Despre pădure, morală și legi

O bombă a explo­dat recent în indus­tria lem­nu­lui: Holzin­dus­trie Schweighofer bonuse­ază sam­sarii pen­tru lemn ile­gal. Ca lucrurile să fie și mai grave, cu puțin timp înainte a fost pub­li­cată în presă o scrisoare a CEO-ului firmei către guver­nul României, care — nici mai mult, nici mai puțin — amenința destul de explicit că relați­ile româno-austriece vor fi afec­tate dacă noul cod sil­vic va limita capac­i­tatea max­imă de achiz­iție a Schweighofer Româ­nia la 30% din totalul masei lem­noase exploatate la nivel național. Înțelegeți ceva din toate astea?

Prob­a­bil nu mare lucru. Asta e și ideea, să rămâneți cu impre­sia că doar străinii sunt hoți și ticăloși, iar româ­nașii sunt puri pre­cum apa de izvor. Însă lucrurile sunt mult mai nuanțate. Haideți să mergem împre­ună nițel mai în pro­fun­z­ime, dar mai întâi hai să vedem un mic repor­taj.

Când Schweighofer a venit în Româ­nia nu a făcut‑o pen­tru că se topea de dragul nos­tru. Au venit pen­tru afac­eri, iar piața noas­tră de lemn arăta o abun­dență promiță­toare. Mă îndoi­esc că man­agerii firmei n‑au știut că aici se tra­fichează lemn tăiat ile­gal, dar asta nu era prob­lema lor atâta timp cât la poarta lor se prezen­tau doc­u­mente de prove­niență teo­retic legale. Veți spune că nu e moral — de acord, dar vreți să intrăm în detali­ile altor afac­eri din Româ­nia și să anal­izăm moral­i­tatea lor? Nu veți fi prob­a­bil sur­prinși că în numele prof­i­t­u­lui mulți oameni de afac­eri, auto­htoni sau străini, pun morala la o parte.

Când s‑au apu­cat să con­stru­iască fabrici aici, cu sig­u­ranță au dis­cu­tat cu autoritățile române și au con­venit la cele mai înalte nivele să se dez­volte serios ca cifră de afac­eri. Asta implica și o anu­mită dom­i­nație pe piața locală de lemn, lucru pe care statul român l‑a știut și l‑a încu­ra­jat din prima clipă. Făcea parte din teo­ria aia cu "să încu­ra­jăm investi­torii străini". Nu știu exact ce promi­si­uni a făcut dom­nul Adrian Năs­tase în 2003, când Schweighofer a venit în Româ­nia, dar e cert că nu le‑a menționat posi­bile schim­bări de leg­is­lație care să le fie defa­vor­a­bile.

După cum ați auzit în fil­mulețul de mai sus, capac­i­tatea Schweighofer Româ­nia a ajuns la 4,5 mil­ioane de metri cubi de răși­noase pe an, în condiți­ile în care în total exploatăm legal 7 mil­ioane de mc. Lesne de înțe­les că lim­itarea de a nu putea achiz­iționa mai mult de 30% din totalul masei lem­noase exploatate anual înseamnă jumă­tate din ce pot pro­duce acum — nu ne putem aștepta să fie feri­ciți că jumă­tate din investiți­ile lor vor deveni inutile. Ar fi de pildă un subiect intere­sant de inves­ti­gație pen­tru DNA: au oferit ceva vre­unor dem­ni­tari români pen­tru a li se facilita această dez­voltare de afac­eri? Dar de aici și până la a amenința cu afectarea relați­ilor bilat­erale din­tre Aus­tria și Româ­nia e cale lungă — sunt curios dacă min­is­terul de externe a cerut pre­cizări de la omologii aus­trieci, invitându‑i să clar­i­fice dacă polit­ica externă a Aus­triei o face această firmă. Știm cu toții care ar fi fost răspun­sul, nu?

Acum că am clar­i­fi­cat ner­voz­i­tatea com­paniei față de noul cod sil­vic, hai să vedem și cum e cu achiz­iția de lemn tăiat ile­gal. În film doi anga­jați ai com­paniei con­firmă că pen­tru ei nu este o prob­lemă să preia o can­ti­tate mai mare de lemn, chiar dacă li se spune că va fi tăi­ată peste pla­nurile nor­male de exploatare. Ceea ce nu se pre­cizează explicit este că Schweighofer nu cumpără nicio­dată "la negru", ci numai cu acte corect întocmite. Cum se des­curcă vânză­torul să pro­ducă aceste doc­u­mente, este tre­aba lui. Din nou com­pa­nia aus­tri­acă nu comite ile­gal­ități, ci imoral­ități. Dar — să ne amintim — ei au venit aici pen­tru profit, nu pen­tru o demon­strație de bună con­duită. E prob­lema lor să poarte de grijă pădurii românești? Tre­buie să le pese lor că munții noștri se dez­go­lesc? Voi vă agi­tați și nu dormiți noaptea pen­tru că pădurile trop­i­cale sunt tocate sis­tem­atic zi de zi sau vă ștergeți feri­ciți la fund cu hâr­tie igienă făcută din lemn de balsa?

Inves­ti­gația din fil­mul de mai sus nu demon­strează nimic nou, din punc­tul meu de vedere. Nu mă îndoi­esc că orice firmă de indus­tri­alizare a lem­nu­lui va pro­ceda la fel: dacă aduci lemn cu acte corecte nu mă intere­sează de unde vine, nu-mi pasă că ai taiat peste posi­bil­i­tatea pădurii sau prin aran­ja­mente oneroase cu per­son­alul sil­vic și autoritățile. E lemn bun, are acte în reg­ulă, îl cumpăr și fac profit cu el. Punct. Ăsta e spir­i­tul cap­i­tal­is­mu­lui și el ne plătește salari­ile. Cre­deți că până în 2003 când a venit Schweighofer în Româ­nia nu se tăia ile­gal? Ba bine că nu, duceți-vă în por­tul Con­stanța și între­bați cum ple­cau în anii '90 vapoare întregi de lemn brut de răși­noase spre țările arabe. Iar atunci mergea și fără acte…

Ade­varata prob­lemă este de ce per­mitem să se taie ile­gal. Iar aici încep să apară ade­vărații vino­vați. Găsim din toate cat­e­gori­ile sociale și pro­fe­sion­ale, dar cei care orchestrează totul sunt din mediul politic sau foarte apropi­ați de el. Până nu oprim sursa hoți­ilor, nu vom rezolva prob­lema pe fon­dul ei. Nu la poarta fabricii tre­buie să punem paznici ai legal­ității, pen­tru că acolo deja totul e mușa­mal­izat. Lucrurile tre­buie corec­tate în pădure, acolo unde se întâm­plă crima.

Vreau să pri­cepeți clar: nu‑i dis­culp pe cei de la Schweighofer. Îmi dis­place pro­fund cin­is­mul lor de a se gândi doar la profit și vor plăti scump lăco­mia lor atunci când se va aplica noul cod sil­vic, căci jumă­tate din capac­i­tate va tre­bui închisă sau vân­dută. Dar din­colo de dis­preț nu pot să merg mai departe pen­tru că nu au comis nici o ile­gal­i­tate doved­ită. Iar obiec­tivul meu — sper că și al vostru — nu e să instau­rez morala în com­panii, ci să se oprească tăier­ile ile­gale din păduri. Așa că hai să nu tragem după ținte false. Hai să nu ne lăsăm prostiți cu falși vino­vați. Hai să ne întoarcem spre statul român și să‑i cerem să aplice ferm legile.

LATER UPDATE:

Se dis­cută despre fap­tul că Iohan­nis a respins noul cod sil­vic și că între argu­mente se face referire la pragul de 30% impus de legea pro­pusă.

Apre­ciem ca dis­poz­iți­ile art. 60 alin. (5) lit. f) și g) — prin care se intro­duc: pragul maxim de 30% la achiz­iția sau proce­sarea de masa lem­noasa din fon­dul forestier național și drep­tul de pre­em­pți­une pen­tru pro­ducă­torii din indus­tria mobilei la cumpărarea de masa lem­noasa — sunt de natură să aducă atin­gere prin­cipi­ilor lib­ertății eco­nom­ice și con­trac­tuale, ca fun­da­mente esențiale ale economiei de piață. Intro­duc­erea unei lim­itări arbi­trare în activ­i­tatea oper­a­to­rilor eco­nomici, care ar gen­era deza­van­taje pen­tru unii și avan­taje pen­tru alții, ar putea avea impact neg­a­tiv asupra medi­u­lui con­curențial și ar putea atrage posi­bil­i­tatea de a fi invo­cată încăl­carea oblig­ați­ilor asu­mate de statul roman în cal­i­tate de stat mem­bru al Uni­u­nii Europene.

Firește, multe voci s‑au grăbit să spună că asta e dovada influ­enței pe care firma aus­tri­acă o are asupra președ­in­telui. Nu mă grăbesc să cred așa ceva. Deo­cam­dată remarc doar că, deși mi se pare o măsură bună pen­tru Româ­nia, pragul de 30% nu poate fi expli­cat ușor în con­tex­tul liberei con­curențe. Legile europene îți dau posi­bil­i­tatea să împiedici monopolul, dar 30% e departe de monopol. Iohan­nis s‑ar putea să aibă drep­tate: dacă tre­cem legea așa riscăm amenzi în baza arti­colu­lui 101 și 102 ale Tratat­u­lui de funcționare a Uni­u­nii Europene.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Silus Mihai

  si uite asa se tin catrastro­fele nat­u­rale in lant.… vai de curu' lor , de viloacele si masinile lor de lux daca cei care "fura" padurile sunt prinsi int-un cutremur serios… intr‑o cat­a­strofa nat­u­rala ce mai con­teaza cati bani ai? Scapa cine e noro­cos…

 2. Laurentiu Dumitrache

  Sorine, de ce sa ne vin­dem scump cand o putm face … gratis … pe slo­ganul "nu ne vin­dem tara" … totusi "banditii"astia au dublat pre­tul la materie prima … hai sa manip­u­lam … de ce com­pa­nia din Bul­garia care pana mai ieri cumpara materie prima de la noi nu mai cumpara … datorita "banditilor"care au scumpit achiz­iti­ile … sa nu fie mana com­paniei din Bul­garia ? hai sa nu devenim … latrai …

 3. Anonymous

  De ce 30%? De ce nu 20%? De ce nu 40%? Nu are nici un fel de log­ica aceasta lim­itare. Este aceeasi gandire comu­nis­toida care in anii 90 nu a accep­tat ideea retro­cedarii padurilor fos­tilor pro­pri­etari de drept, in inte­gral­i­tatea lor, in baza unei leg­is­latii foarte clare si severe privind admin­is­trarea padurilor indifer­ent de forma de pro­pri­etate. Padurea a fost folosita ca instru­ment politic cu sil­vicul­tori cu tot. S‑a tot retro­ce­dat cu taraita, pana s‑a ales pra­ful. Acum lucrurile sunt scap­ate din mana dar, indi­vizii aces­tia care „ela­bore­aza” proiecte de Cod sil­vic, tot nu se lecui­esc. Apara padurea cu aceeasi gandire de tip „nu ne vin­dem tara”, urmând ca „diferenta de pro­cente” sa fie furata in con­tin­uare si proce­sata de altii, nu de Schweighofer. Dragi colegi sil­vicul­tori elab­o­ra­tori de codur, treziti-va! Prob­lema e la voi, nu la Schweighofer sau alti aseme­nea, mai mari sau mai mici, proce­satori din indus­tria lem­nu­lui!

 4. Nutu Chitac

  Să stopeze tăierea Hoti hoti!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu