Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Învingătorul ia totul

După ex­pe­riența ale­ge­ri­lor re­cente, nici nu știu ce să mai cred des­pre son­da­jele as­tea care mă­soară po­pu­la­ri­ta­tea po­li­ti­cie­ni­lor sau par­ti­de­lor. Era lim­pede că re­zul­ta­tele lor sunt al­te­rate cu sco­pul de a ma­ni­pula, dar nici­o­dată nu poți să știi exact în ce mă­sură. Se spune că fi­e­care par­tid își exa­ge­rează pro­cen­tele de po­pu­la­ri­tate cu sco­pul de a‑și arăta forța […]Din zori până‑n seară arestăm prin țară

Pe mă­sură ce tot mai multe per­so­naje cad în plasa an­che­te­lor DNA, ni se dez­vă­luie tu­tu­ror am­ploa­rea co­rup­ției ro­mâ­nești, în di­men­siuni care — ori­cât de pe­si­mist ai fi fost — nu au cum să nu te în­gro­zească. Aproape că ajungi să crezi că ni­meni din­tre cei care s‑au pe­rin­dat prin in­sti­tu­ți­ile pu­te­rii sta­tu­lui n‑a reușit […]Chef de sandviș

Când și când, aflând că îmi place să gă­tesc și că mă des­curc des­tul de bine într-ale gas­tro­no­miei pen­tru un ama­tor, câte unul mă in­treabă de ce nu mă duc la Mas­ter­Chef. De fi­e­care dată strâmb din nas și spun că nu mă ten­tează ideea de con­curs, că nu‑s po­tri­vit pen­tru ge­nul ăsta de exhibiționism […]Ca și cum am fi trăit

Mă ener­vează re­cla­mele de la De­de­man, as­tea re­cente în care un el sau o ea po­ves­tesc cum au schim­bat nu știu ce obiect din casă cu unul nou și au re­u­șit să dea im­pre­sia că schim­ba­rea e ra­di­cală. De când am auzit‑o pe prima am avut o re­ac­ție de res­pin­gere, dar nu știam să explic […]Despre înfrângere și mârlănie

Am avut cu­ri­o­zi­ta­tea ieri să arunc o pri­vire pe pa­gina de Fa­ce­book a lui Vic­tor Ponta. Vro­iam să văd ce scrie sus­ți­nă­to­ri­lor săi după ce și‑a re­ve­nit din șo­cul ne­aș­tep­ta­tei în­frân­geri, cât de sin­ceră este afir­ma­ția sa că a în­țe­les me­sa­jul trans­mis de elec­to­rat. Une­ori am nai­vi­tăți din as­tea, mă ilu­zio­nez că oa­me­nii pot deveni […]Capul lui Moțoc

Toată lu­mea vrea ca­pul lui Ponta pe o tip­sie de ar­gint. Într‑o anu­mită mă­sură pre­ten­ția este jus­ti­fi­cată — fe­lul în care a în­cer­cat să pună ca­pac ro­mâ­ni­lor din di­as­pora, pen­tru că îi știa os­tili sieși, me­rită o pe­deapsă exem­plară. Dar, pe de altă parte, o pe­deapsă mai cruntă de­cât umi­lința pier­de­rii ale­ge­ri­lor după ce părea […]Pe culmile prea fericirii

Pi­ru­e­tele po­li­tice pe care le exe­cută prea­fe­ri­ci­tul Da­niel în ul­tima vreme l‑ar ca­li­fica cu brio la pos­tul de prim ba­le­rin al Ope­rei Ro­mâne. Stau și mă în­treb dacă in­sul acesta, care ar tre­bui con­form fi­șei pos­tu­lui să aibă mo­mente de pro­fundă in­tros­pec­ție mo­rală, su­portă să se uite di­mi­neață în oglindă fără să vo­mite. Se pare […]Voi ce aveți de gând?

Ok. Deci am ales un alt­fel de pre­șe­dinte. Am spus cu voce tare, prin vot, că așa nu se mai poate. Că tre­buie să în­ce­teze min­ciuna, ho­ția și co­rup­ția în Ro­mâ­nia. Apoi s‑a fă­cut seară și o nouă zi a în­ce­put. Și încă una, și apoi încă una. Noul pre­șe­dinte se va in­stala la Cotroceni […]Mulțumim, Victor! Ne-ai unit.

Is­to­ria e plină de exem­plele unor oa­meni al că­ror rol nu a fost acela de îm­plini ei în­șiși ceva, ci de a vesti că e mo­men­tul unei schim­bări. Fi­e­care epocă im­por­tantă, fi­e­care trans­for­mare pro­fundă a so­ci­e­tă­ții umane a avut sem­nele ei pur­tate de in­di­vizi care n‑au în­țe­les care e sem­ni­fi­ca­ția com­pletă a în­tâm­plă­ri­lor prin care trec, […]Antena 3‑Facebook: 0–15

Vic­to­ria lui Iohan­nis este și o vic­to­rie a me­diu­lui on­line îm­po­triva te­le­vi­ziu­ni­lor de par­tid. Con­vin­ge­rea — până acum ne­clin­tită — că se poate ma­ni­pula un po­por prin in­ter­me­diul unor lă­tră­tori plătiți în­cepe, pen­tru prima oară pro­ba­bil, să se cla­tine. Me­rită să in­ves­tești atâ­ția bani într‑o în­tre­prin­dere me­dia când niște like-uri și share-uri ți‑o pot pune […]