Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Elefanții lui Iohannis

Orice ar spune ci­neva, mo­dul în care a ac­țio­nat în ul­tima vreme pre­șe­din­tele Iohan­nis a fost im­pe­ca­bil. Pen­tru prima dată de când l‑am vo­tat sunt cu ade­vă­rat bu­cu­ros de ale­ge­rea pe care am făcut‑o atunci. Căci, după în­de­lun­ga­tele sale ab­sențe pu­blice și ne­nu­mă­ra­tele mele aș­tep­tări po­li­tice, o bună bu­cată de vreme am sim­țit tot mai multă […]Cum poate opri Iohannis dezastrul

Ce a vrut să spună Iohan­nis în scur­tul, dar con­den­sa­tul său dis­curs de la CSM, când — adresându-se di­rect mi­nis­tru­lui jus­ti­ției — a sub­li­niat că o lege a am­nis­tiei și gra­ți­e­rii dată în fo­lo­sul po­li­ti­cie­ni­lor cu pro­bleme pe­nale ar fi o ca­tas­trofă pen­tru de­mo­cra­ția ro­mâ­nească și că el se va opune cu toată gre­u­ta­tea și […]Guvern politic sau tehnocrat?

În ul­ti­mul an am au­zit cu to­ții dez­ba­te­rea pu­blică pe care po­li­ti­cie­nii au făcut‑o, mai ales cei din PSD, des­pre dez­a­van­ta­jele unui gu­vern teh­no­crat prin com­pa­ra­ție cu unul po­li­tic. Și, într‑o anu­mită mă­sură, chiar și gu­ver­nul Cio­loș — prin mi­niș­trii săi — au ex­pli­cat po­zi­ția di­fi­cilă în care se află, ne­a­vând spri­ji­nul po­li­tic ne­ce­sar unor […]Mai e dreptate în țara asta?

Asta e una din­tre cele mai im­por­tante în­tre­bări pe care ni le pu­nem în ul­tima vreme. Pen­tru că nici nu mai știm ce să cre­dem. Pe de o parte avem DNA și pro­ce­sele ma­ri­lor co­rupți, ceea ce ne face să cre­dem că lu­cru­rile se schimbă. Dar vin al­ții, sus­ți­nă­tori ai co­rup­ți­lor, și urlă cât îi […]Jocul la cacealma

Li­viu Drag­nea a fă­cut încă o gre­șe­ală dintr-un șir de erori care pare să nu se mai ter­mine. Prima a fost aceea că a ce­rut lui Cio­loș să amâne niște mă­suri de re­la­xare fis­cală care, le­gal, ur­mau să in­tre în vi­goare de la 1 ia­nu­a­rie 2017, ară­tând tu­tu­ror că mi­nu­na­tul său plan de gu­ver­nare are pro­bleme […]Adevăratul liberalism economic

Dom­nul Tă­ri­ceanu vor­bește, în sfâr­șit, din pos­tura de om aflat în tre­bu­rile ță­rii. De mult și‑a do­rit asta și iată că po­po­rul cel su­ve­ran i‑a bi­ne­cu­vân­tat par­ti­dul încă o dată, slobozindu‑l în par­la­ment, unde poate să își joace ro­lul de ușier la gu­ver­nul PSD ade­vă­rat li­be­ral. Și des­pre ce ne po­ves­tește domnia sa? Păi bi­ne­în­țe­les des­pre ca­pi­ta­lul […]Ferestrele prin care privim

Îmi în­chi­pui că nu există o tris­tețe mai mare de­cât aceea de a trăi în­cu­iat în în­chi­soa­rea pro­priei minți, pri­zo­nier al pro­pri­i­lor tale coș­ma­ruri, fără spe­ranța unei vi­i­toare gra­ți­eri. Viața tre­buie să ți se pară o nesfâr­șită cor­voadă atunci când ni­mic din ceea ce te în­con­joară nu-ți este pe plac și nu poți ve­dea nici un […]Nenorocitul de danez

Pro­ba­bil că vă adu­ceți aminte scan­da­lul din pri­mă­vară, de la Opera Bu­cu­rești, când Johan Ko­b­borg — ba­le­rin da­nez cu re­nume in­ter­națio­nal, di­rec­tor ar­tis­tic al in­sti­tu­ției și un pro­mo­tor al mul­tor în­no­iri aduse re­per­to­ri­u­lui și ca­li­tă­ții spec­ta­co­le­lor — a fost re­tro­gra­dat de că­tre con­du­ce­rea Ope­rei pe mo­tiv că ti­tu­la­tura de di­rec­tor ar­tis­tic nu există în or­ga­ni­gramă. […]Observator la vot

După cum v‑am po­ves­tit cu ceva timp în urmă, anul ăsta mi-am zis că a ve­nit vre­mea să vor­besc mai pu­țin des­pre ati­tu­dine ci­vică și im­pli­care so­ci­ală și să de­mon­strez ceva mai prac­tic aceste lu­cruri. Așa că m‑am im­pli­cat în câ­teva ches­tii mai mult sau mai pu­țin im­por­tante, unele utile, al­tele nu chiar, însă toate […]Glanda naționalismului

Eu am ajuns la con­clu­zia că oa­me­nii, din când în când, se tâm­pesc. Îi apucă ceva, se pare că ni­meni nu știe exact ce, dar e un fel de scrân­teală la minte și o iau razna. Își pierd lo­gica și ra­țio­na­men­tul clar, uită ce au în­vă­țat din ex­pe­rien­țele lor și ale is­to­riei și se apucă […]