Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Chiar vrem să oprim tăierile?

V‐am poves­tit zilele tre­cute des­pre pădu­rile vir­gine din Româ­nia care sunt minu­nate, dar nu chiar așa de multe și de vir­gine cum își închi­puie unii. Totuși ceva‐ceva există și asta e un lucru bun, ca să mai știm și noi cum arată natura atunci când noi nu ne băgăm nasul. Vă pro­pun însă să facem o incur­siune […]Un munte de cașcaval

Îmi amin­tesc că pe vre­mea când eram copil, acum foarte mulți ani în urmă, atât de mulți că nici nu vreau să spun câți, îmi plă­cea des­tul de mult caș­ca­va­lul Pen­te­leu. Și cum denu­mi­rea lui era stră­ină de uni­ver­sul urban al copi­lă­riei mele, am întrebat‐o pe mama ce e Pen­te­leu. Maică‐mea, prinsă cu oarece tre­buri ale […]Chiar avem păduri virgine?

Se vor­bește intens în ultima vreme des­pre păduri vir­gine și des­pre fap­tul că am avea în Româ­nia două tre­imi din ceea ce a mai rămas nea­tins în Europa. Ceea ce e de bine, nu‐i așa? E genul ăla de lucruri cu care ne mân­drim, deși n‐am con­tri­buit cu nimic la ele, cum sunt copiii olim­pici sau spor­ti­vii români. […]Aspiratoare de femei

Orice băr­bat din lumea asta cunoaște un ade­văr sim­plu: mași­nile scumpe sunt ade­vă­rate aspi­ra­toare de femei. Dar dacă vine vorba des­pre moti­vul pen­tru care această teo­rie func­țio­nează, tre­buie să recu­noaș­tem că încă nu s‐a ajuns la un con­sens bine fun­damen­tat din punct de vedere ști­in­ți­fic. Unii cred că feme­ile sunt proaste și cad ușor în […]Spre Ortodoxistan

De la o gru­pare de indi­vizi cu min­țile nițel rătă­cite, Coa­li­ția pen­tru Fami­lie tinde să devină un fel de Al Qaida a orto­do­xiei româ­nești. Ide­ile și acțiu­nile lor devin cu fie­care zi tot mai îngri­jo­ră­toare, cu atât mai mult cu cât – chiar dacă sunt mino­ri­tari – sunt des­tul de orga­ni­zați și soli­dari. Cei­lalți, cei care nu […]