Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Se închide Inspectorul Pădurilor?

E o ade­vă­rată buli­bă­șe­ală pe inter­net în legă­tură cu Inspec­to­rul Pădu­ri­lor. Minis­te­rul pădu­ri­lor și ape­lor a anun­țat nere­guli ale con­trac­tu­lui cu Indaco și inten­ția de a închide tem­po­rar apli­ca­ția până la cla­ri­fi­ca­rea lucru­ri­lor. Lumea a reac­țio­nat, acu­zând PSD că vrea să ascundă fur­tu­rile de lemn și ară­tând cu dege­tul spre minis­ter. Minis­te­rul se apără și zice că nu asta […]Făină dobrogeană cu măciniș integral

Am rămas dator cu poves­tea unei ture pe bici­clete de prin luna mai des­pre care îmi tot pro­mit că voi con­semna câteva vorbe, dar zilele au tre­cut iute și uite că sunt două luni de când mă tot duc cu vorba pe mine însumi. Nu de alta, dar a fost o zi memo­ra­bilă de peda­lat prin natură, […]Limitele care ne definesc

Fie­care urcuș pe munte are isto­ria lui, une­ori mai banală, alte­ori mai spec­ta­cu­loasă. Și câteo­dată ceea ce face spec­ta­cu­loasă ascen­siu­nea nu ține nea­pă­rat de tra­seul ales, ci mai degrabă de cei care‐și întâl­nesc pro­pri­ile limite și îndrăz­nesc să și le depă­șească. Nu vă gră­biți să con­clu­zio­nați că vă voi spune o poveste des­pre recor­duri – limi­tele […]Cine taie ilegal pădurile?

Aproape în fie­care zi apar pe inter­net felu­rite foto­gra­fii cu tăieri în pădu­rile montane, unele relu­ate de nenu­mă­rate ori, pur­tând ală­turi de ele mesa­jele indig­nă­rii, revol­tei sau dez­a­mă­gi­rii celor care le pos­tează. Și aproape inva­ri­a­bil nemul­țu­mi­rea se îndreaptă spre sta­tul român și repre­zen­tan­ții săi, cărora li se repro­șează că nu fac nimic să oprească tăie­rile […]Alături de Iohannis, să susținem PSD

Diseară cică o să fie miting în oraș. Mă întreb dacă o să se strângă măcar 100 de oameni, ținând cont de căl­du­rile din ultima vreme, de fap­tul că au înce­put vacan­țele și de lipsa unei mize foarte pre­sante. Știu, unii sunt scan­da­li­zați de tot ce se întâm­plă pe scena poli­tică, de pres­ta­ția PSD care și‐a dărâ­mat […]Meniu