Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Pierd, câștig, negustor mă numesc

Auto­bu­zul e aproape gol. Pe sca­une câ­teva per­soane pri­vesc plic­ti­site prin gea­mu­rile abu­rite spre noapte bu­cu­reș­teană, aș­tep­tând tim­pul să treacă și să ajungă la des­ti­na­ți­ile lor. El e însă în altă stare de spi­rit, e ușor fe­bril, nu are răb­dare să stea. Se spri­jină cu un cot de o bară, stând în pi­cioare în mijlocul […]Cazul Vianu

Ca­zul Vianu își stinge trep­tat eco­u­rile în presă. Va mai ră­bu­fni de vreo câ­teva ori poate, ori va fi men­țio­nat în vi­i­toare dez­ba­teri când fapte ase­mă­nă­toare se vor în­tâm­pla. Con­clu­zi­ile nu sunt clare în pri­vința pro­fe­so­ru­lui, con­tro­lul mi­nis­te­ru­lui nu s‑a pro­dus încă din mo­tive de va­canță. Însă eu nu cred că pro­fe­so­rul și com­por­ta­men­tul său […]Dragă militarule, nu vreau să fim la fel

Un domn ofi­țer, al că­rui nume nu im­portă în con­tex­tul dis­cu­ției noas­tre, a pu­bli­cat de cu­rând o scri­soare pu­blică adre­sată nouă, ci­vi­li­lor. Su­biec­tul este — nu era greu de ghi­cit — pen­sia mi­li­tară, care tre­buie să fie spe­cială și de­o­se­bită. Ni­mic nou sub soare, te­o­ri­ile as­tea le-am mai au­zit. Ceea ce este com­plet nou, cel […]Ai grijă de nervi și de picioare

Există multe mo­tive pen­tru care oa­me­nii de azi se trans­formă din vi­e­tăți ur­bane în monta­ni­arzi. Unii pro­ba­bil apucă po­te­cile mun­ți­lor pen­tru că vor să fugă de se­me­nii lor, prea mulți și prea co­tro­pi­tori în în­gusta fâșie de timp pe care viața ne‑o mai lasă nouă în­șine. Al­ții sunt mai de­grabă dor­nici să-și simtă adre­na­lina fierbând, […]Fumați, cât vă mai puteți minți

Le­gea care in­ter­zice fu­ma­tul în spa­ți­ile pu­blice în­chise a tre­cut în sfâr­șit de ul­ti­mul hop. Din 16 mar­tie vom ve­dea pri­mele sale efecte și nu mă în­do­iesc că va urma un lung șir de po­vești des­pre cum este prost apli­cată sau chiar în­căl­cată. Mulți mi-au spus că ei nici nu cred că va fi respectată, […]În numele pudorii

Con­sec­vența nu este cel mai tare punct al gân­di­rii noas­tre. Ade­sea s‑a do­ve­dit că ar­gu­men­tele bune sau rele pe care le gă­sim pe de­plin jus­ti­fi­cate într‑o anume pri­vință, le res­pin­gem ve­he­ment atunci când vine vorba de o altă cir­cum­stanță, ori­cât de ase­mă­nă­toare ar fi cu cea an­te­ri­oară. Cel mai ra­pid exem­plu care îmi vine în minte: […]Războiul bisericii cu România

Pe fron­tul re­li­gios al răz­bo­i­u­lui ro­­mâno-ro­­mân se duc lupte grele. De o parte se gă­sesc cei care con­testă qu­­asi-ex­­clu­­­si­­­vi­­­ta­­­tea so­ci­ală și po­li­tică de care se bu­cură bi­se­rica or­to­doxă, de par­tea cea­laltă sunt fun­damen­ta­liș­tii or­to­do­xiei. Iar la mij­loc, o ge­ne­ra­ție de co­pii care pro­ba­bil se în­treabă de ce atâta gâl­ceavă în ju­rul unui su­biect care ar […]Cum scapi de nesimțiți

Cu ceva timp în urmă, să fie poate vreo două luni, eram la sală și aler­gam pe bandă. Pe ecra­nul apa­ra­tu­lui meu nu erau de­cât in­for­ma­ți­ile teh­nice: dis­tanța par­cursă, vi­teza, tim­pul tre­cut de la start. Dar aș fi pu­tut alege să văd un pro­gram TV sau să ur­mă­resc ceva pe Yo­u­Tube, să na­vi­ghez pe internet […]Patriotismul trece prin stomac

Timp de mulți ani, după 1989, fo­tba­lul ro­mâ­nesc s‑a fi­nan­țat din tot fe­lul de in­gi­ne­rii fi­nan­ci­are aflate în afara le­gii sau la li­mita foarte in­ter­pre­ta­bilă a ei. Ni­meni nu pă­rea să-și facă prea multe griji în pri­vința ma­tra­pa­z­lâ­cu­ri­lor din ju­rul clu­bu­ri­lor de fo­tbal pen­tru că cu­vân­tul de or­dine era in­te­re­sul pu­blic. De câte ori se […]Uite Schengen, nu e Schengen

Ideea unei li­ber­tăți to­tale de miș­care în Eu­ropa este foarte se­du­că­toare pen­tru ce­tă­țe­nii ori­că­rei țări din uniune. Să nu mai fie ne­voie să te oprești la ve­ri­fi­cări de fron­ti­eră, să nu mai existe con­troale obli­ga­to­rii ale trans­por­tu­ri­lor este ten­tant de­o­po­trivă pen­tru cei ce vor să fo­lo­sească această li­ber­tate pen­tru a cir­cula le­gal, dar și pentru […]