Su­biec­tul pă­du­ri­lor vir­gine din Ro­mâ­nia a fă­cut deja în­con­ju­rul Eu­ro­pei. Au ve­nit fel și fel de cer­ce­tă­tori și spe­cia­liști care au de­cre­tat cu mare pompă că aici avem su­pra­fețe imense de pă­duri ne­mai­po­me­nite și ex­tra­or­di­nare, care tre­buie toate pro­te­jate de în­dată pen­tru că sunt foarte im­por­tante pen­tru în­treaga uma­ni­tate. Mie mi-ar fi plă­cut să‑i aud și cum cal­cu­lează su­mele de bani pe care ni le vor da ca să fa­cem sa­cri­fi­ciul ăsta, în timp ce în ță­rile lor ei ex­ploa­tează fără jenă lem­nul și fac afa­ceri cu el. Dar pro­ba­bil că nu în­țe­leg eu be­ne­fi­ci­ile fe­no­me­nale pe care doar noi, ro­mâ­nii, le vom avea dacă ne oprim ex­ploa­ta­rea lem­nu­lui.

Pri­mul pas a fost fai­mo­sul stu­diu PIN-MATRA care a de­cre­tat că avem 300.000 de hec­tare de pă­duri vir­gine. O so­ci­e­tate foarte re­gală din Olanda ne‑a spus asta, ală­turi de un vred­nic cer­ce­tă­tor de-al nos­tru, neaoș car­pa­tin. De­si­gur, tre­buie să‑i cre­dem pe olan­dezi pen­tru că ei sunt mari spe­cia­liști mondi­ali în pă­duri vir­gine. Dacă nu mă cre­deți, mer­geți în Olanda și peste tot veți ve­dea nu­mai și nu­mai pă­duri vir­gine. Un sin­gur lu­cru mă ne­du­me­rește, to­tuși. Va­j­ni­cul nos­tru cer­ce­tă­tor care a des­co­pe­rit mul­ți­mea de hec­tare de pă­duri vir­gine este as­tăzi con­si­lier al mi­nis­tru­lui. Deci omul care știe unde sunt aceste ne­ste­mate ale na­tu­rii e la bu­toane. Și to­tuși s‑au scos la li­ci­ta­ție pen­tru stu­dii de fun­damen­tare doar 39.865 ha. Sunt 30.000 ha deja iden­ti­fi­cate, in­cluse în ca­ta­log. De ce nu ne apu­căm și de res­tul de 230.000 ha? Ce ne re­ține?

O parte din ONG-uri, cele care tră­iesc din scan­da­lu­rile le­gate de pă­duri, au lu­crat in­tens în ul­ti­mii ani la con­fu­za­rea opi­niei pu­blice. Tre­buie să re­cu­nosc că au fă­cut o treabă foarte bună. Acum mulți ro­mâni ames­tecă în min­tea lor pă­du­rile vir­gine cu cele se­cu­lare, cu cele na­tu­rale și cu cele pri­mare. Ni­meni nu pri­cepe ni­mic, dar tu­tu­ror le e clar că tre­buie pro­te­jate. Toate. De ce? Pen­tru că. Ca să nu vă las în ceață, adaug o di­a­gramă care ar tre­bui să ex­plice di­fe­ren­țele din­tre acești ter­meni. Nu am pre­ten­ția că pro­por­ți­ile sunt foarte exacte, dar nici prea de­parte de re­a­li­tate nu sunt.

tipuri de păduri
Pă­du­rile din Ro­mâ­nia

Ana­li­zând această ima­gine ori­cine ar pu­tea în­țe­lege de ce un spe­cia­list se ener­vează când ter­me­nii sunt fo­lo­siți alan­dala. Prac­tic, nu se mai știe des­pre ce se vor­bește. Pro­ba­bil că asta e și in­ten­ția ce­lor care orches­trează această be­ție de ter­meni: con­fu­zia ge­ne­rală.

Ur­mă­to­rul pas al bas­mu­lui cu nesfâr­și­tele pă­duri vir­gine ale Ro­mâ­niei a fost stu­diul Pri­mo­faro. Pro­ba­bil că au sim­țit unii că po­ves­tea cu PIN-MATRA e un fel de ciorbă re­în­că­l­zită și s‑au gân­dit să pună de o to­cană nouă. Nu mai in­sist asu­pra aces­tui așa-zis stu­diu, am făcut‑o într-un ar­ti­col an­te­rior.

