1000 de zile în Romsilva (I)

Acesta este primul episod al unei serii mai lungi de arti­cole despre perioada în care am fost mem­bru al Con­sil­i­u­lui de Admin­is­trație al Rom­silva. Am de gând să împărtășesc din expe­riențele aces­tei perioade, să-mi expun con­cluzi­ile per­son­ale despre situ­ația regiei și — pe plan mai larg — a sil­vi­cul­turii românești. Nu am pre­tenția de a avea drep­tate abso­lută. Cele ce vor urma sunt punctele mele de vedere, obser­vați­ile și comen­tari­ile care s‑au acu­mu­lat în cei doi ani și jumă­tate de man­dat, adică aprox­i­ma­tiv 1000 de zile. Unii vor spune că am lip­sit prea mult din regie, că în doi ani și jumă­tate nu am avut nici tim­pul, nici ocazia să aflu toate detali­ile nece­sare. Lor le răspund că ade­sea cei care pleacă pen­tru o perioadă lungă de timp și se întorc au o privire mai clară și mai per­ti­nentă decât a celor care s‑au obiș­nuit cu ruti­nele și com­pro­misurile zil­nice. Eu cred că am această per­spec­tivă obiec­tivă, fără să-mi fi pier­dut sen­ti­mentele pen­tru mese­ria de sil­vicul­tor, una din­tre cele mai fru­moase pro­fe­sii din lume.

* * *

Episo­dul I: Despre numir­ile politice în funcții

În 2016, când am devenit mem­bru al con­sil­i­u­lui de admin­is­trație din Rom­silva, am par­tic­i­pat la o lungă și serioasă dis­cuție cu colegii mei și cu sec­re­tarul de stat de la păduri din acel moment. Una din­tre con­cluzii a fost clară: tre­buie să se înceteze cu numir­ile politice în funcți­ile de con­duc­ere din regie. Chiar con­sil­iul de admin­is­trație era un exem­plu pen­tru respectarea aces­tui prin­cipiu, era pen­tru prima oară când mem­brii con­sil­i­u­lui nu erau anga­jați ai regiei. Mulți din­tre sil­vici au prote­s­tat, unii chiar prin instanță mi se pare, spunând că nu e ok. Lor li se părea firesc ca un anga­jat să fie o dată pe lună șef al pro­pri­u­lui său șef. Ba chiar aveau pre­tenția că așa ceva funcționează: să ceară socoteală pro­pri­u­lui lor șef despre cal­i­tatea man­age­men­tu­lui pre­stat. Evi­dent că e o prostie. Șed­ințele de con­siliu erau niște for­mal­ități în care nimeni nu avea cura­jul să se con­treze cu direc­torul gen­eral pen­tru că toți erau sub­al­ternii lui. Cu alte cuvinte con­sil­iul de admin­is­trație era o struc­tură de formă, decizi­ile le lua uni­lat­eral direc­torul gen­eral. Dar nu de capul lui, ci în con­sens cu cine tre­buia, că alt­fel… v‑ați prins, așa cum fus­ese numit, tot așa ușor ar fi fost și des­ti­tuit.

Firește, noul con­siliu de admin­is­trație nu se putea implica la nivelul fiecărui post din regie, dar putea da tonul orga­nizând un con­curs cât mai obiec­tiv pen­tru pos­tul de direc­tor gen­eral. Direc­tor gen­eral de la care ne aștep­tam să fie de aceeași părere în priv­ința pro­movării în cari­eră: pe bază de merite și nu de relații politice.

