Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Încă 4.000 de hectare de păduri virgine

Pro­ba­bil că cei mai mulți nu știu că Ro­mâ­nia e pe cale să-și îm­bo­gă­țească ca­ta­lo­gul de pă­duri vir­gine și cva­si­vir­gine cu încă 4.000 de hec­tare. Și pro­ba­bil că și mai pu­țini își ima­gi­nează cine a iden­ti­fi­cat și pro­pus aceste pă­duri pen­tru in­clu­de­rea în ca­ta­log. Nu e vreun ONG. Nu sunt ăia care se bat cu […]Cu sau fără autorizație de mediu

Aflu că de cu­rând mi­nis­te­rul me­diu­lui a de­cis să scoată ex­ploa­tă­rile fo­res­ti­ere de sub in­ci­dența au­to­ri­ză­rii de me­diu. Până acum, ca să în­ceapă o ex­ploa­tare fo­res­ti­eră, era obli­ga­to­riu ne­voie de o au­to­ri­za­ție de la agen­ția de me­diu din ju­de­țul res­pec­tiv. Era im­por­tantă aceasta au­to­ri­za­ție sau era doar o hâr­tie în plus? Hai­deți să in­ves­ti­găm pu­țin […]Pădurea și amenzile silvice

Unul din­tre su­biec­tele in­tens dez­bă­tute pe in­ter­net în zi­lele din urmă este cel al amen­zi­lor sil­vice, iar mo­ti­vul aces­tui su­bit in­te­res este fap­tul că toc­mai au fost mo­di­fi­cate printr‑o lege dată de par­la­ment. Și, cum șade bine ori­că­rei dez­ba­teri pu­blice, opi­ni­ile sunt îm­păr­țite. Unii spun că mo­di­fi­că­rile sunt bune și că ele co­rec­tează niște ex­cese — […]Revoluția pădurarilor

Pro­ba­bil că ați aflat deja: în Ar­geș s‑a ajuns la fo­curi de armă într-un caz de furt de lemne din pă­dure. Jan­dar­mii i‑au su­prins pe hoți, au fost ata­cați cu to­poare și au tre­buit să ri­pos­teze cu ar­mele din do­tare. Bine că au avut cu ce. În si­tu­a­ții din as­tea ajungi să te gân­dești dacă […]5 metode ca să aperi pădurile

Dragă iu­bi­to­rule de pă­dure, așa cum ți-am mai spus și cu alte pri­le­juri, mă bu­cur că de la o vreme te-ai tre­zit din le­tar­gie și ești gata să mi­li­tezi pen­tru lu­cru­rile im­por­tante din țara asta. Iar pă­du­rile sunt cu si­gu­ranță prin­tre ele, căci ca­li­ta­tea vie­ții noas­tre, a tu­tu­ror, de­pinde în mare mă­sură de fe­lul în […]Se închide Inspectorul Pădurilor?

E o ade­vă­rată bu­li­bă­șe­ală pe in­ter­net în le­gă­tură cu In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor. Mi­nis­te­rul pă­du­ri­lor și ape­lor a anun­țat ne­re­guli ale con­trac­tu­lui cu In­daco și in­ten­ția de a în­chide tem­po­rar apli­ca­ția până la cla­ri­fi­ca­rea lu­cru­ri­lor. Lu­mea a re­ac­țio­nat, acu­zând PSD că vrea să as­cundă fur­tu­rile de lemn și ară­tând cu de­ge­tul spre mi­nis­ter. Mi­nis­te­rul se apără și […]Cine taie ilegal pădurile?

Aproape în fi­e­care zi apar pe in­ter­net fe­lu­rite fo­to­gra­fii cu tă­ieri în pă­du­rile montane, unele re­lu­ate de ne­nu­mă­rate ori, pur­tând ală­turi de ele me­sa­jele in­dig­nă­rii, re­vol­tei sau dez­a­mă­gi­rii ce­lor care le pos­tează. Și aproape in­va­ri­a­bil ne­mul­țu­mi­rea se în­dreaptă spre sta­tul ro­mân și re­pre­zen­tan­ții săi, că­rora li se re­pro­șează că nu fac ni­mic să oprească tă­ie­rile […]Pădurile virgine de la Vidraru

Vă mai adu­ceți aminte de po­ves­tea cu ca­mio­nul oprit de Agent Green la Vi­draru des­pre care au spus că e lemn tă­iat din pă­du­rile vir­gine? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot in­ter­ne­tul des­pre po­ves­tea asta. Și, dacă me­mo­ria nu v‑a lă­sat, vă amin­tiți și că ca­mio­nul s‑a do­ve­dit a trans­porta în mod le­gal niște […]Chiar vrem să oprim tăierile?

V‑am po­ves­tit zi­lele tre­cute des­pre pă­du­rile vir­gine din Ro­mâ­nia care sunt mi­nu­nate, dar nu chiar așa de multe și de vir­gine cum își în­chi­puie unii. To­tuși ceva-ceva există și asta e un lu­cru bun, ca să mai știm și noi cum arată na­tura atunci când noi nu ne bă­găm na­sul. Vă pro­pun însă să fa­cem […]Un munte de cașcaval

Îmi amin­tesc că pe vre­mea când eram co­pil, acum foarte mulți ani în urmă, atât de mulți că nici nu vreau să spun câți, îmi plă­cea des­tul de mult caș­ca­va­lul Pen­te­leu. Și cum de­nu­mi­rea lui era stră­ină de uni­ver­sul ur­ban al co­pi­lă­riei mele, am întrebat‑o pe mama ce e Pen­te­leu. Maică-mea, prinsă cu oa­rece tre­buri […]