Pen­tru cei care co­men­tează în ar­ti­cole există câ­teva re­guli simple:

  1. Blo­gul acesta îmi apar­ține 100%, deci sunt în­drep­tă­țit să scriu po­veș­tile care cred eu că me­rită spuse. Nu mă ocup de su­biecte “fi­er­binți”, “la modă” sau “la ce­rere”. Dacă vă in­te­re­sează așa ceva, e plin In­ter­net-ul de ast­fel de site-uri.
  2. Nu am nici un fel de obiec­tiv eco­no­mic, po­li­tic sau de altă na­tură în sen­sul ob­ți­ne­rii vre­u­nui câștig sau pro­fit. De aceea nu voi ac­cepta nici un co­men­ta­riu care în­cearcă în mod evi­dent să pro­mo­veze ast­fel de interese.
  3. Țin la gra­ma­tică și ex­pri­mare co­rectă. Da, știu, unii vor zice că sunt un gram­mar nazi, însă eu am con­vin­ge­rea că a vorbi co­rect este un semn de res­pect pen­tru in­ter­lo­c­u­tor și un exer­ci­țiu de ne­în­lo­cuit pen­tru “mu­ș­chiul” min­ții. Nu sus­țin că aș fi per­fect — și mie îmi scapă din când în când câte o “chiftea” — așa că sem­na­lați-mi ero­rile când le gă­siți. Cât des­pre ale voas­tre, le voi co­recta eu, fără ezitare.
  4. Mi­so­gi­nis­mul, xe­no­fo­bia, ra­sis­mul, ho­mo­fo­bia și în ge­ne­ral orice formă de in­to­le­ranță este sanc­țio­nată prompt prin șter­ge­rea comentariului.
  5. Pse­udo-co­men­ta­ri­ile vor fi șterse fără milă. Nu sunt in­te­re­sat de re­plici de ge­nul: wow, cool, lol șamd. Dacă aveți ceva de spus, spu­neți în su­fi­ciente cu­vinte în­cât să co­mu­ni­cați o idee in­te­li­gi­bilă. Dacă nu re­u­șiți, în­seamnă că n‑aveți ni­mic de spus.
  6. Nu ac­cept jig­ni­rile per­so­nale și nici co­men­ta­ri­ile care mă ri­dică în slăvi. Ac­cept orice cri­tici — po­zi­tive sau ne­ga­tive — ex­pri­mate în cu­vinte de­cente și cu un bun simț al mă­su­rii. Scriu aici des­pre opi­ni­ile mele per­so­nale la care sunt pe de­plin în­drep­tă­țit, ca orice altă persoană.
  7. Agre­si­vi­ta­tea față de alți co­men­ta­tori va fi sanc­țio­nată prin șter­ge­rea co­men­ta­ri­u­lui. Com­ba­teți ide­ile, nu omul.

Dacă res­pec­tați aceste câ­teva re­guli, mi casa es su casa.