Am anga­jat deci pen­tru prima oară prin con­curs un direc­tor gen­eral al Rom­silva. Îmi amintesc că la bursa zvonurilor din regie au exi­s­tat tot felul de par­i­uri, că va câștiga X sau Y pen­tru că e dintr-un loc sau din altul, pen­tru că e susținut de nu-știu-cine și alte prostii de genul ăsta. A câști­gat în final un can­di­dat la care nu se aștepta nimeni, iar motivul a fost sim­plu: a fost cel mai bun din­tre cei care au venit la con­curs. Cei ce sunt curi­oși pot solicita de la Rom­silva (cred că e infor­mație pub­lică) lucrările can­di­daților, notele prim­ite și înreg­istrările video ale inter­vi­urilor finale. N‑am nici cea mai mică îndoială că am făcut alegerea cea mai bună la momen­tul respec­tiv.

Îmi amintesc dis­cuți­ile cu noul direc­tor după finalizarea con­cur­su­lui și îmi amintesc că a promis că, la rân­dul lui, va respecta ace­lași prin­cipiu: pen­tru pos­turile de direc­tori ai direcți­ilor sil­vice vor fi orga­ni­zate con­cur­suri. Nou­tatea era abso­lută pen­tru regie. De obi­cei direc­torul unei direcții sil­vice era cineva agreat de par­tidul care câști­gase alegerile în județ, numit prin inter­venții și sfori trase de diverși dep­utați și sen­a­tori. Din cauza asta se ajunsese la situ­ații com­plet anor­male în care un direc­tor de la nivel de județ refuza dis­poz­iți­ile direc­toru­lui gen­eral  atunci când nu‑i con­ve­neau spunându‑i că "nu m‑ai pus tu aici direc­tor, nici nu poți să mă schimbi".

Dar mai e un lucru pe care l‑am dis­cu­tat în noul con­siliu de admin­is­trație: dacă e să ne respec­tăm prin­cipi­ile, nu vom declanșa nici o vână­toare de vrăji­toare, tăind capetele direc­to­rilor de direcții care au fost numiți politic. Neb­unia asta tre­buia să înceteze o dată pen­tru tot­deauna și sin­gura cale era să nu facem noi înșine aceeași greșeală. Așadar nici un direc­tor de direcție nu a fost schim­bat decât din motive abso­lut înte­meiate: pen­sion­are, rezul­tate man­age­ri­ale foarte slabe. Din (parcă) cinci direcții sil­vice la care a fost cazul unor ast­fel de schim­bări, toate au avut parte de con­curs orga­ni­zat ofi­cial, cu anunțuri pub­lice. La toate cinci au fost iarăși burse de zvonuri despre cine va câștiga și la nici unul zvonurile nu s‑au ade­verit. Însă numai direc­torul gen­eral știe la câte pre­siuni politice a tre­buit să facă față pen­tru a respecta prin­cip­iul — în con­sil­iul de admin­is­trație recunosc că nu am avut acest stress. 

Lucrurile au fost ceva mai sim­ple până la finele lui 2016, cât a fost guver­nul Cioloș. După aceea, odată cu revenirea pesediștilor la put­ere, pre­siu­nile prob­a­bil s‑au înzecit. Obișnuiți să dis­pună de dregă­tori­ile locale, dep­utații și sen­a­torii din PSD au por­nit asaltul. Acum aveau guver­nul de partea lor. Cum de-am rezi­s­tat încă un an și jumă­tate, e un mis­ter pen­tru mine. Prob­a­bil pre­ocu­pați de schim­barea pro­pri­ilor guvernări și de "lupta cu statul para­lel", șefii cei mari — care împart prada — au uitat de Rom­silva pen­tru o vreme. Con­sil­iul de admin­is­trație a rezi­s­tat până în sep­tem­brie tre­cut, când bănui­esc că regiei i‑a venit rân­dul să fie folosită ca marfă pen­tru troc politic în luptele interne ale PSD.

Urmarea a fost pre­viz­ibilă: revo­carea a patru mem­bri ai con­sil­i­u­lui de admin­is­trație (exact atâția cât să poată crea o nouă majori­tate de opinie), înlocuirea rapidă și fără motiv a direc­toru­lui gen­eral (se va vedea că va câștiga pro­ce­sul în con­tencios admin­is­tra­tiv, sunt sigur) și numirea unui direc­tor inter­i­mar. Din cauza leg­is­lației nu se mai poate reveni la mod­elul numirii politice pen­tru pos­tul de direc­tor gen­eral pen­tru că Rom­silva e sub inci­dența ordo­nanței privind guvernarea cor­po­ratistă. Dar e liber la direc­torii de direcții sil­vice.

