Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Spre Ortodoxistan

De la o gru­pare de indi­vizi cu min­țile nițel rătă­cite, Coa­li­ția pen­tru Fami­lie tinde să devină un fel de Al Qaida a orto­do­xiei româ­nești. Ide­ile și acțiu­nile lor devin cu fie­care zi tot mai îngri­jo­ră­toare, cu atât mai mult cu cât – chiar dacă sunt mino­ri­tari – sunt des­tul de orga­ni­zați și soli­dari. Cei­lalți, cei care nu […]Săraca fată bogată

Lumea întreagă e cu ochii pe cuplul pre­zi­den­țial ame­ri­can, pân­dind fie­care pri­vire arun­cată pe furiș, fie­care gest necon­tro­lat, fie­care semn al gra­du­lui de armo­nie din această căs­ni­cie. Toți vor să știe dacă "cel mai puter­nic om al pla­ne­tei" are sau nu difi­cul­tăți matri­mo­ni­ale cu prima doamnă a Ame­ri­cii. Un subiect mai degrabă tragi‐comic, aș zice. Iar apa­ren­țele […]Securistul cel bun

Zilele tre­cute am avut ceva de meș­te­rit pe lângă casă, mai pre­cis o mică maga­zie de unelte care tre­buia vop­sită la exte­rior. Ieri m‐am îna­r­mat cu o pen­sulă și‐o cutie de vop­sea și m‐am apu­cat de treabă. Nu vro­iam să las prea multe semne ale acti­vi­tă­ții mele de vop­si­tor oca­zio­nal, mă stră­du­iam să nu împrăș­tii prea multă […]Necesitatea și oportunitatea

Cine decide dacă un act admi­nis­tra­tiv este nece­sar și oportun? Asta e una din­tre între­bă­rile care nasc con­tro­verse zilele astea. Sena­tul a apro­bat prin vot niște modi­fi­cări legi­sla­tive care intro­duc ideea că un ales local – res­pec­tiv un pri­mar – nu poate fi tras la răs­pun­dere de alte auto­ri­tăți ale sta­tu­lui pen­tru nece­si­ta­tea și oport­u­ni­ta­tea deci­zi­i­lor pe […]În mustul zăpezii

Uite că a tre­cut o lună de la prima ieșire pe munte de anul ăsta și abia acum mă învred­ni­cesc să scriu câteva cuvinte. Rușine să‐mi fie! Nu demult eram mai har­nic la scris, dar în ulti­mul timp m‐am cam len­e­vit. Acum, că mi‐am făcut auto­cri­tica, o sa iau și ceva măsuri de îndrep­tare. Dar să ne întoar­cem […]Meniu