Solicitare date personale

Dacă ai comen­tat pe acest blog sau dacă te-ai abonat la arti­cole prin email, ai drep­tul să soli­ciți șterg­erea infor­mați­ilor refer­i­toare la tine (așa numi­tul "drept de a fi uitat", con­form regle­men­tărilor europene — GDPR). Dacă dorești detalii despre infor­mați­ile exis­tente cu privire la tine poți solicita un export al datelor per­son­ale care îți va fi trimis pe adresa de email pe care o pre­cizezi. 

În ambele situ­ații lucrurile se des­fășoară ast­fel:

  • Com­pletează for­mu­la­rul de mai jos pen­tru a‑ți trans­mite solic­itarea. Acordă atenție adre­sei de email pen­tru că ea este modal­i­tatea prin care sunt iden­ti­fi­cate datele tale per­son­ale pe blog. Dacă ai folosit mai multe adrese de email pen­tru a comenta sau a te abona la arti­cole, va tre­bui să com­pletezi for­mu­la­rul sep­a­rat pen­tru fiecare din­tre ele.
  • Un mesaj este trimis pe adresa de email (cea pre­cizată în for­mu­lar) pen­tru ca tu să con­firmi cer­erea. Ast­fel eviți ca cineva străin să aibă acces la datele tale de pe acest blog.
  • După con­fir­marea reușită a cererii, admin­is­tra­torul blog-ului este noti­fi­cat despre dor­ința ta.
  • Admin­is­tra­torul ver­i­fică cer­erea (pen­tru a evita orice alte posi­bile erori) și o aprobă. Te rog să accepți un inter­val de max­i­mum 10 zile de ver­i­fi­care a cererii după con­fir­marea ei.
  • Dacă ai solic­i­tat expor­tul datelor datele per­son­ale, aces­tea sunt trim­ise prin email (la aceeași adresă de email cu cea din care ai făcut con­fir­marea) sub forma unui link cu care poți face down­load.
  • Dacă ai solic­i­tat șterg­erea datelor per­son­ale, admin­is­tra­torul va asigura anon­im­i­tatea comen­tari­ilor tale (prin înlocuirea numelui tău cu tex­tul "Anonim") și va șterge even­tu­ala abonare la arti­cole prin email.

Despre datele tale per­son­ale


 

Formular de solicitare referitoare la datele personale

 

Select your request:


Meniu