Despre pădure, morală și legi

O bombă a explo­dat recent în indus­tria lem­nu­lui: Hol­zin­dus­trie Schwei­gho­fer bonu­sează sam­sa­rii pen­tru lemn ile­gal. Ca lucru­rile să fie și mai grave, cu puțin timp îna­inte a fost publi­cată în presă o scri­soare a CEO‐ului fir­mei către guver­nul Româ­niei, care – nici mai mult, nici mai puțin – ame­nința des­tul de expli­cit că rela­ți­ile româno‐austriece vor fi afec­tate dacă noul cod sil­vic va limita capa­ci­ta­tea maximă de achi­zi­ție a Schwei­gho­fer Româ­nia la 30% din tota­lul masei lem­noase exploa­tate la nivel națio­nal. Înțe­le­geți ceva din toate astea?

Pro­ba­bil nu mare lucru. Asta e și ideea, să rămâ­neți cu impre­sia că doar stră­i­nii sunt hoți și tică­loși, iar româ­na­șii sunt puri pre­cum apa de izvor. Însă lucru­rile sunt mult mai nuan­țate. Hai­deți să mer­gem împre­ună nițel mai în pro­fun­zime, dar mai întâi hai să vedem un mic repor­taj.

Când Schwei­gho­fer a venit în Româ­nia nu a făcut‐o pen­tru că se topea de dra­gul nos­tru. Au venit pen­tru afa­ceri, iar piața noas­tră de lemn arăta o abu­n­dență pro­mi­ță­toare. Mă îndo­iesc că mana­ge­rii fir­mei n‐au știut că aici se tra­fi­chează lemn tăiat ile­gal, dar asta nu era pro­blema lor atâta timp cât la poarta lor se pre­zen­tau docu­mente de pro­ve­niență teo­re­tic legale. Veți spune că nu e moral – de acord, dar vreți să intrăm în deta­li­ile altor afa­ceri din Româ­nia și să ana­li­zăm mora­li­ta­tea lor? Nu veți fi pro­ba­bil sur­prinși că în numele pro­fi­tu­lui mulți oameni de afa­ceri, autoh­toni sau stră­ini, pun morala la o parte.

Când s‐au apu­cat să con­stru­iască fabrici aici, cu sigu­ranță au dis­cu­tat cu auto­ri­tă­țile române și au con­ve­nit la cele mai îna­lte nivele să se dezvolte serios ca cifră de afa­ceri. Asta implica și o anu­mită domi­na­ție pe piața locală de lemn, lucru pe care sta­tul român l‐a știut și l‐a încu­ra­jat din prima clipă. Făcea parte din teo­ria aia cu "să încu­ra­jăm inves­ti­to­rii stră­ini". Nu știu exact ce pro­mi­siuni a făcut dom­nul Adrian Năs­tase în 2003, când Schwei­gho­fer a venit în Româ­nia, dar e cert că nu le‐a men­țio­nat posi­bile schim­bări de legi­sla­ție care să le fie defa­vo­ra­bile.

După cum ați auzit în fil­mu­le­țul de mai sus, capa­ci­ta­tea Schwei­gho­fer Româ­nia a ajuns la 4,5 mili­oane de metri cubi de răși­noase pe an, în con­di­ți­ile în care în total exploa­tăm legal 7 mili­oane de mc. Lesne de înțe­les că limi­ta­rea de a nu putea achi­zi­ționa mai mult de 30% din tota­lul masei lem­noase exploa­tate anual înseamnă jumă­tate din ce pot pro­duce acum – nu ne putem aștepta să fie feri­ciți că jumă­tate din inves­ti­ți­ile lor vor deveni inu­tile. Ar fi de pildă un subiect inte­re­sant de inves­ti­ga­ție pen­tru DNA: au ofe­rit ceva vre­u­nor dem­ni­tari români pen­tru a li se faci­lita această dezvol­tare de afa­ceri? Dar de aici și până la a ame­nința cu afec­ta­rea rela­ți­i­lor bila­te­rale din­tre Aus­tria și Româ­nia e cale lungă – sunt curios dacă minis­te­rul de externe a cerut pre­ci­zări de la omo­lo­gii aus­trieci, invitându‐i să cla­ri­fice dacă poli­tica externă a Aus­triei o face această firmă. Știm cu toții care ar fi fost răs­pun­sul, nu?

