Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cu sau fără autorizație de mediu

Aflu că de curând min­is­terul medi­u­lui a decis să scoată exploatările forestiere de sub inci­dența autor­izării de mediu. Până acum, ca să înceapă o exploatare forestieră, era oblig­a­to­riu nevoie de o autor­iza­ție de la agenția de mediu din județul respec­tiv. Era impor­tantă aceasta autor­iza­ție sau era doar o hâr­tie în plus? Haideți să inves­tigăm puțin prob­lema. În primul rând […]Pădurea și amenzile silvice

Unul din­tre subiectele intens dezbă­tute pe inter­net în zilele din urmă este cel al amen­zilor sil­vice, iar motivul aces­tui subit interes este fap­tul că toc­mai au fost mod­ifi­cate printr‑o lege dată de par­la­ment. Și, cum șade bine oricărei dez­ba­teri pub­lice, opini­ile sunt împărțite. Unii spun că mod­i­ficările sunt bune și că ele corectează niște excese — […]Revoluția pădurarilor

Prob­a­bil că ați aflat deja: în Argeș s‑a ajuns la focuri de armă într-un caz de furt de lemne din pădure. Jan­darmii i‑au suprins pe hoți, au fost ata­cați cu topoare și au tre­buit să riposteze cu armele din dotare. Bine că au avut cu ce. În situ­ații din astea ajungi să te gân­dești dacă […]5 metode ca să aperi pădurile

Dragă iubitorule de pădure, așa cum ți-am mai spus și cu alte prile­juri, mă bucur că de la o vreme te-ai trezit din letargie și ești gata să militezi pen­tru lucrurile impor­tante din țara asta. Iar pădurile sunt cu sig­u­ranță printre ele, căci cal­i­tatea vieții noas­tre, a tuturor, depinde în mare măsură de felul în care știm […]Se închide Inspectorul Pădurilor?

E o ade­vărată bulibășeală pe inter­net în legă­tură cu Inspec­torul Pădurilor. Min­is­terul pădurilor și apelor a anunțat nereg­uli ale con­trac­tu­lui cu Indaco și intenția de a închide tem­po­rar apli­cația până la clar­i­fi­carea lucrurilor. Lumea a reacționat, acuzând PSD că vrea să ascundă fur­turile de lemn și arătând cu dege­tul spre min­is­ter. Min­is­terul se apără și zice că nu asta […]Meniu