Solicitare date personale

Dacă ai comen­tat pe acest blog sau dacă te‐ai abo­nat la arti­cole prin email, ai drep­tul să soli­ciți șter­ge­rea infor­ma­ți­i­lor refe­ri­toare la tine (așa numi­tul "drept de a fi uitat", con­form regle­men­tă­ri­lor euro­pene – GDPR). Dacă dorești deta­lii des­pre infor­ma­ți­ile exis­tente cu pri­vire la tine poți soli­cita un export al date­lor per­so­nale care îți va fi tri­mis pe adresa de email pe care o pre­ci­zezi. 

În ambele situ­a­ții lucru­rile se des­fă­șoară ast­fel:

  • Com­ple­tează for­mu­la­rul de mai jos pen­tru a‐ți trans­mite soli­ci­ta­rea. Acordă aten­ție adre­sei de email pen­tru că ea este moda­li­ta­tea prin care sunt iden­ti­fi­cate datele tale per­so­nale pe blog. Dacă ai folo­sit mai multe adrese de email pen­tru a comenta sau a te abona la arti­cole, va tre­bui să com­ple­tezi for­mu­la­rul sepa­rat pen­tru fie­care din­tre ele.
  • Un mesaj este tri­mis pe adresa de email (cea pre­ci­zată în for­mu­lar) pen­tru ca tu să con­firmi cere­rea. Ast­fel eviți ca cineva străin să aibă acces la datele tale de pe acest blog.
  • După con­fir­ma­rea reu­șită a cere­rii, admi­nis­tra­to­rul blog‐ului este noti­fi­cat des­pre dorința ta.
  • Admi­nis­tra­to­rul veri­fică cere­rea (pen­tru a evita orice alte posi­bile erori) și o aprobă. Te rog să accepți un inter­val de maxi­mum 10 zile de veri­fi­care a cere­rii după con­fir­ma­rea ei.
  • Dacă ai soli­ci­tat expor­tul date­lor datele per­so­nale, aces­tea sunt tri­mise prin email (la ace­eași adresă de email cu cea din care ai făcut con­fir­ma­rea) sub forma unui link cu care poți face down­load.
  • Dacă ai soli­ci­tat șter­ge­rea date­lor per­so­nale, admi­nis­tra­to­rul va asi­gura ano­ni­mi­ta­tea comen­ta­ri­i­lor tale (prin înlo­cu­i­rea nume­lui tău cu tex­tul "Ano­nim") și va șterge even­tu­ala abo­nare la arti­cole prin email.

Des­pre datele tale per­so­nale


 

Formular de solicitare referitoare la datele personale

 

Selec­tează tipul de soli­ci­tare:


Meniu