În fine, de­u­năzi am asis­tat la un nou ca­pi­tol din po­ves­tea cu zâne și spi­ri­duși din pă­du­rea fer­me­cată. Onor mi­nis­trul me­diu­lui ne spune prin presă că a dub­lat su­pra­fața pă­du­ri­lor vir­gine și că treaba merge per­fect. In­tri­gat, m‑am apu­cat să in­ves­ti­ghez. Ce vrăji o fi fă­cut va­j­ni­cul nos­tru mi­nis­tru? Cum a dub­lat el peste noapte su­pra­fața pă­du­ri­lor vir­gine? Și iată ce am aflat.

Acum sunt 30.000 ha de pă­duri vir­gine în ca­ta­log. Există o li­ci­ta­ție pen­tru în­toc­mi­rea stu­di­i­lor de fun­damen­tare pen­tru încă aproape 40.000 ha. Deci asta e așa zisa dub­lare. Nu­mai că cele 40.000 ha nu sunt încă pă­duri vir­gine și nici nu se știe si­gur câte din­tre ele vor fi. Pen­tru că niște spe­cia­liști tre­buie să meargă pe te­ren și să ana­li­zeze dacă sunt în­de­pli­nite cri­te­ri­ile ofi­ci­ale. Toată treaba va dura un an și ni­meni nu poate ga­ranta că ceea ce se va găsi pe te­ren co­res­punde cu aș­tep­tă­rile de la bi­rou. Deci nu s‑a dub­lat ni­mic, deo­cam­dată. Dom­nul mi­nis­tru își face pu­bli­ci­tate ieftină cu ju­mă­tăți de ade­văr și afir­ma­ții con­fu­zante.

Dar dacă tot am stu­diat pro­blema, mi-am zis că me­rită să fac și un pic de ana­liză mai apro­fun­dată. Pe por­ta­lul SEAP, la nu­mă­rul CN1021165, se gă­sește anun­țul pen­tru stu­diul de fun­damen­tare. Con­form da­te­lor de acolo, li­ci­ta­ția por­nește de la suma ma­ximă de 1,9 mi­li­oane lei care este ofe­rită pen­tru cele 39.865 ha de po­ten­ți­ale pă­duri vir­gine. Adică 48 de lei pe ha. Sau, alt­fel spus, 10€/ha. Atât in­ves­tim noi ca să aflăm unde avem un pa­tri­mo­niu ine­s­ti­ma­bil. Vă rea­min­tesc că pen­tru pă­șu­nile montane Uniu­nea Eu­ro­peană plă­tește o su­b­ven­ție de 250 €/ha în fi­e­care an, doar ca să le ex­ploa­tăm. Suma ofe­rită de mi­nis­ter este ri­di­colă. Și am să vă ex­plic de ce.

Pro­iec­tul tre­buie să du­reze un an. Adică 250 de zile lu­cră­toare. Din aces­tea, doar 2/3 sunt fa­vo­ra­bile pen­tru de­pla­sări pe te­ren, pen­tru că iarna e ex­clus să faci stu­dii de fun­damen­tare. Adică vreo 160 de zile lu­cră­toare. În 160 de zile lu­cră­toare tre­buie aco­pe­rite 40.000 ha care tre­buie vă­zute de un spe­cia­list. Acesta tre­buie să no­ti­fice pro­pri­e­ta­rii de vi­zita sa, să le so­li­cite da­tele ame­na­jis­tice și să aș­tepte răs­pun­sul. Dacă pro­pri­e­ta­rul nu răs­punde, tre­buie să no­ti­fice Garda Fo­res­ti­eră și să ceară ac­ces la da­tele ame­na­jis­tice. Apoi tre­buie să ur­mă­rească prog­noza me­teo ca să vadă când se poate merge în pă­dure, să se de­pla­seze în te­ren, să-și ca­ute ca­zare, să se des­curce cu de­pla­sa­rea pe dru­mu­rile fo­res­ti­ere și să par­curgă ceva dis­tanțe pe jos pen­tru că aceste pă­duri vir­gine sunt cel mai pro­ba­bil în zone mai greu ac­ce­si­bile. Deja a pier­dut o zi ca să meargă până la lo­ca­li­ta­tea cea mai apro­pi­ată și cel pu­țin o ju­mă­tate de zi ca să ajungă la par­ce­lele de pă­dure care tre­buie omo­lo­gate. Apoi să se con­vingă că sunt în­de­pli­nite cri­te­ri­ile ne­ce­sare, să ia probe de lemn mort, să re­tra­seze li­mi­tele cu un dis­po­zi­tiv GPS acolo unde doar părți ale pă­du­rii în­de­pli­nesc con­di­ți­ile, să facă fo­to­gra­fii re­le­vante. Toate ce­rin­țele sunt des­crise în OM 2525 / 2016.

