Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Regii orașelor

Când vine vorba de bici­clit prin Bucu­rești, lumea are cele mai diverse păreri. Unii zic că e bine și că ar tre­bui ca toți să ne gân­dim mai mult la modul ăsta de a ne deplasa, alții sunt scep­tici și dau vina pe pri­mă­rie care nu face nimic, iar alții pur și sim­plu ignoră surâ­ză­tori subiec­tul. Dar […]Trump

După lovi­tu­rile mili­tare ale SUA în Siria apar și pri­mele reac­ții. Cele care vin din par­tea sirie­ni­lor și ale ruși­lor sunt abso­lut pre­vi­zi­bile – poate că sin­gura necu­nos­cută în acest moment este cât de mult va esca­lada Putin acest inci­dent. Este prima con­frun­tare directă cu noul pre­șe­dinte ame­ri­can și pro­ba­bil că va dori să demon­streze […]Sistemul cangrenat

Impre­sia pe care majo­ri­ta­tea din­tre români o au este că, atunci când un par­tid câștigă ale­ge­rile și preia guver­na­rea, este cât se poate de sim­plu să treacă la înde­pli­ni­rea pro­mi­siu­ni­lor făcute. Nu tre­buie decât să‐și numească miniș­trii și secre­ta­rii de stat pe func­ții și să‐i dea bătaie. Însă, de mai bine de 25 de ani, con­sta­tăm […]Tradiția avortului la români

N‐am prac­ti­cat nici­o­dată alpi­nis­mul, deci nu pot să pre­tind nici un fel de expe­riență în dome­niul ăsta, dar am auzit că unul din­tre peri­co­lele care te pân­desc în acest sport este blo­ca­jul men­tal, momen­tul ăla când te afli în perete, prea sus ca să mai renunți, iar în fața ta nu mai vezi nici un fel […]Dragnea‐Liiceanu, 1–0

Am urmă­rit zilele tre­cute inter­ven­ți­ile celor patru per­soane care au repre­zen­tat Româ­nia în dez­ba­te­rea din Comi­sia pen­tru Liber­tăți Civile, Jus­ti­ție și Afa­ceri Interne a Par­la­men­tu­lui Euro­pean – eram curios să văd ce argu­mente s‐au adus și cum s‐au pre­zen­tat fie­care din­tre cei invi­tați să ia cuvân­tul. Dis­cur­sul minis­tru­lui jus­ti­ției nu m‐a sur­prins în nici un fel. […]Meniu