Regulile casei

Pen­tru cei care comen­tează în arti­cole există câteva reguli sim­ple:

  1. Blo­gul acesta îmi apar­ține 100%, deci sunt îndrep­tă­țit să scriu poveș­tile care cred eu că merită spuse. Nu mă ocup de subiecte "fier­binți", "la modă" sau "la cerere". Dacă vă inte­re­sează așa ceva, e plin Internet‐ul de ast­fel de site‐uri.
  2. Nu am nici un fel de obiec­tiv eco­no­mic, poli­tic sau de altă natură în sen­sul obți­ne­rii vre­u­nui câștig sau pro­fit. De aceea nu voi accepta nici un comen­ta­riu care încearcă în mod evi­dent să pro­mo­veze ast­fel de inte­rese.
  3. Țin la gra­ma­tică și expri­mare corectă. Da, știu, unii vor zice că sunt un gram­mar nazi, însă eu am con­vin­ge­rea că a vorbi corect este un semn de res­pect pen­tru inter­lo­c­u­tor și un exer­ci­țiu de neîn­lo­cuit pen­tru "muș­chiul" min­ții. Nu sus­țin că aș fi per­fect – și mie îmi scapă din când în când câte o "chiftea" – așa că semnalați‐mi ero­rile când le găsiți. Cât des­pre ale voas­tre, le voi corecta eu, fără ezi­tare.
  4. Miso­gi­nis­mul, xeno­fo­bia, rasis­mul, homo­fo­bia și în gene­ral orice formă de into­le­ranță este sanc­țio­nată prompt prin șter­ge­rea comen­ta­ri­u­lui.
  5. Pseudo‐comentariile vor fi șterse fără milă. Nu sunt inte­re­sat de replici de genul: wow, cool, lol șamd. Dacă aveți ceva de spus, spu­neți în sufi­ciente cuvinte încât să comu­ni­cați o idee inte­li­gi­bilă. Dacă nu reu­șiți, înseamnă că n‐aveți nimic de spus.
  6. Nu accept jig­ni­rile per­so­nale și nici comen­ta­ri­ile care mă ridică în slăvi. Accept orice cri­tici – pozi­tive sau nega­tive – expri­mate în cuvinte decente și cu un bun simț al măsu­rii. Scriu aici des­pre opi­ni­ile mele per­so­nale la care sunt pe deplin îndrep­tă­țit, ca orice altă per­soană.
  7. Agre­si­vi­ta­tea față de alți comen­ta­tori va fi sanc­țio­nată prin șter­ge­rea comen­ta­ri­u­lui. Com­ba­teți ide­ile, nu omul.

Dacă res­pec­tați aceste câteva reguli, mi casa es su casa.

Meniu