Dacă ai co­men­tat pe acest blog sau dacă te-ai abo­nat la ar­ti­cole prin email, ai drep­tul să so­li­ciți șter­ge­rea in­for­ma­ți­i­lor re­fe­ri­toare la tine (așa nu­mi­tul “drept de a fi ui­tat”, con­form re­gle­men­tă­ri­lor eu­ro­pene — GDPR). Dacă do­rești de­ta­lii des­pre in­for­ma­ți­ile exis­tente cu pri­vire la tine poți so­li­cita un ex­port al da­te­lor per­so­nale care îți va fi tri­mis pe adresa de email pe care o pre­ci­zezi. 

În am­bele si­tu­a­ții lu­cru­rile se des­fă­șoară ast­fel:

  • Com­ple­tează for­mu­la­rul de mai jos pen­tru a‑ți trans­mite so­li­ci­ta­rea. Acordă aten­ție adre­sei de email pen­tru că ea este mo­da­li­ta­tea prin care sunt iden­ti­fi­cate da­tele tale per­so­nale pe blog. Dacă ai fo­lo­sit mai multe adrese de email pen­tru a co­menta sau a te abona la ar­ti­cole, va tre­bui să com­ple­tezi for­mu­la­rul se­pa­rat pen­tru fi­e­care din­tre ele.
  • Un me­saj este tri­mis pe adresa de email (cea pre­ci­zată în for­mu­lar) pen­tru ca tu să con­firmi ce­re­rea. Ast­fel eviți ca ci­neva străin să aibă ac­ces la da­tele tale de pe acest blog.
  • După con­fir­ma­rea re­u­șită a ce­re­rii, ad­mi­nis­tra­to­rul blog-ului este no­ti­fi­cat des­pre do­rința ta.
  • Ad­mi­nis­tra­to­rul ve­ri­fică ce­re­rea (pen­tru a evita orice alte po­si­bile erori) și o aprobă. Te rog să ac­cepți un in­ter­val de ma­xi­mum 10 zile de ve­ri­fi­care a ce­re­rii după con­fir­ma­rea ei.
  • Dacă ai so­li­ci­tat ex­por­tul da­te­lor da­tele per­so­nale, aces­tea sunt tri­mise prin email (la ace­eași adresă de email cu cea din care ai fă­cut con­fir­ma­rea) sub forma unui link cu care poți face down­load.
  • Dacă ai so­li­ci­tat șter­ge­rea da­te­lor per­so­nale, ad­mi­nis­tra­to­rul va asi­gura ano­ni­mi­ta­tea co­men­ta­ri­i­lor tale (prin în­lo­cu­i­rea nu­me­lui tău cu tex­tul “Ano­nim”) și va șterge even­tu­ala abo­nare la ar­ti­cole prin email.

Des­pre da­tele tale per­so­nale


 

Formular de solicitare referitoare la datele personale

 

Se­lec­tează ti­pul de so­li­ci­tare: