Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Nu da din, dacă nu te

Nu de­mult, dră­gă­la­șul domn Vic­tor Ponta a avut ge­ni­ala idee de a re­nunța la doc­to­rat. Fără ex­pli­ca­ții, fără să re­cu­noască fur­tul in­te­lec­tual. Ini­ția­tiva ve­nea pe fon­dul unei pe­ri­oade în care în­vin­sul ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale dă­dea semne de pus ce­nușă în cap, ros­tind cu fi­e­care oca­zie că el a în­țe­les me­sa­jul elec­to­ra­tu­lui și că are de gând […]Toleranța care ignoră

Nouă, ro­mâ­ni­lor, ne place să spu­nem des­pre noi că sun­tem os­pi­ta­li­eri și pri­e­te­noși. Și, ce‑i drept, sun­tem de­grabă în­cre­ză­tori în stră­ini și‑i poftim la masa noas­tră, ba chiar ade­sea pre­țuim mai mult fap­tele și vor­bele lor de­cât pe ale con­ce­tă­țe­ni­lor noș­tri — ce altă do­vadă mai bună de to­le­ranță ar pu­tea ci­neva cere? Puși în […]Mămăliga te așteaptă

Ai crede că ri­tu­a­lul re­pe­ti­tiv al mă­mă­li­gii în­vâr­tite e doar un șa­blon de li­te­ra­tură bu­co­lică, pe care poate doar niște în­ver­șu­nați ai re­în­toar­ce­rii la na­tură îl mai in­vocă. Tră­ind în mij­lo­cul ur­bei cu be­ton, oțel și sti­clă e greu să mai ima­gi­nezi scena cea­u­nu­lui în care pasta gal­benă și fi­er­binte pu­făie tre­săl­tând, do­mo­lită de fă­că­le­țul care […]Vanitate, păcatul nostru drag

Nu în­scrii un co­pil la ora de re­li­gie pen­tru că așa e bine. La fel cum nici nu‑l pri­vezi de orice formă de edu­ca­ție re­li­gi­oasă doar pen­tru că tu, pă­rinte, ai con­clu­zio­nat sec că re­li­gia în­doc­tri­nează și pros­tește. Ju­de­că­țile as­tea sim­pli­fi­ca­toare și ge­ne­ra­li­zante mă fac să cred că ma­jo­ri­ta­tea ce­lor care dis­cută azi des­pre acest su­biect nu înțeleg […]Beizadelele

Îi vezi în ma­și­nile lor scumpe, le in­ter­sec­tezi pri­vi­rile și le sur­prinzi mi­mica scâr­bită de fap­tul că tre­buie să se îm­pie­dice de tine, un ni­meni, un fra­ier, un vi­erme. Sunt mari, sunt tari. Sunt bo­gați. Fac bani din în­vâr­teli și șme­nuri pe bani pu­blici sau pe pon­turi pe care doar ei, în lu­mea lor, le […]Patria ipocriziei

Nu te poți opri să nu te în­trebi de ce această fer­ventă mo­bi­li­zare în sus­ți­ne­rea ore­lor de re­li­gie din școli când, prac­tic, ni­mic esen­țial nu s‑a schim­bat după de­ci­zia Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale. Nu in­clu­de­rea re­li­giei în pro­grama șco­lară este pusă în dis­cu­ție, ci mo­dul în care un co­pil ajunge să frec­ven­teze orele aces­tei dis­ci­pline. În fond […]Exorcision

Se pare că Eu­ropa mo­dernă are ne­voie, mă­car din când în când, să-și exorci­zeze de­mo­nii care o bân­tuie. Nici un pri­lej de a prac­tica acest ri­tual nu poate fi ra­tat, iar Eu­­ro­­vi­­­sion-ul este o oport­u­ni­tate ide­ală de a ne exhiba vi­no­vă­ți­ile în spe­ranța vin­de­că­rii sau mă­car a unei con­ș­tințe ușu­rate. Așa se face pro­ba­bil că am avut […]Asociația Prostiei Organizate din România

Două su­biecte tul­bură în ul­tima vreme min­ți­șoa­rele unor co­na­țio­nali ai noș­tri: re­li­gia în școli și vac­ci­na­rea co­pi­i­lor. E zarvă mare în ju­rul aces­tor pro­bleme și un fel de zor-ne­­voie al ac­țiu­nii ime­di­ate — tre­buie ac­țio­nat ne­în­târ­ziat, tre­buie să ne mo­bi­li­zăm, tre­buie să con­vin­gem pe toți, tre­buie să cu­ce­rim una­ni­mi­ta­tea. Aș fi tare cu­rios cum arată […]Un marinar se legăna

Con­trar a ceea ce crede CTP, că Bă­sescu nu s‑a ex­pus com­plet în fața Ele­nei Udrea și că blonda sa par­te­neră po­li­tică nu‑l are la mână cu ni­mic sub­stan­țial, mie mi se pare că ma­ri­na­ru­lui îi cam țâ­țâie fun­dul din ca­uza ares­tă­rii ei. Și pen­tru asta am câ­teva ar­gu­mente. Pri­mul e ce­le­brul gest cu de­ge­tul la […]Jihad în școli

Pe toate că­ile, prin toate mij­loa­cele, ji­ha­diș­tii or­to­do­xiei se stră­duie să ne im­pună vi­ziu­nea lor asu­pra re­li­giei. Lor nu le ajunge ca pro­prii lor co­pii să fie spă­lați pe cre­ier. Ei vor ca TOȚI co­piii să fie în­doc­tri­nați. Să în­vețe cum să pupe icoa­nele, cum să scrie aca­tiste, cum să as­culte do­cili mor­mă­ie­lile ne­in­te­li­gi­bile ale […]