Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
O zi fără penali

La prima ve­dere, fap­tul că Iohan­nis nu i‑a in­vi­tat ofi­cial la eve­ni­men­tele de la 1 de­cem­brie pe cei cu pro­bleme pe­nale pare a fi doar un fel de con­tră po­li­tică, din ca­te­go­ria ce­lor cu care ne-am tot obiș­nuit încă de pe vre­mea lui Tra­ian Bă­sescu. Cu de­o­se­bi­rea că ma­tro­zul nu rata oca­zia să și spună […]Coșmaruri naționaliste

A fost o vreme când aveam câ­țiva po­li­ti­cieni na­țio­na­liști și foarte vo­cali. Ni­meni nu cred că i‑a ui­tat încă pe Fu­nar și pe Va­dim Tu­dor. Dis­cur­sul lor era plin de ură și de ră­u­tăți la adresa stră­i­ni­lor, în­cer­când să pună pe seama lor toate ne­pu­tin­țele Ro­mâ­niei. I‑am dis­pre­țuit pen­tru cu­vin­tele și gân­du­rile pe care le aveau […]Unirea nu contează, homosexualitatea da

Pa­tri­o­tis­mul, așa cum îl în­țe­leg eu, este o stare de spi­rit care te în­deamnă să faci lu­cruri bune pen­tru se­me­nii tăi co­na­țio­nali, pen­tru bi­nele so­ci­e­tă­ții din țara ta. Atâta doar că une­ori e cam greu să de­fi­nești ce în­seamnă bi­nele ță­rii și al po­po­ru­lui. O fi bine la ale­geri, de pildă, să vo­tăm un anu­mit par­tid? […]Sensibilitățile domnului Ponta

Dom­nul Ponta este su­pă­rat ne­voie mare că Iohan­nis s‑a așe­zat la Masa Tă­ce­rii. Zice-se că ar fi in­ter­zis, scrie pe niște plă­cuțe pe-acolo, prin parc. Însă în afară de plă­cuțe — scrise nu se știe de cine — se pare că n‑ar exista nici o re­gle­men­tare con­cretă care să in­ter­zică asta. Cică în Con­si­liul Ju­de­țean Gorj […]Constituția, usturoiul homosexualilor

Merg pe stradă și mă gân­desc că într‑o zi am să dau și eu peste un ho­mo­se­xual din ăsta care ame­nință fa­mi­lia tra­di­țio­nală din Ro­mâ­nia. Nu știu, zău, ce am să fac în clipa aia, os­ci­lez în­tre do­rința creș­ti­nească de a‑i tro­sni una în nu­mele Ta­tă­lui și cu­ri­o­zi­ta­tea de a afla cum pro­ce­dează ăș­tia de‑s […]Cum capturezi un urs (like a pro)

As­tăzi ne vom ocupa de as­pec­tele sub­tile și pro­funde ale prin­de­rii ur­și­lor de pe stră­zile din Ro­mâ­nia. Pen­tru că apa­rent si­tu­a­ția este mult mai com­pli­cată de­cât pare la prima ve­dere și, dintr-un pri­lej oca­zio­nal de știri sen­zațio­nale, am ajuns să dez­ba­tem pro­blema asta la nivel na­țio­nal, con­­tra­­­zi­­­cându-ne cum să le ve­nim de hac și dacă e bine să‑i îm­puș­căm […]Abramburismul din educație

PSD nu su­portă ideea de a nu con­trola po­li­tic tot ce mișcă în țara asta. Prin toate pâr­ghi­ile po­si­bile ei vor să in­flu­en­țeze so­ci­e­ta­tea ca să‑i vo­teze, să‑i aducă și men­țină la pu­tere. Nici un pre­text nu e prea jo­s­nic pen­tru asta. În ca­zul sis­te­mu­lui de edu­ca­ție, vâr­ful de lance al PSD e ma­dam Abram­bu­rica, […]Niște norme tehnice și-un agent vigilent

De cu­rând s‑a stâr­nit iar dis­cu­ție mare pe te­le­vi­zoare des­pre pă­dure. Su­biec­tul zi­lei: agen­tul verde (pe nu­mele de scenă Agent Green) a des­co­pe­rit, în vi­gi­lența sa ne­maiîn­tâl­nită, că mi­nis­te­rul me­diu­lui vrea să aprobe niște norme teh­nice sil­vice care, pa­sămite Doamne, sunt fă­cute pen­tru niște gru­puri de in­te­rese. Și dă‑i, și luptă! Su­biec­tul a fost ime­diat pre­luat de […]Este sistemul de educație impotent?

De vreo lună a in­trat în vi­goare un or­din al mi­nis­tru­lui edu­ca­ției care aprobă și pune în vi­goare Sta­tu­tul ele­vu­lui. Presa n‑a fă­cut prea mare tam-tam pe su­biect, eu unul cel pu­țin am ra­tat ști­rea la mo­men­tul apa­ri­ției or­di­nu­lui, dar l‑am des­co­pe­rit acum. Și am arun­cat o pri­vire în di­a­go­nală pe el. Sunt des­tul de […]De la Tulcea la Sulina, via Chilia

Am tot amâ­nat să scriu des­pre dru­me­ția de două zile prin deltă, cu bi­ci­cle­tele. Într-un fel e mai bine așa, pen­tru că tim­pul e ne­în­tre­cut în a tria ceea ce e cu ade­va­rat me­mo­ra­bil, prin sita lui flea­cu­rile cad și se pierd, iar ceea ce e im­por­tant rămâne cu tine. Poate că acum, după două luni […]