Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Ironii, paradoxuri

Există cu si­gu­ranță un soi de iro­nie a fap­te­lor, năs­cută din în­lăn­țu­i­rea lor apa­rent alea­toare, dar plină de sem­ni­fi­ca­ție. Une­ori e o iro­nie cu note de dra­ma­tism, al­te­ori amu­zantă, ori poate că ha­zul ei de­pinde de cel ce o per­cepe. Nu e ne­o­biș­nuit ca ceea ce pare co­mic sau pur și sim­plu in­so­lit pen­tru unii să […]Nici cutia milei nu mai e ce era

Dom­nul Adrian Duicu, una din ilus­trele nuli­tăți ale spa­ti­u­lui po­li­tic ro­mâ­nesc, este pu­țin cam ares­tat din ca­uze de co­rup­ție. E drept, de cu­rând ares­tul s‑a mu­tat la do­mi­ci­liu, ceea ce nu e, de fapt, un arest cum ar fi me­ri­tat. Mai pu­țini știu însă că dom­nul Duicu, cu doar două luni îna­inte de a fi […]Mitică, politica și ardelenii

Le­gen­da­rul dis­preț ar­de­le­nesc pen­tru Mi­ti­cii din Bu­cu­rești tinde cu fi­e­care an care trece să de­vină tot mai con­tra­pro­duc­tiv. Într-un fel sau al­tul in­te­re­sele bu­cu­reș­tea­nu­lui Mi­tică și ale ar­de­lea­nu­lui Ioan — sau cum s‑o fi nu­mind el — sunt, de fapt, con­ver­gente. Aproape de fi­e­care dată când s‑a pus pro­blema vo­tu­lui spre dreapta, sin­gu­rul — să […]Jucăriile lui Victoraș

De fi­e­care dată când vrea să pară deș­tept, Ponta re­u­șește să fie în­dui­o­șă­tor de prost. Să afirmi că de­mi­sio­nezi în caz că Bă­sescu ajunge prim-mi­­­nis­­tru în 2016 e o stu­pize­nie fără sea­măn. De ce să faci o ast­fel de de­cla­ra­ție? Ca să arăți încă o dată cât de an­ti­bă­sist ești, după ce de câ­țiva ani doar […]Marea mobilizare

E clar, va fi greu. O vreme am spe­rat că se va pro­duce un re­vi­ri­ment al ora­șe­lor mari, unul mai sem­ni­fi­catv de­cât ceea ce deja s‑a în­tâm­plat, însă n‑a fost să fie. Sau mai bine zis nu la pro­por­ți­ile de care ar fi fost ne­voie. Ma­șina de vo­turi a PSD e greu de bă­tut în […]Dragă Monica

Sunt unul din­tre cei care os­ci­lează în­tre a da vo­tul lui Iohan­nis sau ție. Măr­tu­ri­sesc că nu am avut prea multă în­cre­dere în șansele tale și de aceea, până mai ieri, eram con­vins că e mai im­por­tant să pun umă­rul acolo unde pro­ba­bi­li­ta­tea de a câștiga e mai mare. Căci, vezi tu, dacă Iohan­nis va […]Cu cine voi vota și de ce

M‑am tot gân­dit și răzgân­dit cu cine să vo­tez, că oferta anul ăsta e foarte di­ver­si­fi­cată. Avem neamț, avem pro­cu­ror, avem Mi­c­key Mo­use, avem bu­nă­ciune… nici nu știi la ce să te oprești mai în­tâi. Așa că mi-am zis în si­nea mea că doar o ana­liză atentă a can­di­da­ți­lor mă poate scoate din ne­ho­tă­râre. Neamțul […]Nu e pentru cine se pregătește

N‑am idee cum se va fi­na­liza pro­ce­sul de in­com­pa­ti­bi­li­tate al lui Iohan­nis, dar când mă gân­desc care sunt po­ten­ți­a­lele com­pli­ca­ții ale ca­zu­lui mă cam în­gro­zesc. După ce că avem o cam­pa­nie elec­to­rală mi­ze­ra­bilă și goală de con­ți­nut, asta ne-ar mai lipsi, să se în­cheie cu un scan­dal tran­șat prin tri­bu­nale. Fap­tul că re­cur­sul fă­cut de […]Cine mai are nevoie de creier

Dacă ci­neva s‑a în­tre­bat vreo­dată cum im­pac­tează te­le­vi­ziu­nea mo­dul în care gân­dește so­ci­e­ta­tea, avem acum în fața ochi­lor o probă in­du­bi­ta­bilă a ex­tra­or­di­na­rei sale forțe de in­flu­en­țare. Vă amin­tiți de PP-DD la ale­ge­rile din 2012?  Au luat apro­xi­ma­tiv 15% din vo­turi uti­li­zând un dis­curs com­plet cre­tin, lip­sit de orice fel de lo­gică, ba­zat pe in­con­ti­nența verbală […]Da, mai există speranță

Există cu si­gu­ranță o di­ho­to­mie po­li­tică în sâ­nul po­po­ru­lui ro­mân, ale că­rei ca­uze sunt ex­trem de nu­me­roase și de com­plexe. Există un ba­zin elec­to­ral al ce­lor ce do­resc să fie asis­tați so­cial, al ce­lor ce vor ca sta­tul să le dea prin vo­ința mă­ri­ni­moasă a unui tă­tuc omnis­cient și omni­po­tent. Și există un seg­ment complet […]