Acum că am cla­ri­fi­cat ner­vo­zi­ta­tea com­pa­niei față de noul cod sil­vic, hai să vedem și cum e cu achi­zi­ția de lemn tăiat ile­gal. În film doi anga­jați ai com­pa­niei con­firmă că pen­tru ei nu este o pro­blemă să preia o can­ti­tate mai mare de lemn, chiar dacă li se spune că va fi tăi­ată peste pla­nu­rile nor­male de exploa­tare. Ceea ce nu se pre­ci­zează expli­cit este că Schwei­gho­fer nu cum­pără nici­o­dată "la negru", ci numai cu acte corect întoc­mite. Cum se des­curcă vân­ză­to­rul să pro­ducă aceste docu­mente, este treaba lui. Din nou com­pa­nia aus­tr­i­acă nu comite ile­ga­li­tăți, ci imo­ra­li­tăți. Dar – să ne amin­tim – ei au venit aici pen­tru pro­fit, nu pen­tru o demon­stra­ție de bună con­du­ită. E pro­blema lor să poarte de grijă pădu­rii româ­nești? Tre­buie să le pese lor că mun­ții noș­tri se dezgo­lesc? Voi vă agi­tați și nu dor­miți noap­tea pen­tru că pădu­rile tro­pi­cale sunt tocate sis­te­ma­tic zi de zi sau vă șter­geți feri­ciți la fund cu hâr­tie igienă făcută din lemn de balsa?

Inves­ti­ga­ția din fil­mul de mai sus nu demon­strează nimic nou, din punc­tul meu de vedere. Nu mă îndo­iesc că orice firmă de indus­tria­li­zare a lem­nu­lui va pro­ceda la fel: dacă aduci lemn cu acte corecte nu mă inte­re­sează de unde vine, nu‐mi pasă că ai taiat peste posi­bi­li­ta­tea pădu­rii sau prin aran­ja­mente one­roase cu per­so­na­lul sil­vic și auto­ri­tă­țile. E lemn bun, are acte în regulă, îl cum­păr și fac pro­fit cu el. Punct. Ăsta e spi­ri­tul capi­ta­lis­mu­lui și el ne plă­tește sala­ri­ile. Cre­deți că până în 2003 când a venit Schwei­gho­fer în Româ­nia nu se tăia ile­gal? Ba bine că nu, duceți‐vă în por­tul Con­stanța și între­bați cum ple­cau în anii '90 vapoare întregi de lemn brut de răși­noase spre țările arabe. Iar atunci mer­gea și fără acte…

Ade­va­rata pro­blemă este de ce per­mi­tem să se taie ile­gal. Iar aici încep să apară ade­vă­ra­ții vino­vați. Găsim din toate cate­go­ri­ile soci­ale și pro­fe­sio­nale, dar cei care orches­trează totul sunt din mediul poli­tic sau foarte apro­pi­ați de el. Până nu oprim sursa hoți­i­lor, nu vom rezolva pro­blema pe fon­dul ei. Nu la poarta fabri­cii tre­buie să punem paz­nici ai lega­li­tă­ții, pen­tru că acolo deja totul e mușa­ma­li­zat. Lucru­rile tre­buie corec­tate în pădure, acolo unde se întâm­plă crima.

Vreau să pri­ce­peți clar: nu‐i dis­culp pe cei de la Schwei­gho­fer. Îmi dis­place pro­fund cinis­mul lor de a se gândi doar la pro­fit și vor plăti scump lăco­mia lor atunci când se va aplica noul cod sil­vic, căci jumă­tate din capa­ci­tate va tre­bui închisă sau vân­dută. Dar din­colo de dis­preț nu pot să merg mai departe pen­tru că nu au comis nici o ile­ga­li­tate dove­dită. Iar obiec­ti­vul meu – sper că și al vos­tru – nu e să insta­u­rez morala în com­pa­nii, ci să se oprească tăie­rile ile­gale din păduri. Așa că hai să nu tra­gem după ținte false. Hai să nu ne lăsăm pros­tiți cu falși vino­vați. Hai să ne întoar­cem spre sta­tul român și să‐i cerem să aplice ferm legile.

LATER UPDATE:

Se dis­cută des­pre fap­tul că Iohan­nis a res­pins noul cod sil­vic și că între argu­mente se face refe­rire la pra­gul de 30% impus de legea pro­pusă.

Apre­ciem ca dis­po­zi­ți­ile art. 60 alin. (5) lit. f) și g) – prin care se intro­duc: pra­gul maxim de 30% la achi­zi­ția sau pro­ce­sa­rea de masa lem­noasa din fon­dul fores­tier națio­nal și drep­tul de pre­emp­țiune pen­tru pro­du­că­to­rii din indus­tria mobi­lei la cum­pă­ra­rea de masa lem­noasa – sunt de natură să aducă atin­gere prin­ci­pi­i­lor liber­tă­ții eco­no­mice și con­trac­tu­ale, ca fun­damente esen­ți­ale ale eco­no­miei de piață. Intro­du­ce­rea unei limi­tări arbi­trare în acti­vi­ta­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici, care ar genera dez­a­van­taje pen­tru unii și avan­taje pen­tru alții, ar putea avea impact nega­tiv asu­pra mediu­lui con­cu­ren­țial și ar putea atrage posi­bi­li­ta­tea de a fi invo­cată încăl­ca­rea obli­ga­ți­i­lor asu­mate de sta­tul roman în cali­tate de stat mem­bru al Uniu­nii Euro­pene.

Firește, multe voci s‐au gră­bit să spună că asta e dovada influ­en­ței pe care firma aus­tr­i­acă o are asu­pra pre­șe­din­te­lui. Nu mă gră­besc să cred așa ceva. Deo­cam­dată remarc doar că, deși mi se pare o măsură bună pen­tru Româ­nia, pra­gul de 30% nu poate fi expli­cat ușor în con­tex­tul libe­rei con­cu­rențe. Legile euro­pene îți dau posi­bi­li­ta­tea să împie­dici mono­po­lul, dar 30% e departe de mono­pol. Iohan­nis s‐ar putea să aibă drep­tate: dacă tre­cem legea așa ris­căm amenzi în baza arti­co­lu­lui 101 și 102 ale Tra­ta­tu­lui de func­țio­nare a Uniu­nii Euro­pene.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Silus Mihai

  si uite asa se tin catras­tro­fele natu­rale in lant.… vai de curu' lor , de viloa­cele si masi­nile lor de lux daca cei care "fura" padu­rile sunt prinsi int‐un cutre­mur serios… intr‐o catas­trofa natu­rala ce mai con­teaza cati bani ai? Scapa cine e noro­cos…

 2. Laurentiu Dumitrache

  Sorine, de ce sa ne vin­dem scump cand o putm face … gra­tis … pe slo­ga­nul "nu ne vin­dem tara" … totusi "banditii"astia au dub­lat pre­tul la mate­rie prima … hai sa mani­pu­lam … de ce com­pa­nia din Bul­ga­ria care pana mai ieri cum­para mate­rie prima de la noi nu mai cum­para … dato­rita "banditilor"care au scum­pit achi­zi­ti­ile … sa nu fie mana com­pa­niei din Bul­ga­ria ? hai sa nu deve­nim … latrai …

 3. Anonymous

  De ce 30%? De ce nu 20%? De ce nu 40%? Nu are nici un fel de logica aceasta limi­tare. Este ace­easi gan­dire comu­nis­to­ida care in anii 90 nu a accep­tat ideea retro­ce­da­rii padu­ri­lor fos­ti­lor pro­pri­e­tari de drept, in inte­gra­li­ta­tea lor, in baza unei legi­sla­tii foarte clare si severe pri­vind admi­nis­tra­rea padu­ri­lor indi­fe­rent de forma de pro­pri­e­tate. Padu­rea a fost folo­sita ca instru­ment poli­tic cu sil­vi­cul­tori cu tot. S‐a tot retro­ce­dat cu taraita, pana s‐a ales pra­ful. Acum lucru­rile sunt sca­pate din mana dar, indi­vi­zii aces­tia care „ela­bo­reaza” pro­iecte de Cod sil­vic, tot nu se lecu­iesc. Apara padu­rea cu ace­easi gan­dire de tip „nu ne vin­dem tara”, urmând ca „dife­renta de pro­cente” sa fie furata in con­ti­nu­are si pro­ce­sata de altii, nu de Schwei­gho­fer. Dragi colegi sil­vi­cul­tori ela­bo­ra­tori de codur, treziti‐va! Pro­blema e la voi, nu la Schwei­gho­fer sau alti ase­me­nea, mai mari sau mai mici, pro­ce­sa­tori din indus­tria lem­nu­lui!

 4. Nutu Chitac

  Să sto­peze tăie­rea Hoti hoti!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu