Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cum manipulează Agent Green

În Româ­nia au exis­tat și încă mai există tăieri ile­gale în păduri. Este un fapt pe care îl cunoaș­tem cu toții și o bună parte din soci­e­tate este alar­mată, pe bună drep­tate. Lucru­rile astea tre­buie să se oprească. Însă cum să le oprim? Pri­mul pas, spun eu, este să înțe­le­gem cine, unde, cum și cât se taie […]Cel mai cinstit pădurar

Ce‐ar fi dacă ai deveni cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia? Da, da, cu tine vor­besc, tu care spui că te doare sufle­tul de pădu­rile noas­tre care dis­par într‐un ritm nebun de 3 hec­tare pe oră. Tu care de fie­care dată când dai pe inter­net de un arti­col des­pre niște defri­șări sau lemn furat, dai like și […]De la indiferență la econazism

Avem în ultima vreme o teri­bilă ape­tență pen­tru solu­ți­ile radi­cale. Cu orice pro­blemă ne‐am con­frunta, răs­pun­sul cel mai la îndemână pare să fie de fie­care dată ges­tul extrem. Dez­ba­te­rea rațio­nală, inven­ta­rul chi­b­zuit al alter­na­ti­ve­lor, com­pro­mi­sul înțe­lept nu ne mai sunt pri­e­teni. Nu solu­ția pro­ble­me­lor ne inte­re­sează, ci era­di­ca­rea lor totală și defi­ni­tivă. Însă pro­ble­mele au pros­tul obi­cei […]Să mori de‐a‐n picioarelea

Marin Preda spu­nea într‐unul din­tre cele­brele sale romane că moar­tea e un feno­men sim­plu în natură, doar oame­nii îl fac înspă­i­mân­tă­tor. Îmi amin­tesc că, atunci când am citit această frază cu care înce­pea firul poveș­tii, m‐am oprit, con­tra­riat de fran­che­țea afir­ma­ției. Am reflec­tat puțin la subiec­tul ăsta îna­inte de a relua lec­tura și mi‐am lăsat gân­du­rile să […]USR sau cum moare speranța

Am mai spus că în USR există pro­ba­bil o tonă de bune inten­ții, dar și două tone de bram­bu­re­ală ide­o­lo­gică cre­ată de diver­si­ta­tea soci­ală a celor care s‐au adu­nat în pripă sub umbrela nou cre­a­tei for­ma­țiuni. Când înfi­in­țezi un par­tid pe genunchi și anunți că sin­gu­rul cri­te­riu de a fi mem­bru este să vrei să fie bine ca […]Meniu