Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
2 mici și 64 de morți

Pie­done nu poate can­dida la po­zi­ția de pri­mar a sec­to­ru­lui 4. Eu con­si­der că asta e o veste bună, un semn de nor­ma­li­tate într-un oraș în a că­rui ad­mi­nis­tra­ție in­com­pe­tența și pros­tul gust își fac de cap de mulți ani în­coace. Însă mo­ti­vul pen­tru care această can­di­da­tură nu a fost po­si­bilă nu este vreun motiv […]Crângași nu e în Europa

Zi­lele as­tea am ne­voie de un ca­zier ju­di­ciar, ca să de­pun un do­sar un­deva. Și m‑am apu­cat să mă do­cu­men­tez pe in­ter­net ce con­di­ții in­te­re­sante tre­buie să în­de­pli­nesc pen­tru ca sta­tul ro­mân să bi­ne­vo­iască a‑mi eli­bera un ast­fel de do­cu­ment. În doi timpi și trei click-uri am aflat că tre­buie să plă­tesc zece lei într-un […]Cine ne obligă să avem moschee

S‑ar pu­tea să fiți sur­prinși, însă ăsta‑i ade­vă­rul: sun­tem obli­gați să con­struim o mega-mo­s­­chee în Ro­mâ­nia. Nu, nu ne obligă Uniu­nea Eu­ro­peană, cum zic unii. Nu ne obligă nici Tur­cia, că n‑are cum s‑o facă. Nu ne obligă nici pre­șe­din­tele Iohan­nis. Ne obligă cu to­tul alt­ci­neva — Bi­se­rica Or­to­doxă Ro­mână. Pro­ba­bil că vi se pare […]Stelele lui László Tőkés

Beau un pa­har de Egri Bi­ka­ver și ci­tesc des­pre dom­nul Lá­s­zló Tő­kés care a ră­mas fără Steaua Ro­mâ­niei. Și, de bună seamă, a ie­șit mare tă­ră­boi în ju­rul su­biec­tu­lui, căci nu se pu­tea ca dum­ne­a­lui să nu co­men­teze eve­ni­men­tul, ști­ută fi­ind lim­bu­ția sa pro­ver­bi­ală. Co­men­ta­ri­ile sale au is­cat alte co­men­ta­rii, unele pro, al­tele contra — […]Ai dracului bicicliști!

Hai să cla­ri­fi­căm ceva: co­dul ru­tier in­ter­zice bi­ci­cliș­ti­lor tra­ver­sa­rea stră­zii pe tre­ce­rea de pie­toni pen­tru ca auto­mo­bi­lis­tul să poată fi exo­ne­rat de orice vină. Ca să fii în le­ga­li­tate ca bi­ci­clist tre­buie să co­bori din șa și să de­vii pie­ton până când treci strada. Asta e des­tul de ener­vant atunci când tre­buie să tra­ver­sezi de […]Cu cheia la gât

Di­mi­neața, pri­mii care vin la pis­cină sunt bu­ni­cii cu ne­poți. De obi­cei e bu­ni­cul în­so­țit de unul sau doi co­pii, tro­pă­ind ne­răb­dă­tori să plon­jeze în apă, tem­pe­rați cu greu de se­ni­o­rul care în­cearcă să țină pa­sul cu ei. Prin gea­mu­rile mari ale să­lii îi vezi cum se stră­du­iesc să‑i țină preț de o clipă pe […]Manual de zbor fără aripi

Noap­tea era vâ­scoasă, ca o pă­cură care te îm­pre­soară pe ne­aș­tep­tate și că­reia îi cazi pri­zo­nier îna­inte de a pu­tea face ceva. Je­remy mer­gea pe stradă prin­tre cei­lalți tre­că­tori fără să‑i vadă, fără să le simtă pre­zența — era doar el, lu­p­­tându-se să îna­in­teze prin at­mosfera ne­o­biș­nuit de densă a ora­șu­lui. Res­pira cu greu, fi­e­care pas era un […]Occidentul l‑a ucis pe Dumnezeu?

Din când în când aflăm din presă ori din re­țe­lele so­ci­ale că s‑a mai în­tâm­plat ceva groaz­nic în oc­ci­dent. Că lu­cru­rile în pa­ra­di­sul de pe pământ — așa cum une­ori ne ima­gi­năm ceea ce se află la vest de noi — nu merg chiar atât de bine pe cât ne în­chi­puim. Și că, în ciuda […]Contactless, mindless

Un nene ex­plica de zor la ra­dio cât de mi­nu­nată este teh­no­lo­gia asta con­tac­tless pen­tru car­duri, cum plă­tești ușor, ca un fulg în zbor. Scu­zați ver­si­fi­ca­rea fa­cilă. Apro­pii car­dul și pac! ai plătit. Mi­nu­nat, mi-am zis în si­nea mea. El parcă mi‑a au­zit gân­du­rile și a con­ti­nuat ex­pli­când că ex­pe­riența care ne place de fapt […]Un simplu povestitor

De când mă știu am fost fas­ci­nat de po­vești. Poate că to­tul a în­ce­put cu aven­tu­rile fur­ni­cii Ferda și bas­mele lui Hauff, căr­țile de po­vești pe care am în­vă­țat să ci­tesc acum aproape cinci­zeci de ani. Ori poate că ten­ta­ția po­veș­ti­lor exista un­deva înă­un­trul meu, aș­tep­tând doar să fie des­co­pe­rită, adusă la lu­mină. Și, dacă mă gândesc […]