Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Încă 4.000 de hectare de păduri virgine

Pro­ba­bil că cei mai mulți nu știu că Româ­nia e pe cale să‐și îmbo­gă­țească cata­lo­gul de păduri vir­gine și cva­si­vir­gine cu încă 4.000 de hec­tare. Și pro­ba­bil că și mai puțini își ima­gi­nează cine a iden­ti­fi­cat și pro­pus aceste păduri pen­tru inclu­de­rea în cata­log. Nu e vreun ONG. Nu sunt ăia care se bat cu pum­nul în piept […]Cu sau fără autorizație de mediu

Aflu că de curând minis­te­rul mediu­lui a decis să scoată exploa­tă­rile fores­ti­ere de sub inci­dența auto­ri­ză­rii de mediu. Până acum, ca să înceapă o exploa­tare fores­ti­eră, era obli­ga­to­riu nevoie de o auto­ri­za­ție de la agen­ția de mediu din jude­țul res­pec­tiv. Era impor­tantă aceasta auto­ri­za­ție sau era doar o hâr­tie în plus? Hai­deți să inves­ti­găm puțin pro­blema. În pri­mul rând […]Pădurea și amenzile silvice

Unul din­tre subiec­tele intens dez­bă­tute pe inter­net în zilele din urmă este cel al amen­zi­lor sil­vice, iar moti­vul aces­tui subit inte­res este fap­tul că toc­mai au fost modi­fi­cate printr‐o lege dată de par­la­ment. Și, cum șade bine ori­că­rei dez­ba­teri publice, opi­ni­ile sunt împăr­țite. Unii spun că modi­fi­că­rile sunt bune și că ele corec­tează niște excese – […]Revoluția pădurarilor

Pro­ba­bil că ați aflat deja: în Argeș s‐a ajuns la focuri de armă într‐un caz de furt de lemne din pădure. Jan­dar­mii i‐au suprins pe hoți, au fost ata­cați cu topoare și au tre­buit să ripos­teze cu armele din dotare. Bine că au avut cu ce. În situ­a­ții din astea ajungi să te gân­dești dacă […]5 metode ca să aperi pădurile

Dragă iubi­to­rule de pădure, așa cum ți‐am mai spus și cu alte pri­le­juri, mă bucur că de la o vreme te‐ai tre­zit din letar­gie și ești gata să mili­tezi pen­tru lucru­rile impor­tante din țara asta. Iar pădu­rile sunt cu sigu­ranță prin­tre ele, căci cali­ta­tea vie­ții noas­tre, a tutu­ror, depinde în mare măsură de felul în care știm […]Meniu