În ziua de azi Ro­mâ­nia are o ar­mată pro­fe­si­o­nistă. Cel pu­țin pe hâr­tie așa stau lu­cru­rile. Avem sol­dați plătiți des­tul de bine, se pare, ca să ne asi­gure in­te­gri­ta­tea ță­rii. Cât de bine do­tați sunt? Păi nu prea cine știe ce, mai ales dacă so­co­tim unde a ajuns azi teh­no­lo­gia. Dar vorba e că nu ne mai ba­zăm pe Mi­tică și Ge­or­gică, re­cru­tați cu ar­ca­nul, care fac ar­mata doar pen­tru că n‑au în­co­tro și n‑au gă­sit pi­lele ne­ce­sare ca să fie de­cla­rați inapți. Stăm ceva mai bine.

Și mă gân­deam că stra­te­gia mi­li­tară a Ro­mâ­niei ar pu­tea be­ne­fi­cia de o îm­bu­nă­tă­țire ma­joră. Dacă tot avem mi­li­tari pro­fe­si­o­niști, ce-ar fi să îm­păr­țim țara în niște par­cele apro­xi­ma­tiv egale și să dăm fi­e­care par­celă în grija unui mi­li­tar. Fi­e­care să fie răs­pun­ză­tor de apă­ra­rea par­ce­lei res­pec­tive, deci dacă vine ina­mi­cul se luptă cu el, iar dacă ina­mi­cul trece în par­cela ve­cină se poate re­laxa, e treaba al­tui mi­li­tar. Și din când în când le fa­cem câte‑o in­spec­ție să ve­dem dacă to­tul e în re­gulă. Iar dacă nu e, cal­cu­lăm pa­gu­bele care s‑au creat și le re­ți­nem din soldă, ca să ne luăm ba­nii îna­poi și să ară­tăm că nu to­le­răm le­nea și in­com­pe­tența, nu? Bi­ne­în­țe­les, mi­li­ta­rii res­pec­tivi vor lu­cra doar 40 de ore pe săp­tămână, 8 ore pe zi și vor fi li­beri sâm­băta și du­mi­nica. Dar, dacă du­ș­ma­nul se în­fil­trează și face pră­păd când ei dorm, nu ne pri­vește pe noi, e vina lor. Să fie vi­gi­lenți, do­m’ne!

E o tâm­pe­nie per­fectă ceea ce spun, nu‑i așa? Nu poți să îm­parți o țară în bu­că­țele și să trans­feri unor per­soane res­pon­sa­bi­li­tă­țile tale ca stat. Da, sunt de acord. Am glu­mit când am pro­pus asta pen­tru că ori­cine își dă seama că e o gre­șe­ală foarte mare. Sau nu e?

În ziua de azi Ro­mâ­nia are o sil­vi­cul­tură pro­fe­si­o­nistă. Cel pu­țin pe hâr­tie așa stau lu­cru­rile. Avem pro­fe­si­o­niști plătiți des­tul de bine, se pare, ca să ne asi­gure in­te­gri­ta­tea pă­du­ri­lor. Cât de bine do­tați sunt? Păi nu prea cine știe ce, mai ales dacă so­co­tim unde a ajuns azi teh­no­lo­gia. Vorba e că încă ne mai ba­zăm pe Mi­tică și Ge­or­gică, plătiți cu două că­ruțe de lemne, care fac pe in­for­ma­to­rii și ne spun cine a mai in­trat în pă­dure și cu ce a ie­șit de acolo.

Și mă gân­deam că stra­te­gia de pază a pă­du­ri­lor este una ex­ce­lentă. Pen­tru că avem sil­vi­cul­tori pro­fe­si­o­niști, am îm­păr­țit pă­du­rea în niște par­cele apro­xi­ma­tiv egale și am dat fi­e­care par­celă în grija unui pă­du­rar. Fi­e­care să fie răs­pun­ză­tor de paza can­to­nu­lui res­pec­tiv, deci dacă vine ho­țul se luptă cu el, iar dacă ho­țul trece în can­to­nul ve­cin se poate re­laxa, e treaba al­tui pă­du­rar. Și din când în când le fa­cem câte‑o in­spec­ție să ve­dem dacă to­tul e în re­gulă. Iar dacă nu e, cal­cu­lăm pa­gu­bele care s‑au creat și le re­ți­nem din sa­la­riu, ca să ne luăm ba­nii îna­poi și să ară­tăm că nu to­le­răm le­nea și in­com­pe­tența, nu? Bi­ne­în­țe­les, pă­du­ra­rii res­pec­tivi vor lu­cra doar 40 de ore pe săp­tămână, 8 ore pe zi și vor fi li­beri sâm­băta și du­mi­nica. Dar, dacă ho­ții se în­fil­trează și fură când ei dorm, nu ne pri­vește pe noi, e vina lor. Să fie vi­gi­lenți, do­m’ne!

Pa­ra­do­xal, deși când e vorba de apă­ra­rea ță­rii sta­tul crede că me­toda asta cu îm­păr­ți­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții că­tre niște an­ga­jați e o tâm­pe­nie clară, pen­tru apă­ra­rea pă­du­rii ace­lași stat ro­mân so­co­tește că acest mo­del este cel mai ni­me­rit. E mai pu­țin im­por­tantă pă­du­rea de­cât țara? Pu­tem să tra­tăm cu mai pu­țină aten­ție na­tura care ne ține în viață și ne asi­gură me­diul în care pu­tem trăi? Evi­dent, nu.

Con­clu­zia mea? Sta­tul ro­mân e ori in­com­pe­tent, ori rău in­ten­țio­nat. Ori am­bele.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu