Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Mediocrație

M‑a cam luat va­lul zi­lele tre­cute dis­cu­tând cu un pri­e­ten des­pre me­di­o­cri­tate și fe­lul în care pro­mo­va­rea ei ne afec­tează viața, une­ori fără să ne dăm seama: în­­do­­bi­­­to­­cindu-ne, co­­bo­­rându-ne stan­dar­dele, pro­mo­vând non-va­­­loa­­rea. Chiar dacă la nivel in­di­vi­dual te stră­dui să fii fe­rit de efec­tele ne­ga­tive, în ju­rul tău lu­mea ca­pătă trep­tat va­len­țele me­di­o­cri­tă­ții, mo­de­lată de cei […]Să fii amintit

Într‑o seară, pe la vre­mea când ple­cam spre casă, am asis­tat la o scenă mai pu­țin obiș­nu­ită. Tre­ceam prin mall-ul Pro­men­ada, că­tre par­ca­rea din sub­sol, unde îmi lă­sa­sem ma­șina peste zi. În drum că­tre scă­rile ru­lante ce du­ceau spre sub­so­lul clă­di­rii am vă­zut în fața mea o doamnă care ți­nea în brațe o fe­tiță de […]50 de nuanțe de gri

În tot iu­re­șul ares­tă­ri­lor din ul­tima vreme, sa­lu­tat cu en­tu­zi­asm de cei mai mulți din­tre ro­mâni, ni­meni n‑a apu­cat să me­di­teze la po­si­bi­lele sale con­se­cințe eco­no­mice. Căci mai toți cei an­tre­nați în am­plele an­chete și in­ves­ti­ga­ții, mai toți cei ares­tați, sunt de­ți­nă­to­rii unor mici im­pe­rii fi­nan­ci­are, a unor în­cren­g­ă­turi com­pli­cate de firme pro­prii sau ale […]Radioasasinarea

Am un ra­dio în bu­că­tă­rie care merge aproape non-stop. Ne-am obiș­nuit să‑l lă­săm por­nit, să se audă mu­zică, știri. Și cum nu stau toată ziua să se­lec­tez un post, e fi­xat pe ăla care se prinde mai bine și ni se pare mai re­zo­na­bil. Adică pe Eu­ropa FM. Dar tre­buie să re­cu­nosc că oa­me­nii ăștia […]Vocația neașezării

Ci­tesc dis de di­mi­neață noul edi­to­rial de luni al lui Pleșu des­pre pre­tin­sul spe­ci­fic al ță­ri­lor bal­ca­nice, fi­e­care si­m­­țindu-se “spe­cială”, “de­o­se­bită”, “re­mar­ca­bilă”. În re­a­li­tate Bal­ca­nii sunt un cre­u­zet care ne‑a pi­sat și ames­te­cat pe toți până la di­so­lu­ția aproape com­pletă a ori­gi­na­li­tă­ții. Sun­tem la fel. Mân­că­ru­rile pe care le pre­tin­dem na­țio­nale se re­gă­sesc sub alte […]Ponta — șah la PNL

Noul cod fis­cal pro­pus de gu­ver­nul Ponta nu este ni­mic alt­ceva de­cât o în­cer­care de a salva pie­lea gu­ver­nă­rii PSD pen­tru un timp, poate — cu un pic de no­roc — până la ale­ge­rile din 2016. Nu este nici pe de­parte do­rința vre­u­nei re­for­mări ad­mi­nis­tra­tive sau vreo stra­te­gie eco­no­mică atent ela­bo­rată. E doar o mișcare […]Curățenie generală

După 25 de ani de ne­tul­bu­rată ho­ție și co­rup­ție, ope­ra­țiu­nile de cu­ră­țe­nie par că nu se mai sfâr­șesc. Ni­meni nu știe să spună dacă sun­tem abia la în­ce­put sau deja am in­trat în pro­fun­zi­mea chi­rur­gi­cală a ac­tu­lui de jus­ti­ție, dar au apă­rut deja voci care ex­primă teama unui ex­ces în di­rec­ția opusă. Jus­ti­ția nu tre­buie să […]Programe de varujare vosganiană

În­tre zâm­be­tul în­cleș­tat al lui Udrea, ie­șind cu că­tu­șele la mâini din se­diul DNA și la­cri­mile ames­te­cate cu mir ale lui Vo­s­ga­nian plân­gând în par­la­ment e o imensă dis­tanță. De tu­peu, de stă­pâ­nire de sine, de tă­rie psi­hică. Va­ru­jan s‑a în­mu­iat ne­pre­fă­cut, a ce­dat ner­vos în fața per­spec­ti­vei de a ajunge la în­chi­soare, spe­riat pro­ba­bil de […]Bateria de casă

Una din lec­ți­ile pe care ro­mâ­nii le-au în­vă­țat pe pro­pria piele este că a ri­dica o casă e un pro­iect în care nu e vorba des­pre me­ga­lo­ma­ni­ile per­so­nale, nici des­pre am­bi­ția de a avea un dor­mi­tor im­pe­rial și un li­ving ca o sală de con­certe, ci des­pre chi­b­zu­ința de a privi în vi­i­tor și a în­țe­lege care […]Războiul cuvintelor a început

Răz­bo­a­iele mo­derne nu se mai poartă din tran­șee de pământ, ci din spa­tele unor mo­ni­toare și nu doar ghi­dând arme, ci și dis­tri­bu­ind in­for­ma­ții false sau par­țial false, pen­tru a crea con­fu­zie și pa­nică. Iar cei care cred că nu­mai proș­tii se în­spă­i­mântă de ști­rile care cir­culă pe in­ter­net se în­șe­ală amar­nic: există teh­nici de dezinformare […]