te minți că ceea ce ai rea­li­zat este la fel de bun. Ca […]Motoarele economiei

Acum mai bine de un an mă între­bam cine for­mează fai­moasa clasă de mij­loc a Româ­niei și cum va rezista ea cri­zei care atunci doar se pre­fi­gura. Răs­pun­sul e azi evi­dent. Din păcate spai­mele mele de atunci s‐au dove­dit înte­me­iate. Dar nu des­pre pre­mo­n­i­ți­ile mele mai mult sau mai puțin exacte vreau să poves­tesc aici, ci des­pre […]Te iubesc, dar nu pe tine

Zilele astea domnii jur­na­li­şti de la Rea­li­ta­tea şi‐au des­co­pe­rit voca­ţia de lideri de sin­di­cat. I‐a apu­cat o grijă nebună de pen­sio­nar şi de bie­tul buge­tar, de care sunt atât de pre­o­cu­pați și îngri­jo­rați încât cred că au uitat com­plet de punc­tele de audiență în care își măsoară per­for­man­țele. Nu doar că ni‐i expun din toate unghiu­rile […]De anima

Cu cât te apro­pii de bătrâ­neţe, cu atât îţi e mai greu să nu crezi în viaţa de apoi. La un moment dat lucru­rile devin chiar con­fuze: e oare înţe­lep­ciu­nea vâr­stei cea care te face să vezi mai clar, să dis­tingi sen­suri pe care nu le per­ce­peai în tine­reţe, ori este apro­pi­e­rea unui sfârşit conş­ti­en­ti­zat care te […]Meniu