De curând am avut și o exem­pli­fi­care: direcția sil­vică Caraș Sev­erin. Vechiul direc­tor a fost schim­bat prin numire directă. Motivele? Who cares? Noul direc­tor a fost insta­lat — ne informează un obscur site local, prob­a­bil o trâm­biță a PSD — în prezența unui dep­u­tat PSD și a pre­fec­tu­lui județu­lui. Ce tre­abă are dep­u­tatul cu o numire internă din Rom­silva? Dar pre­fec­tul? Nici una, vă spun eu. Rom­silva nu este sub­or­do­nată guver­nu­lui, nici măcar min­is­teru­lui apelor și pădurilor. Sin­gura cale prin care statul își exercită con­trolul în Rom­silva este prin inter­mediul con­sil­i­u­lui de admin­is­trație, care e desem­nat de min­is­ter și con­trolează actul man­age­r­ial al direc­toru­lui gen­eral al regiei. E ade­vărat, direcți­ile sil­vice cola­bore­ază cu pre­fec­tura și primări­ile, dar — atenție! — cola­bore­ază. N‑are nici o tre­abă pre­fec­tura cu pro­ce­dura de insta­lare a unui direc­tor. Deci de ce erau oamenii ăia acolo? Ca să dea un mesaj: ăsta e omul nos­tru, noi l‑am pus, ca să știți că noi sun­tem la put­ere! Adio com­pe­tență, adio mer­i­tocrație! Bine ați venit, pile de par­tid!

Doamna dep­u­tat a afir­mat că noul direc­tor are tot spri­jinul ei. Aș avea o curi­oz­i­tate: spri­jinul pen­tru ce? Că direcția sil­vică imple­mentează un plan man­age­r­ial pus la punct la nivel național, nu are nevoie de legi spe­ciale, nu are nevoie de susținere sep­a­rată în par­la­ment. Și atunci spri­jin pen­tru ce con­cret? Pre­fec­tul nu s‑a lăsat nici el mai pre­jos, a dat cu bâta‑n baltă cu vred­ni­cie. Mai întâi l‑a lău­dat pe fos­tul direc­tor, invalidând log­ica schim­bării din funcție. Să tre­cem peste asta. S‑a avân­tat apoi să atragă atenția tuturor (majori­tatea sil­vici) că rolul lor este să imple­menteze pro­gra­mul de guvernare. Pe bune? Cum, dom­nule pre­fect? Îmi puteți arăta cu dege­tul pe pro­gram care sunt punctele unde se implică activ Rom­silva? Că eu știu doar de obiec­tivele sta­bilite de min­is­ter pen­tru con­sil­iul de admin­is­trație — cas­ca­date către direc­torul gen­eral și implicit întreaga regie — și ele n‑au nici o legă­tură cu pro­gra­mul de guvernare PSD pen­tru că sunt for­mu­late de guver­nul Cioloș. Sau vă refer­iți la alte obiec­tive, mai puțin ofi­ciale? Cum ar fi eterna marotă cu lem­nul de foc pen­tru pop­u­lație, aia cu care toți politi­cienii aruncă praf în ochii oame­nilor prof­itând de lipsa lor de infor­mații? Pen­tru că am auzit, gurile rele vorbesc, că lem­nul de foc e tare bun ca instru­ment elec­toral. Și prob­a­bil aici poate da o mână de aju­tor și doamna dep­u­tat, că știe cum e cu voturile. Dar prob­a­bil că sunt doar răutăți gra­tu­ite, nu ar face politi­cienii PSD așa ceva, nu?

Va urma…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu