Un pri­e­ten mi‑a tri­mis un link că­tre un fil­mu­leț scurt care redă un “dez­as­tru” din Delta Du­nă­rii. Dom­nul Mi­hă­ilă Ște­fan, per­soana care fil­mează, zice că este jur­na­list pen­tru că scrie pe un site obs­cur nu­mit Mic News (adică știri mici???). Pe Fa­ce­book am gă­sit o poză de pro­fil con­fu­zantă — dom­nul Ște­fan are chip de fe­meie!?! — ală­turi de în­dem­nul să bem doi li­tri de apă pe zi, să res­pi­răm 15 me­tri cubi de aer cu­rat și să fa­cem miș­care. Nu zice ni­mic des­pre uti­li­za­rea cre­ie­ru­lui. Pro­ba­bil că nu i se pare la fel de im­por­tant. În fil­mu­le­țul cu pri­cina (pe care îl pu­teți ve­dea mai jos) dom­nul Ște­fan ne în­deamnă pe un ton dis­pe­rat și re­vol­tat să dis­tri­buim mai de­parte aceste ima­gini, ca să vadă toată lu­mea ce se poate în­tâm­pla: Doamne Dum­ne­ze­ule, îmi vine să plâng, îmi vine să urlu, zice el la un mo­ment dat.

Dragă dom­nule Ște­fan, fiți băr­bat, chiar dacă poza nu vă ajută! N‑are rost să plân­geți pen­tru un crâng de sal­cie din Delta Du­nă­rii, care a fost tă­iat con­form tra­ta­men­tu­lui tă­ie­ri­lor în scaun, o teh­nică sil­vică de re­ge­ne­rare ab­so­lut obiș­nu­ită. Dați-mi voie să vă li­niș­tesc: sal­cia este o spe­cie foarte re­zis­tentă la inun­da­ții, ceea ce în deltă se în­tâm­plă des, de aceea este foarte po­tri­vită pen­tru ast­fel de si­tu­a­ții. Re­ge­ne­ra­rea sal­ciei se face foarte efi­cient prin lăs­tari, iar ca să lăs­tă­rească, ar­bo­rii (co­pa­cii pe limba dvs.) sunt tă­i­ați la o anu­mită înăl­țime, de obi­cei un pic mai sus față de nive­lul ma­xim la care poate ajunge apa — e bine ca sec­țiu­nea tă­i­ată să nu stea în apă. Din “sca­u­nele” ră­mase (niște cioate mai îna­lte) se vor dezvolta lăs­tari care vor forma vi­i­to­rul crâng de sal­cie.

A! Să nu uit. O să vă în­tre­bați de ce tre­buie tă­i­ate săl­ci­ile. Nu pen­tru va­loa­rea lem­nu­lui, vă asi­gur. Lem­nul de sal­cie e ex­trem de moale, se usucă greu și pu­tre­zește foarte ușor. Nu e bun nici de foc, nici de con­struc­ții. Aproape că nu me­rită să‑l trans­porți că te costă ca­mio­nul mai mult de­cât lem­nul. Se poate fo­losi pen­tru ce­lu­loză și hâr­tie. Sau se fac lin­guri din el și di­verse alte unelte mici de lemn, pen­tru că se cio­plește ușor. Dar ni­meni nu taie atâ­tea săl­cii pen­tru a face lin­guri. Se taie pen­tru că după ce trece de 25–30 de ani sal­cia în­cepe să pu­tre­zească pe in­te­rior și își pierde ca­pa­ci­ta­tea de re­ge­ne­rare. După care se pră­bu­șește în apă la ur­mă­toa­rea inun­da­ție și din cioată nu mai lăs­tă­rește ni­mic, pen­tru ca pu­tre­ga­iul dis­truge vi­ta­li­ta­tea. Ca să men­ții pă­du­rea (care pro­te­jează di­gu­rile și te­re­nu­rile agri­cole din jur de alu­viu­nile aduse de inun­da­ții) tre­buie să tai pe la 25–30 de ani. Nu vă spe­ri­ați, în ur­mă­to­rii cinci ani o să fie iar pă­dure acolo. Da­to­rită unor sil­vi­cul­tori care au avut grijă să facă lu­cră­rile ne­ce­sare. Pu­teți să‑i că­u­tați și să le mul­țu­miți. Salutați‑i și din par­tea mea.

Așa­dar nu ur­lați pen­tru ca pu­teți spe­ria inu­til fa­una din deltă, foarte im­por­tantă și ea pen­tru bi­o­di­ver­si­ta­tea eco­sis­te­mu­lui. Mai bine pu­neți mâna pe o căr­țu­lie de sil­vi­cul­tură, dacă tot vă pa­sio­nează su­biec­tele as­tea, și în­vă­țați cum e cu re­gi­mul crân­gu­lui. Dacă n‑aveți răb­dare pen­tru o carte în­treagă vă re­co­mand acest ma­te­rial scurt, unde vă lă­mu­riți mai ra­pid (că­u­tați punc­tul 1.2.1.3 Crân­gul cu tă­iere în scaun). Sau acest fil­mu­leț de un mi­nut ju­mă­tate unde vi se ex­plică ace­lași lu­cru. Sau în­tre­bați pe ci­neva care se pri­cepe. Orice so­lu­ție e mai bună de­cât să vă la­men­tați ri­di­col și să in­fla­mați inu­til oa­me­nii pe Fa­ce­book ca să ob­ți­neți like-uri.

Pen­tru că știți prea bine, mai ales că sun­teți un mare jur­na­list, că oa­me­nii sunt cam ne­vri­coși la su­biecte din as­tea cu pă­du­rea și nici minte prea multă nu au. După cum pro­ba­bil ați ob­ser­vat, cele peste 1200 de co­men­ta­ri­ile la fil­mu­le­țul dvs. au re­u­șit să sin­te­ti­zeze cu mare suc­ces cam toate ca­te­go­ri­ile de pros­tie co­lec­tivă ale ro­mâ­ni­lor:

 • Ca­te­go­ria “Sun­tem pier­duți, n‑avem scă­pare”
  • Parcă sun­tem Blestemați.….De dis­tru­gere TOT în ȚARA asta.….Dar deja sun­tem un po­por Blestemat…Vai de NOI…
  • Bai esti ne­bun! Deci nu imi, vine cred. Co­paci verzi ce nu ar fi tre­buit taiati…ii taie de dra­gul ba­ni­lor bani leau luat min­tile..
 • Ca­te­go­ria “Să fa­cem drep­tate”
  • Fa­ceti cat mai multe emi­siuni in mass-me­dia cu acest su­biect, sa se mo­di­fice le­gi­sla­tiva si cine taie ile­gal ani grei de pus­ca­rie, tre­buie sa fa­cem ceva pana nu e prea tar­ziu.
   Fac un apel ca­tre cei care pot face ceva; nu mai as­tep­tati!
  • Bai fra­ti­lor, arun­cati pe gea­mul ma­si­nii res­tu­rile si am­ba­la­jele de la mc do­nald, va pi­sati pe langa toa­leta, cand mer­geti la gra­tar la un spa­tiu verde la­sati nu­mai gu­noi in urma, cand mer­geti la.mall si man­cati ca porcii va dor pi­cioa­rele sa mai du­ceti si res­tu­rile la gu­noi ca na, sa stranga altul…daca vreti schim­bari in­ce­peti cu lu­cruri ma­runte care tin de in­di­vid si in timp fa­cand asta vom ajunge la schim­bari majore..sunt sa­tul de mo­ra­listi
 • Ca­te­go­ria “DNA să vină să vă ia”
  • Sa va cada mai­nile la aia care ati ta­iat
  • Ne­no­ro­ci­ți­lor ați dis­trus to­tul în țara asta. DNA sā vinā sā vā ia la puș­ca­rie cu cei care au dis­trus to­tul
 • Ca­te­go­ria “Ex­per­ții ne in­for­mează”
  • Au ră­mas mun­ții de parcă ar fi un de­șert.
  • Vai de mine , aia sunt co­pa­cii din per­dele fo­res­ti­ere cul­ti­vate de co­mu­nisti. Per­dele fo­res­ti­ere nu ne apa­rau doar de nin­sori, ci si de se­ceta. Opresc van­tu­rile care ar pu­tea sa culce cul­tu­rile si sa spul­bere pa­man­tul bun si in ace­lasi timp tin umi­di­ta­tea in zona (asta e fa­vo­rita mea per­so­nală, să vrei să men­ții umi­di­ta­tea în deltă e o ches­tie de mare in­te­li­gență)
  • Pa­cat pa­du­rile sant Au­rel Verde al nos­tru daca au ta­iat tot de ce nu plan­teaza alti pomi an acele lo­curi, arata de parca ar fi un sat Pa­ra­sit
  • Ne­no­ro­citi le e lene sa se aplece , asa se taie ar­bori de la 1m de la pamant.Boii dra­cu­lui.
 • Ca­te­go­ria “Să gă­sim vi­no­va­tul”
  • De ta­iat, au ta­iat lo­cal­nici
  • Dar ce sa fa­cem PRESEDINTELE EL ESTE DE ACORD ‚EL CE FACE IN TARA ASTA EL ARE CEA MAI MARE PUTERE
  • Da PSD a or­do­nat să taie lemne și vinde ptr.campania elec­to­rală ori bani in bu­zu­nar mur­dari
  • Se poate da co­or­do­na­tele re­ale? Spune-ți fra­ți­lor exact lo­ca­li­ta­tea, pri­ma­rul, po­li­ța­iul, pre­o­tul, etc

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Costel Gogoasa

  Pro­ba­bil îi este teamă că în lo­cul co­pa­ci­lor sa nu ră­sară un ho­tel !

 2. Ceh Lucia

  Pe cind Delta din Bu­cu­resti??????


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu