Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Managerii de carton ai României

Ați au­zit de Irina So­col? Dacă nu, vă spun eu cine e: di­rec­toa­rea fir­mei Si­veco, aia care a fost prinsă că fă­cea eva­ziune fis­cală, ares­tată, ju­de­cată și con­dam­nată pen­tru eva­ziune și mită. Acum ies la ive­ală toate po­tlo­gă­ri­ile pe care le‑a co­mis timp de mulți ani, dar acum niște ani în urmă n‑aveai loc de ea […]Abuzați-ne, că ne place!

Par­la­men­tul Ro­mâ­niei vo­tează legi fa­vo­ra­bile co­rup­ției și ni­meni nu are ni­mic de obiec­tat. Pro­ba­bil că ne place așa, vrem să fim con­duși de in­frac­tori care se scu­tesc pe ei în­șiși de pre­ve­de­rile le­gi­lor, așe­­zându-se dea­su­pra lor. În fond ro­mâ­nii în­tot­dea­una au con­si­de­rat că a fi șef îți dă drep­tul să elu­dezi re­gu­lile, să mun­cești puțin […]Campioni europeni la pupat icoane

Nu m‑am ui­tat la cam­pi­o­na­tul eu­ro­pean, așa cum nu mă uit de o bu­cată bună de vreme la fo­tbal. Pen­tru că nu mă in­te­re­sează. Din­tre toate spor­tu­rile, fo­tba­lul mi se pare cel mai vi­ciat din punct de ve­dere so­cial, până la li­mita la care nu mai e sport, ci o afa­cere. O afa­cere care se […]Stereotipuri cu români

Toată lu­mea e de acord că în Ro­mâ­nia lu­cru­rile nu merg cum tre­buie și când spun toată lu­mea mă re­fer mai ales la ro­mâni. In­e­vi­ta­bil, când în­ce­pem să di­se­căm mo­ti­vele pen­tru care avem atâ­tea pro­bleme, după ce epu­i­zăm vi­no­vă­ți­ile al­tora prin­tre care ru­șii, ame­ri­ca­nii, un­gu­rii, evreii și hoar­dele mi­gra­toare, ajun­gem la noi în­șine și la re­la­ția pe […]Adevărata miză a câștigării Bucureștiului

Dacă vă ui­tați pe harta re­zul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor lo­cale nu se poate să nu vă iz­bească fap­tul că Bu­cu­reștiul se află în mij­lo­cul unui ocean de pe­se­dism. De jur îm­pre­jur aproape toate ju­de­țele din Mun­te­nia și Mol­dova sunt ro­șii ca fo­cul ia­du­lui, ici și colo mai vezi câ­teva pete de altă cu­loare, semn al vic­to­ri­i­lor circumstanțiale […]A treia sciziune. Victoria anarhiștilor.

Ro­mâ­nia con­tem­po­rană nu este pro­du­sul ha­zar­du­lui, ci evo­lu­ția po­li­tică fi­rească a unei po­pu­la­ții ex-co­­mu­­­niste, ghi­do­nată în­demâ­na­tic de câ­țiva pă­pușari cu pro­funde cu­noș­tințe de ma­ni­pu­lare a ma­se­lor. Și, dacă vă în­do­iți o clipă de asta, vă in­vit să par­cur­gem îm­pre­ună o scurtă re­tros­pec­tivă a ul­ti­mi­lor 26 de ani. Mai în­tâi am avut o primă sci­ziune, aceea a […]Cum ne-am pierdut cu Firea

Ceea ce tre­buia să se în­tâm­ple, s‑a în­tâm­plat. Ma­dam Fi­rea, țața per­fectă, va fi pri­mar al Bu­cu­rești­u­lui pen­tru ur­mă­to­rii pa­tru ani. Cel pu­țin. Pen­tru că eu vă pre­zic încă de pe acum că ea are pla­nuri mari și o să stea mai mult pe-acolo. Me­toda va fi sim­plă, adică exact aia apli­cată de Pie­done: panseluțe, […]Asta e, Patrick. Mergem înainte.

La Co­lec­tiv, în club, pa­tro­nii au vrut să facă bani. Nici prin gând nu le‑a tre­cut să omoare pe ci­neva. Dar când a fost vorba des­pre si­gu­ranța cli­en­ți­lor, des­pre re­gu­lile de eva­cu­are, des­pre pro­tec­ția îm­po­triva in­cen­di­i­lor au zis “lasă, că merge și-așa”. De ce să mai dea bani pe tot fe­lul de ig­ni­fu­gări și reamenajări? […]Cum s‑au țigănit românii

Există ne­în­do­iel­nic lo­curi în lume unde a trăi în­seamnă cu to­tul alt­ceva de­cât în­țe­le­gem noi. Sunt zone unde clima este blândă și na­tura dar­nică, așa că nu e ne­voie să cul­tivi, ci doar să cu­legi. Ier­nile aproape că nu există, să pre­zervi hrana nu are rost, căci ea se gă­sește mai tot tim­pul. Pri­vim oamenii […]Morții fără nume

Au tre­buit să moară 64 de oa­meni într-un in­cen­diu ab­surd, care era ex­trem de sim­plu de evi­tat, ca să ne dăm cu to­ții seama cât de mor­tală e co­rup­ția. S‑a ie­șit în stradă cu fu­rie și re­voltă, s‑a pro­tes­tat ve­he­ment și a fost dă­râ­mat un gu­vern, semn că există o pe­deapsă, mă­car po­li­tică, a nepăsării […]