Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Șapte țigani dintr-un sat

Ști­rile de ieri: șapte ți­gani dintr-un sat au je­fuit niște bă­trâni și i‑au bă­tut până i‑au lă­sat lați în pro­pria casă. Presa a re­la­tat ca­zul, fo­lo­sind cu­vinte cheie: niște re­ci­di­viști care s‑au înhă­i­tat pen­tru a să­vârși fapte re­pro­ba­bile. Or­ga­ni­za­ți­ile ro­mi­lor au pro­tes­tat: de ce se men­țio­nează că e vorba de ți­gani? Adică ce, ro­mâ­nii nu je­fu­iesc și bat […]Singuri prin rai

Nu știu să spun de unde a ve­nit in­spi­ra­ția de a scrie des­pre sin­gu­ră­ta­tea sfin­ți­lor în rai, știu doar că m‑am tre­zit cu ideea în minte, nu chiar în­treagă de la în­ce­put, dar în­de­a­juns de clară cât să‑i pot da apoi o formă fi­nală. De obi­cei simt că mi‑e mai lesne să scriu proză, dar de […]Kim Jong-un și Kim Jong-doi

Ceea ce eu m‑am în­tre­bat de multă vreme, pare să se cla­ri­fice abia acum: nu­mele lui Kim Jong-un în­seamnă Kim Jong-în­­tâiul. Toc­mai când să mă bu­cur că am fost pri­mul care a în­țe­les asta, aflu că în Co­reea de Nord mai sunt și alți Kim Jong-uni. Con­fu­zie to­tală. Cum se poate așa ceva? În­tâiul e unul singur. […]În trafic nu e democrație

Sunt multe cri­tici care pot fi aduse de­mo­cra­ției și sunt des­tui aceia care le ros­tesc. Și eu m‑am adă­u­gat ade­sea co­ru­lui de câr­co­tași, ple­dând în fa­voa­rea me­ri­to­cra­ției și vă­­i­­­tându-mă des­pre cât de ci­­­nic-ade­­vă­­rată este de­fi­ni­ția aceea care des­crie de­mo­cra­ția drept sis­te­mul în care toată lu­mea pri­mește ceea ce me­rită ma­jo­ri­ta­tea. Există însă și un mic merit […]Minciunile rămân aceleași

Van­ghe­li­o­nul de după spec­ta­co­lul ex­clu­de­ri­lor din PSD n‑a adus ni­mic nou ca in­for­ma­ții, dar a avut to­tuși da­rul de a ne con­firma că pre­su­pu­ne­rile cele mai ne­gre re­fe­ri­toare la cram­pele po­li­tice din in­tes­ti­nele pe­se­diste sunt re­ale. Cel mai mare par­tid din Ro­mâ­nia este con­struit din flegme și umori care sunt atent ges­tio­nate de po­lii de pu­tere ai partidului, […]Pas cu pas

În adân­cul su­fle­tu­lui lor, mulți ro­mâni — din­tre cei ce l‑au vo­tat pe Iohan­nis — tră­iesc cu nos­tal­gia dez­a­mă­gi­rii. Căci dez­a­mă­gi­rea a fost cea care ne‑a în­so­țit de‑a lun­gul a mul­tor ani de zile și cum am putea‑o uita în doar câ­teva clipe? Ală­turi de ei, o lume în­treagă de vo­tanți pe­se­diști pân­desc clipa tri­um­fu­lui, ziua când […]Ne-am luat țara înapoi?

Slo­ga­nul de cam­pa­nie al sus­ți­nă­to­ri­lor lui Iohan­nis, pe care el în­suși l‑a pre­luat la un mo­ment dat — să ne luăm țara îna­poi — a stâr­nit dis­cu­ții aprinse. De unde s‑o luăm? De la cine? Și, mai ales, ca să fa­cem ce cu ea? De­si­gur, există răs­pun­suri la toate aceste în­tre­bări, în func­ție de cine e […]Vremea tăcerii

Pe un­deva, pe net, nici nu mai știu exact unde, dau de în­dem­nul cuiva cvasi-cu­­­no­s­­cut să ci­tesc încă o scri­soare des­chisă. În ul­tima vreme e o in­fla­ție de ast­fel de epis­tole, eu în­sumi am for­mu­lat așa vreo două pos­tări pe blog — e la modă să scriem scri­sori, după cum se vede. De data asta […]Un buget din suflet

Care va să zică Ponta nu-și dă de­mi­sia. Eu, să fi fost în lo­cul lui, mi-aș fi dat‑o. Mă rog, ches­tie de gus­turi. Și de nițică in­te­li­gență. Căci, la o pri­vire mai atentă asu­pra si­tu­a­ției care ur­mează, nea Vic­tor Vi­o­rel tre­buie să re­zolve o ches­tiune spi­noasă: bu­ge­tul pen­tru 2015. Care nu prea e așa dis­trac­tiv. Niște […]Înainte de furtună

E li­niște. Așa e în­tot­dea­una după ce trec vre­muri de mare agi­ta­ție, toată lu­mea obo­sește pu­țin și se opresc toți să-și tragă nițel su­fle­tul. Iohan­nis se pre­gă­tește pen­tru Co­tro­ceni. Bă­sescu se pre­gă­tește să re­de­vină un oa­re­care ci­vil. Ponta se pre­gă­tește să se pre­gă­tească. Care va fi ur­mă­toa­rea miș­care ce va în­vol­bura iar apele po­li­ti­cii românești? […]