“Stau la geam în ora­șul cel mare și aud o că­ruță cu cai. Unu‑i alb și-al­tu‑i ne­gru și-mi pare că e unul în iad și-al­tu‑n rai.” Asta‑i o po­e­zie a lui Pă­u­ne­scu pe care mi-am amintit‑o într‑o di­mi­neață, când pri­veam prin fe­reas­trele fir­mei unde lu­crez. Doi mun­ci­tori se pre­gă­teau să taie niște co­paci din cur­tea ală­tu­rată și se echi­pau cu sa­lo­pe­tele de muncă fără să le pese că în­treaga clă­dire de zece etaje îi pu­tea ve­dea în chi­loți. Ima­gi­nea pă­rea ca­ra­ghi­oasă și era de fapt tristă. Nu ne mai pasă de ni­mic, nu mai cre­dem  în ni­mic, nu ne mai im­pre­sio­nează nimic.

M‑am gân­dit atunci la viață în an­sam­blul ei, la fe­lul ciu­dat în care ea se agregă din ast­fel de ima­gini și ex­pe­riențe mă­runte, la în­lăn­țu­i­rea ges­tu­ri­lor și eve­ni­men­te­lor care ne com­pun fi­e­care zi, iar zi­lele se ală­tură și ne com­pun lu­nile, anii, viața. Trăim cu con­vin­ge­rea că viața noas­tră e fa­cută din eve­ni­mente mar­cante pe care noi le-am plă­nuit, din mo­mente me­mo­ra­bile pe care noi le-am pro­vo­cat, dar de fapt e doar un șir alea­tor de ima­gini cu mun­ci­tori in chi­loți, po­e­zii ci­tite acum o mie de ani, co­paci tă­i­ați și pla­ti­tu­dini ma­ti­nale schim­bate cu alți oameni.

Cu do­uă­zeci de ani în urmă tră­iam în co­mu­nism și vi­sam la de­mo­cra­ție și ca­pi­ta­lism. Ne­mul­țu­mi­rile de atunci erau treapta pe care pă­șeam spre lu­mea mi­ri­fică a oc­ci­den­tu­lui, pe care îl în­chi­pu­iam per­fect. Nu aveam li­ber­tăți, nu era carne și brânză, nu pu­team vorbi li­ber, nu aveam blog (de fapt nici ei, pe vre­mea aia!) dar exista “the pro­mi­sed land”, un tă­râm al abu­n­den­ței și li­ber­tă­ții la care pu­team spera.

Au tre­cut toți anii ăș­tia din urmă și am ajuns să-mi tră­iesc vi­sul. De­mo­cra­ție, li­ber­tate, abu­n­dență. Și ma­rea de­zi­lu­zie a unui nou –ism gă­u­nos și șchiop, în care pro­fi­tul a luat lo­cul Se­cu­ri­tă­ții și ne te­ro­ri­zează fi­e­care clipă a vie­ții. De aia, une­ori, mă apucă un dor ne­bun de co­mu­nism, pen­tru că atunci mă­car aveam un vis în care pu­team să mă refugiez.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.