Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Când nici nu mai speram

Dacă ieri, la în­ce­pu­tul zi­lei ale­ge­ri­lor, ci­neva mi-ar fi spus că Iohan­nis va aduna peste 23 de pro­cente la cele 30 ale sale din tu­rul în­tâi, aș fi zâm­bit amar crezându‑l iro­nic. Cu o inimă mică, mică de tot, nă­dăj­du­iam într‑o vic­to­rie la mus­tață a pri­ma­ru­lui din Si­biu, smulsă cu lupte aprige la ur­nele de […]Ce nu pricep eu

Eu nu pri­cep două ches­tii în toată ne­bu­nia asta a ale­ge­ri­lor, poate re­u­șește ci­neva să mă lă­mu­rească: 1. Cum dra­cu­lui vom face dacă la sec­ți­ile de vo­tare din stră­i­nă­tate rămân oa­meni care n‑au apu­cat să vo­teze. Adică cine o să nu­mere ofi­cial câți sunt, ca să ra­por­teze ci­frele și să poată fi în­su­mate la nivel […]Un elicopter pentru Ponta

E fără pre­ce­dent această mo­bi­li­zare a ro­mâ­ni­lor din di­as­pora. Nu o poate ex­plica ni­mic din ceea ce am vă­zut până acum în­­tâ­m­­plându-se nouă, ro­mâ­ni­lor, mai de­grabă dez­bi­nați de­cât uniți în cele ce le-am în­tre­prins îm­pre­ună. Ce mi­nune ni se în­tâm­plă zi­lele as­tea? Ce ne unește brusc? Poate că tră­ind peste gra­niță, în so­ci­e­tăți nor­male și […]Cum ne luăm țara înapoi

De 25 de ani Ro­mâ­nia prac­tică o de­mo­cra­ție a nu­me­re­lor. Pu­te­rea și opo­zi­ția se sta­bi­lesc printr‑o ecu­a­ție sim­plă, for­mată din nu­mă­rul de ani la care au loc ale­geri și nu­mă­rul de ale­gă­tori care au vo­tat un par­tid. De în­dată ce această ecu­a­ție pri­mește o re­zol­vare, de­mo­cra­ția în­ce­tează să mai existe în prac­tică. Mai de­parte Ro­mâ­nia este […]Jucătorul de șah

Dacă ar fi ros­tit acum câ­teva zile fraza pe care a spus‑o azi, la în­che­ie­rea cam­pa­niei sale elec­to­rale, Iohan­nis s‑ar fi des­cris per­fect pe sine în fața ro­mâ­ni­lor: de­cât să fiu mâr­lan, mai bine pierd ale­ge­rile. Mă tem că acum efec­tul ei este mult di­mi­nuat, de zgo­mo­tul in­fer­nal al vu­vu­ze­le­lor po­li­tice, care ră­sună ca să […]Nepotul vostru, Victorel

Dragă ma­maie și ta­taie, în ul­tima vreme am vă­zut că v‑au scris ne­po­ții și v‑au cam cer­tat că de 25 de ani vo­tu­rile voas­tre au mers mai de­grabă că­tre cei care au vrut să țină în loc, să ne mintă și să ne fure. Bă­nu­iesc că v‑oți fi ne­că­jit să au­ziți așa cu­vinte mâ­ni­oase din gura celor […]Scara către Cotroceni

De fi­e­care dată când îl aud pe Ponta lă­­u­­­dându-se cu ci­frele eco­no­miei mă apucă o fu­rie greu de des­cris. Ge­nul ăla de ener­vare când ai fi în stare să uiți de bune ma­niere și auto­con­trol și să‑i tragi un pumn în bot ăluia din fața ta. Din fe­ri­cire pen­tru mine nu m‑am aflat nici­o­dată față […]Când nicăieri nu e acasă

Când eram co­pil îmi amin­tesc că ori de câte ori mă aflam sin­gur în fața vre­u­nei pri­mej­dii — ade­sea mult exa­ge­rată de te­me­rile mele — aveam un sen­ti­ment de li­niște atunci când mă gân­deam că mă voi în­toarce acasă și acolo nici un rău nu mă poate ajunge. Zâm­besc acum de nai­vi­ta­tea de atunci, dar […]Ce gândesc nehotărâții

Toți sun­tem de acord că dez­ba­te­rea de aseară era me­nită nu atât pro­pri­u­lui elec­to­rat al fi­e­că­rui can­di­dat, cât ce­lor care la pri­mul tur au vo­tat cu al­ții sau n‑au vo­tat de­loc. Ponta a vrut să-și con­so­li­deze po­zi­ția de fa­vo­rit și să con­vingă va­di­miș­tii, dia­co­neș­tii și al­ții din ca­te­go­ria asta. Iohan­nis avea ne­voie de ma­co­viști, băsiști, […]Iohannis nu știe jujitsu

E te­ri­bil de greu să în­frunți tu­peul ne­mă­su­rat. Îți tre­buie stă­pâ­nire de sine și, mai mult de­cât orice, o anu­mită de­ta­șare, pre­cum cea a unui en­to­mo­log când stu­di­ază o in­sectă. Tu­pe­i­stul mi­zează pe efec­tul pe care agre­si­vi­ta­tea sa îl are, me­nită să ac­țio­neze asu­pra ad­ver­sa­ru­lui pre­cum o ne­u­ro­to­xină: îl pa­ra­li­zează, lăsându‑l pradă ata­ca­to­ru­lui. Nu doar agresivitatea […]