Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Charlie cel multicultural

Te­o­ri­ile eu­ro­pene des­pre mul­ti­cul­tu­ra­lism, to­le­ranță și in­clu­ziune so­ci­ală sunt puse la grea în­cer­care zi­lele as­tea. Aten­ta­tul de la Pa­ris va face să se audă multe cri­tici la adresa po­li­ti­ci­lor be­ne­vo­lente ale gu­ver­ne­lor oc­ci­den­tale față de imi­gra­ția mu­sul­mană. Și, cred eu, pe bună drep­tate. Pen­tru to­le­ranța este un dans în doi — nu e de ajuns […]Locuința mea de vară

Ches­tia cu viața la țară e că a de­ve­nit un pic prea main­stream. Hip­s­te­rii au abandonat‑o — toc­mai v‑am zis că e prea main­stream! — și au în­ce­put s‑o adopte cor­po­ra­tiș­tii. Ceea ce nu e rău. Dar nici nu e bine. Pro­blema cu cor­po­ra­tiș­tii e că sunt de treabă, vo­tează cu cre­ier, sunt foarte en­tu­ziaști, gata […]Generația XY

Vic­tor Spi­rescu este ro­mâ­nul care acum un an a in­va­dat Ma­rea Bri­ta­nie. A avut parte de o pri­mire spe­cială din par­tea pre­sei bri­ta­nice și de atunci, pe­ri­o­dic, jur­na­liș­tii îl mai ca­ută să‑l în­trebe de să­nă­tate, cum îi merge în Re­ga­tul Unit și ce pla­nuri de vi­i­tor mai are. Vic­tor e un tip obiș­nuit, nu vi­sează cai […]Încă un Viktor de dărâmat

Prinși în vâr­te­jul eve­ni­men­te­lor po­li­tice in­terne de la sfâr­și­tul aces­tui an, nu ne-am prea ui­tat în ju­rul nos­tru la ceea ce se în­tâm­plă. Trep­tat, după ce am con­su­mat eu­fo­ri­ile vic­to­riei, ba chiar am re­u­șit unii din­tre noi să că­dem îna­poi în ci­nis­mul lui “nu s‑a schim­bat ni­mic”, pe­i­sa­jul po­li­tic eu­ro­pean în­cepe să ne atragă din […]Operațiuni de desant cu parașute

A în­ce­put se­zo­nul de sho­pping. Nu că până acum ar fi fost în­chis, dar e ofi­cial pe­ri­oadă de re­du­ceri. Stați să ve­deți bu­luc în ma­ga­zine. De fapt ce zic eu, deja au în­ce­put să se în­gră­mă­dească și să răs­to­arne cu cu­rul în sus fi­e­care colț de ma­ga­zin. Fi­lo­zo­fia e sim­plă: nu con­tează cât chel­tu­iești, contează […]21 de motive ca să ai un câine

Cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici, îi știți voi, ăia care stau toată ziua în ha­late albe și stu­di­ază toate as­pec­tele im­por­tante ale vie­ții de zi cu zi, aduc lu­mină asu­pra su­biec­te­lor con­tro­ver­sate care ne frământă min­ți­șoa­rele noas­tre de homo erec­tus: de ce sea­mănă co­piii tăi cu un par­te­ner se­xual an­te­rior al ne­­vesti-tii, cum îți în­carci te­le­fo­nul cu aju­to­rul urinei, […]Bilanț 2014, în cifre

A mai tre­cut un an, am mai cres­cut nițel. În au­diență, că tot mă în­treba Alice de­u­năzi câți bân­tuie prin băl­mă­je­lile mele. Vreo 19.000 de nă­uci, ră­tă­ciți. Apropo, eti­mo­lo­gia cu­vân­tu­lui năuc zice că vine din slava ve­che (ne­uku). În rusa mo­dernă наука (nauca) în­seamnă ști­ință. Deci când știi prea multe po­po­rul ro­mân zice că ești năuc, […]Superstiții de Anul Nou

De‑a lun­gul tim­pu­lui am au­zit o su­me­de­nie de lu­cruri pe care tre­buie să le ai în ve­dere în noap­tea de Anul Nou, care mai de care mai șu­gu­bețe sau mai ciu­date. Cică n‑ai voie să plângi pen­tru că vei plânge tot anul și vei avea parte de ne­ca­zuri. Nu tre­buie să scoți ni­mic din casă […]O mie de gânduri

Acesta e ul­ti­mul ar­ti­col de anul ăsta. Dar nu‑i doar un al­tul din­tre toate. Este al o mie­lea de pe blog. O mie de gân­duri pe care le-am trans­for­mat într‑o mie de scri­sori că­tre voi, cei­lalți. Și vă mul­țu­mesc că m‑ați as­cul­tat, că m‑ați au­zit. Ci­tind ceea ce vă po­ves­tesc, ceea ce gân­desc, mă în­dem­nați să […]Purgatoriul sfinților traseiști

Cu ceva vreme în urmă au fost niște mo­di­fi­cări ale com­po­zi­ției Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale. Unul din­tre mem­bri s‑a pen­sio­nat sau i‑a ex­pi­rat man­da­tul — nu-mi amin­tesc pre­cis — și PSD a avut șansa de a face o nu­mire în per­soana se­na­to­ru­lui Toni Gre­blă, un în­fo­cat sus­ți­nă­tor al po­li­ti­cii prac­ti­cate de so­­cial-de­­mo­­crați. Mi s‑a pă­rut atunci că echi­li­brul fragil […]