Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Talentul cu butoane

Am mai po­ves­tit în di­verse oca­zii des­pre opi­ni­ile mele re­fe­ri­toare la drep­tu­rile de au­tor, mai cu seamă cele din in­dus­tria mu­zi­cii. Și des­pre fap­tul că ar tre­bui să des­păr­țim mu­zica de show­biz, pen­tru a nu sfârși prin a ucide una din arte prăbușind‑o în de­ri­zo­riul unde a ajuns azi așa zisa in­dus­trie mu­zi­cală. De fiecare […]Miorița, ca stare de fapt

Pe când eram elev de li­ceu, pro­ba­bil prin clasa a ze­cea, am avut o ten­ta­tivă de a face mari is­prăvi de li­te­ra­tură și m‑am aven­tu­rat că­tre olim­pi­ada de ro­mână. Am ajuns până la faza pe ju­deț, ceea ce n‑a fost rău, chiar în ve­ci­nă­ta­tea po­zi­ți­i­lor din cla­sa­ment care m‑ar fi tri­mis la faza na­țio­nală. Am simțit, […]Ce dosar mai citim azi?

Ca pe toată lu­mea, afir­ma­ți­ile lui Iohan­nis fă­cute la șe­dința de ale­gere a unui nou pre­șe­dinte al CSM m‑au pus pe gân­duri. Nu în sen­sul unor în­do­ieli care de­grabă m‑au cu­prins — nu sunt așa de ne­vri­cos pre­cum mulți din presa ro­mâ­nească — ci mai cu­rând în­cer­când să de­slu­șesc, din­colo de ceea ce spune, care îi sunt […]O altfel de normalitate

O ex­ce­lentă ob­ser­va­ție a lui Alice mi‑a pro­vo­cat azi câ­teva mo­mente de re­tros­pec­ție: “Pen­tru un po­por care până mai ieri a ac­cep­tat lipsa to­tală de li­ber­tate, preț de 50 de ani, mi se pare cam sus­pectă exal­ta­rea asta cu li­ber­ta­tea to­tală de ex­pre­sie”. Mda, mi-am zis, cam așa e, cum naiba de am de­ve­nit așa […]Cuvântul ca un ciomag

Zic mulți — și știți cum e în de­mo­cra­ție, cu cât sun­tem mai mulți, cu atât sun­tem mai culți — că li­ber­ta­tea de ex­pri­mare este ne­li­mi­tată, că nu tre­buie în­gră­dită nici­cum, chiar dacă prin in­ter­me­diul ei jig­nim pe unii sau pe al­ții. De pildă într-un stat laic, cum e Franța, este în re­gulă să faci […]Laic nu înseamnă ateu

Re­vo­lu­ția fran­ceză a sta­tuat pen­tru prima oară în is­to­rie no­țiu­nea de stat laic. Aflată în fața unei mul­ti­tu­dini de op­țiuni re­li­gi­oase, na­țiu­nea fran­ceză — prin in­ter­me­diul unor minți lu­mi­nate ale sale — a ho­tă­rât că Franța tre­buie să păs­treze o dis­tanță im­par­ți­ală față de as­pec­tele re­li­gi­oase. Ceea ce s‑a și în­tâm­plat, iar mo­de­lul lor a […]Charlie și limitele libertății

Pa­ra­do­xal sau nu, li­ber­ta­tea nu există în ab­sența li­mi­te­lor. Așa cum bi­nele nu poate exista fără de­fi­ni­rea ră­u­lui, cum fru­mo­sul nu poate fi de­slu­șit în ab­sența urâ­tu­lui, li­ber­ta­tea — pen­tru a nu fi o sim­plă os­ci­la­ție alea­toare într-un ne­ant ne­de­fi­nit — are ne­voie de li­mite pen­tru a se ma­ni­festa. Limba ro­mână are chiar o foarte sugestivă […]Charlie, eroul român

Într-un fel nouă ro­mâ­ni­lor ar tre­bui să ne fie atri­buit sta­tu­tul de cel mai afec­tat po­por după aten­ta­tul de la Char­lie Hebdo. Din­tre toate na­țiu­nile eu­ro­pene nu‑i una care să fi pre­țuit mai mult de­cât noi bă­ș­că­lia, nu‑i alta care să fi pus miș­to­că­re­ala atât de sus în­tre va­lo­rile pe care le cul­tivă și le […]Despre libertate și cenzură

Am scris deja des­pre aten­ta­tul din Pa­ris. Simt ne­voia să re­vin asu­pra su­biec­tu­lui pen­tru că nu cred că am spus tot ceea ce vro­iam să spun. Cu cât me­di­tez mai mult asu­pra im­pli­ca­ți­i­lor con­crete, cu cât mă stră­dui mai mult să gă­sesc so­lu­ția pen­tru ca așa ceva să nu mai fie po­si­bil, cu atât mai […]Afecțiuni cronice

Există un ex­pe­ri­ment, pare-se ce­le­bru, me­nit să mă­soare gra­dul de afec­țiune al unui co­pil față de pă­rin­ții săi. L‑au ima­gi­nat niște cer­ce­tă­tori ame­ri­cani și l‑au de­ru­lat cu un nu­măr mare de co­pii, ca să poată ajunge la o con­clu­zie ar­gu­men­tată ști­in­ți­fic. Lu­cru­rile se des­fă­șu­rau cam așa: un co­pil mic, aflat la vâr­sta când încă explorează […]