Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Conversație despre bun simț

O întâm­plare apa­rent banală mi‐a pri­le­juit un moment de reflec­ție asu­pra nesim­ți­rii. Pe care o resimt în con­ti­nuă creș­tere în jurul meu, cu fie­care zi care trece. Une­ori mă auto­li­niș­tesc spunându‐mi că, desi­gur, mi se pare. Alte­ori însă opti­mis­mul mă pără­sește. La sală – un loc unde nu toc­mai abi­li­tă­țile inte­lec­tu­ale sunt cele pe care le […]Pentru iubitorii pădurilor virgine

Pen­tru că subiec­tul e foarte dez­bă­tut și foarte fier­binte, pen­tru că multă lume zice că e inte­re­sată de soarta pădu­ri­lor vir­gine, pen­tru că am câteva cunoș­tințe de IT pe care le‐am putut pune la treabă și pen­tru că am fost dis­pus să sacri­fic o zi de muncă în folo­sul vos­tru, am făcut o hartă inte­rac­tivă a pădu­ri­lor vir­gine pro­puse de […]Încă 4.000 de hectare de păduri virgine

Pro­ba­bil că cei mai mulți nu știu că Româ­nia e pe cale să‐și îmbo­gă­țească cata­lo­gul de păduri vir­gine și cva­si­vir­gine cu încă 4.000 de hec­tare. Și pro­ba­bil că și mai puțini își ima­gi­nează cine a iden­ti­fi­cat și pro­pus aceste păduri pen­tru inclu­de­rea în cata­log. Nu e vreun ONG. Nu sunt ăia care se bat cu pum­nul în piept […]Cu sau fără autorizație de mediu

Aflu că de curând minis­te­rul mediu­lui a decis să scoată exploa­tă­rile fores­ti­ere de sub inci­dența auto­ri­ză­rii de mediu. Până acum, ca să înceapă o exploa­tare fores­ti­eră, era obli­ga­to­riu nevoie de o auto­ri­za­ție de la agen­ția de mediu din jude­țul res­pec­tiv. Era impor­tantă aceasta auto­ri­za­ție sau era doar o hâr­tie în plus? Hai­deți să inves­ti­găm puțin pro­blema. În pri­mul rând […]Pădurea și amenzile silvice

Unul din­tre subiec­tele intens dez­bă­tute pe inter­net în zilele din urmă este cel al amen­zi­lor sil­vice, iar moti­vul aces­tui subit inte­res este fap­tul că toc­mai au fost modi­fi­cate printr‐o lege dată de par­la­ment. Și, cum șade bine ori­că­rei dez­ba­teri publice, opi­ni­ile sunt împăr­țite. Unii spun că modi­fi­că­rile sunt bune și că ele corec­tează niște excese – […]Meniu