Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Miezul de carton

La sfârşi­tul anu­lui, pe 30 decem­brie mă aflam la Bran, împre­ună cu mai mulţi pri­eteni cu care am petre­cut Rev­e­lionul şi zilele ime­diat urmă­toare. În ziua aceea, la rugămintea lui Car­men — sotia mea — am făcut o mică excur­sie până în Braşov, oraşul stu­denţiei noas­tre, un loc plin de amintiri fru­moase pen­tru noi. Am făcut […]Frumuseţea ca handicap

Sunt printre noi mulţi oameni fru­moşi, mai cu seamă femei. Prob­a­bil cred asta pen­tru că sunt băr­bat. Spun unii ca româncele sunt foarte fru­moase, mai fru­moase decat femeile altor naţii, mai cele­bre şi mai bogate decat a noas­tră. Se poate să fie ade­vărat — eu per­sonal n‑am facut o sta­tis­tică şti­inţi­fică, dar pot depune măr­turie că, după […]Pentru toate femeile din noi

Tran­scrip­tul selec­tiv al unui schimb de mesaje – noiem­brie 2008. Recitindu‑l după un timp mi s‑a părut foarte intere­sant și spir­i­tual. Une­ori, chiar și nouă ni se întâm­plă să fim mai sus decât noi înșine. Să nu uit: toți aveam o scuză, ne trauma­ti­zase ple­carea din SAPharma. Alice: Povestea zilei de azi, așa cum s‑a urzit […]Mocofănimea Sa, șoferul de București

Știu. O să mi se spună că subiec­tul asta a fost întors pe toate fețele, ca toată lumea l‑a dezbă­tut și că nu mai e nimic de spus. Șoferul de București este un per­sonaj deja leg­en­dar, un fel de Bulă post­mod­ernist, cu hazul, indolența și pros­tia sa car­ac­ter­is­tică. În cal­i­tate de par­tic­i­pant la trafi­cul bucureștean și de moco­fan ocazional, […]Bucuresti, mon amour…

Bucurestiul este un oras min­unat. Daca nu tre­buie sa te intalnesti cu locuitorii lui. De indata ce tre­buie sa inter­ac­tionezi cu bucuresteanul, lucrurile se com­plica. Pen­tru tine. Imi amintesc despre o teorie expri­mata de un pri­eten, acum multi ani de zile — poate zece, care descria un soi de con­spir­atie gen­er­ala, ce func­tioneaza peste tot si […]Meniu