Es­ti­ma­rea mea este că nu poți face mai mult de 20–25 ha pe zi, în me­die și că nu ai mai mult de 100 de zile fa­vo­ra­bile pen­tru te­ren. La 40.000 hec­tare în 100 de zile ai ne­voie de 16 oa­meni care să lu­creze non-stop și să fie foarte bine or­ga­ni­zați. În lu­mea re­ală așa ceva nu e prac­tic po­si­bil deci tre­buie să so­co­tești cu vreo 50% mai mult. Deci in­sti­tu­ția care li­ci­tează tre­buie să aibă vreo 25 spe­cia­liști (cri­te­ri­ile pe care tre­buie să le în­de­pli­nească aceștia sunt și ele în ace­lași act nor­ma­tiv) care nu fă­ceau ni­mic, doar stă­teau și aș­tep­tau con­trac­tul ăsta. În re­a­li­tate așa ceva nu există, fi­rește. Cer­ce­tă­to­rii, ame­na­jiș­tii, ca­drele uni­ver­si­tare și toți cei care sunt au­to­ri­zați pen­tru ast­fel de stu­dii de fun­damen­tare nu au timp dis­po­ni­bil pen­tru pro­iecte ră­să­rite din jo­be­nul mi­nis­te­ru­lui. Au lu­crări și teme, ade­sea pe mai mulți ani. Deci ter­me­nul de fi­na­li­zare nu poate fi de­cât de­cem­brie 2021. Ca să aibă timp să pla­ni­fice.

Să fa­cem și un cal­cul eco­no­mic pen­tru acești 25 de spe­cia­liști. Avem 1,9 mi­li­oane de lei de la mi­nis­ter, deși s‑ar pu­tea ca suma cu care se câștigă li­ci­ta­ția să fie mai mică, dacă sunt mai mulți com­pe­ti­tori. De­pla­să­rile, com­bus­ti­bi­lul, ca­za­rea și diurna costă mi­nim 15% din sumă. Rămân 1,6 mi­li­oane lei. Sunt 25 de oa­meni care tre­buie plătiți 12 luni, adică sa­la­riul me­diu va fi 1,6 mil. lei : 25 spe­cia­liști : 12 luni. Asta face cam 5.400 lei pe lună pen­tru fi­e­care spe­cia­list. Dăm jos ta­xele, rămân cam cu 2.800 lei net pen­tru fi­e­care per­soană. Cre­deți că spe­cia­liș­tii ăș­tia doar atât câștigă în mod nor­mal? Cine aco­peră di­fe­rența până la sa­la­riul lor real, care e cu cel pu­țin 50% mai mare? Și, stați așa, că încă n‑am pus la so­co­teală chel­tu­ie­lile ad­mi­nis­tra­tive ale in­sti­tu­ției care exe­cută pro­iec­tul, că or avea și ei ma­na­geri, con­ta­bili, ju­riști, bi­ro­uri… Tare sunt cu­rios să văd cine se pre­zintă la li­ci­ta­ția asta…

As­tea sunt bas­mele cu pă­duri vir­gine. Ter­meni fo­lo­siți alan­dala, in­sti­tu­ții care sea­mănă con­fu­zie, mi­niș­tri care afirmă că au re­a­li­zat pro­iecte care nici mă­car nu au în­ce­put, li­ci­ta­ții care nu aco­peră nici mă­car ju­mă­tate din cos­tul real al fi­na­li­ză­rii ca­ta­lo­gu­lui na­țio­nal. Iar lu­mea stă în spa­tele unui ecran de cal­cu­la­tor și sem­nează pe­ti­ții să le sal­veze. Din pă­cate ni­meni nu știe ce sunt ele, unde se gă­sesc și cât costă să le pro­te­jăm cu ade­vă­rat. Pen­tru că ar me­rita pro­te­jate cât le mai avem.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Daniel

    Parca‑i un bles­tem sa fim con­dusi nu­mai de im­pos­tori, in­com­pe­tenti si in­frac­tori. Pana si pre­nu­mele lor, di­mi­nu­tive sau di­mi­nu­ti­vate (Cos­tel, Gelu, Nelu…), te duc cu gan­dul la mi­ci­mea lor. Am lup­tat pen­tru in­la­tu­ra­rea unor in­di­vizi din ca­te­go­ria “3 I”. Se pare ca ini­ti­a­lele erau “mi­nu­s­cule”. Au ve­nit acesti noi po­li­truci cu tot cu “ma­jus­cu­lele” lor.(I.I.I.=Impostura+Incompetenta+Infractiune…uneori). Dez­a­ma­gire to­tala…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.