Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cum s‐a schimbat politica în România

Ieri seară mă întorceam de la Cluj. Se făcuse deja noapte, dru­mul era plin de cami­oane, așa că pe multe por­țiuni n‐am avut alt­ceva de făcut decât să stau în coada de tiruri, mer­gând cuminte cu 60 km/h și aștep­tând să se ivească oca­zia unei depă­șiri noro­coase. În tim­pul ăsta am avut răga­zul să mă gân­desc […]Dezastrul din Delta Dunării

Un pri­e­ten mi‐a tri­mis un link către un fil­mu­leț scurt care redă un "dez­as­tru" din Delta Dună­rii. Dom­nul Mihă­ilă Ște­fan, per­soana care fil­mează, zice că este jur­na­list pen­tru că scrie pe un site obs­cur numit Mic News (adică știri mici???). Pe Face­book am găsit o poză de pro­fil con­fu­zantă – dom­nul Ște­fan are chip de femeie!?! – ală­turi de îndem­nul […]Cum manipulează Agent Green

În Româ­nia au exis­tat și încă mai există tăieri ile­gale în păduri. Este un fapt pe care îl cunoaș­tem cu toții și o bună parte din soci­e­tate este alar­mată, pe bună drep­tate. Lucru­rile astea tre­buie să se oprească. Însă cum să le oprim? Pri­mul pas, spun eu, este să înțe­le­gem cine, unde, cum și cât se taie […]Cel mai cinstit pădurar

Ce‐ar fi dacă ai deveni cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia? Da, da, cu tine vor­besc, tu care spui că te doare sufle­tul de pădu­rile noas­tre care dis­par într‐un ritm nebun de 3 hec­tare pe oră. Tu care de fie­care dată când dai pe inter­net de un arti­col des­pre niște defri­șări sau lemn furat, dai like și […]De la indiferență la econazism

Avem în ultima vreme o teri­bilă ape­tență pen­tru solu­ți­ile radi­cale. Cu orice pro­blemă ne‐am con­frunta, răs­pun­sul cel mai la îndemână pare să fie de fie­care dată ges­tul extrem. Dez­ba­te­rea rațio­nală, inven­ta­rul chi­b­zuit al alter­na­ti­ve­lor, com­pro­mi­sul înțe­lept nu ne mai sunt pri­e­teni. Nu solu­ția pro­ble­me­lor ne inte­re­sează, ci era­di­ca­rea lor totală și defi­ni­tivă. Însă pro­ble­mele au pros­tul obi­cei […]Meniu