Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Mai e dreptate în țara asta?

Asta e una din­tre cele mai im­por­tante în­tre­bări pe care ni le pu­nem în ul­tima vreme. Pen­tru că nici nu mai știm ce să cre­dem. Pe de o parte avem DNA și pro­ce­sele ma­ri­lor co­rupți, ceea ce ne face să cre­dem că lu­cru­rile se schimbă. Dar vin al­ții, sus­ți­nă­tori ai co­rup­ți­lor, și urlă cât îi […]Jocul la cacealma

Li­viu Drag­nea a fă­cut încă o gre­șe­ală dintr-un șir de erori care pare să nu se mai ter­mine. Prima a fost aceea că a ce­rut lui Cio­loș să amâne niște mă­suri de re­la­xare fis­cală care, le­gal, ur­mau să in­tre în vi­goare de la 1 ia­nu­a­rie 2017, ară­tând tu­tu­ror că mi­nu­na­tul său plan de gu­ver­nare are probleme […]Adevăratul liberalism economic

Dom­nul Tă­ri­ceanu vor­bește, în sfâr­șit, din pos­tura de om aflat în tre­bu­rile ță­rii. De mult și‑a do­rit asta și iată că po­po­rul cel su­ve­ran i‑a bi­ne­cu­vân­tat par­ti­dul încă o dată, slobozindu‑l în par­la­ment, unde poate să își joace ro­lul de ușier la gu­ver­nul PSD ade­vă­rat li­be­ral. Și des­pre ce ne po­ves­tește domnia sa? Păi bi­ne­în­țe­les des­pre capitalul […]Ferestrele prin care privim

Îmi în­chi­pui că nu există o tris­tețe mai mare de­cât aceea de a trăi în­cu­iat în în­chi­soa­rea pro­priei minți, pri­zo­nier al pro­pri­i­lor tale coș­ma­ruri, fără spe­ranța unei vi­i­toare gra­ți­eri. Viața tre­buie să ți se pară o nesfâr­șită cor­voadă atunci când ni­mic din ceea ce te în­con­joară nu-ți este pe plac și nu poți ve­dea nici un […]Nenorocitul de danez

Pro­ba­bil că vă adu­ceți aminte scan­da­lul din pri­mă­vară, de la Opera Bu­cu­rești, când Johan Ko­b­borg — ba­le­rin da­nez cu re­nume in­ter­națio­nal, di­rec­tor ar­tis­tic al in­sti­tu­ției și un pro­mo­tor al mul­tor în­no­iri aduse re­per­to­ri­u­lui și ca­li­tă­ții spec­ta­co­le­lor — a fost re­tro­gra­dat de că­tre con­du­ce­rea Ope­rei pe mo­tiv că ti­tu­la­tura de di­rec­tor ar­tis­tic nu există în organigramă. […]Observator la vot

După cum v‑am po­ves­tit cu ceva timp în urmă, anul ăsta mi-am zis că a ve­nit vre­mea să vor­besc mai pu­țin des­pre ati­tu­dine ci­vică și im­pli­care so­ci­ală și să de­mon­strez ceva mai prac­tic aceste lu­cruri. Așa că m‑am im­pli­cat în câ­teva ches­tii mai mult sau mai pu­țin im­por­tante, unele utile, al­tele nu chiar, însă toate […]Glanda naționalismului

Eu am ajuns la con­clu­zia că oa­me­nii, din când în când, se tâm­pesc. Îi apucă ceva, se pare că ni­meni nu știe exact ce, dar e un fel de scrân­teală la minte și o iau razna. Își pierd lo­gica și ra­țio­na­men­tul clar, uită ce au în­vă­țat din ex­pe­rien­țele lor și ale is­to­riei și se apucă […]O zi fără penali

La prima ve­dere, fap­tul că Iohan­nis nu i‑a in­vi­tat ofi­cial la eve­ni­men­tele de la 1 de­cem­brie pe cei cu pro­bleme pe­nale pare a fi doar un fel de con­tră po­li­tică, din ca­te­go­ria ce­lor cu care ne-am tot obiș­nuit încă de pe vre­mea lui Tra­ian Bă­sescu. Cu de­o­se­bi­rea că ma­tro­zul nu rata oca­zia să și spună […]Coșmaruri naționaliste

A fost o vreme când aveam câ­țiva po­li­ti­cieni na­țio­na­liști și foarte vo­cali. Ni­meni nu cred că i‑a ui­tat încă pe Fu­nar și pe Va­dim Tu­dor. Dis­cur­sul lor era plin de ură și de ră­u­tăți la adresa stră­i­ni­lor, în­cer­când să pună pe seama lor toate ne­pu­tin­țele Ro­mâ­niei. I‑am dis­pre­țuit pen­tru cu­vin­tele și gân­du­rile pe care le aveau […]Unirea nu contează, homosexualitatea da

Pa­tri­o­tis­mul, așa cum îl în­țe­leg eu, este o stare de spi­rit care te în­deamnă să faci lu­cruri bune pen­tru se­me­nii tăi co­na­țio­nali, pen­tru bi­nele so­ci­e­tă­ții din țara ta. Atâta doar că une­ori e cam greu să de­fi­nești ce în­seamnă bi­nele ță­rii și al po­po­ru­lui. O fi bine la ale­geri, de pildă, să vo­tăm un anu­mit partid? […]