Despre datele personale

Informații generale

Jur­nal de drum este un blog (https://sorin.sfirlogea.com) care nu îți solic­ită nici un fel de infor­mații per­son­ale pen­tru a citi arti­colele. Nu există aut­en­tifi­care. Nu sunt folosite cookie-uri pen­tru urmărirea activ­ității viz­ita­to­rilor. Există însă cookie-uri de sesiune gen­er­ate de Word­Press și de câteva plugin-uri pe care le uti­lizez, dar nici unul nu are ca scop colectarea datelor tale per­son­ale, ci doar îmbunătățirea expe­rienței tale pe blog.

Despre datele de analiză

Acest blog uti­lizează ser­vici­ile Google Ana­lyt­ics. Asta înseamnă că fiecare viz­itare a unei pagini este înreg­is­trată împre­ună cu anu­mite date: data și ora, pag­ina exactă care a fost viz­itată, țara și local­i­tatea de unde a fost acce­sată pag­ina, tipul de browser și sis­temul de oper­are uti­lizat de viz­ita­tor și cele­lalte tipuri de infor­mații pe care le colectează instru­men­tul Google. Nici una din­tre infor­mații nu conține date care să per­mită iden­ti­fi­carea ta. Prin sim­pla nav­i­gare în acest blog rămâi com­plet anonim.

Comentarii

Dacă faci comen­tarii însă, ești obligat să le sem­nezi printr-un email și un nume. Alter­na­tiv, poți folosi con­tul tău de Face­book, Google sau Twit­ter pen­tru a semna mai comod comen­tari­ile. Este impor­tant ca opini­ile pe care le faci pub­lice să nu fie anon­ime pen­tru că respon­s­abil­i­tatea afir­mați­ilor pe care le faci îți aparține. Aceste comen­tarii vor rămâne sal­vate în blog.

Folos­esc ser­vici­ile Akismet pen­tru a con­trola spam-ul pe acest blog. Acest ser­vi­ciu colectează adresa IP a celui care comentează, tipul de browser, referrer-ul și URL-ul acce­sat, supli­men­tar față de ceea ce com­pletează cel ce comentează, adică nume, adresă de email și comen­tar­iul propriu-zis. Mai multe detalii despre acest ser­vi­ciu și felul în care tratează datele per­son­ale găsiți aici.

Notificări și abonări

Dacă accepți să primești noti­ficări atunci când scriu arti­cole, un mic cookie va rămâne pe cal­cu­la­torul tău pen­tru a mem­ora această prefer­ință. Acest cookie nu te va iden­ti­fica în nici un fel pe blog. Dar dacă te-ai abonat la arti­colele noi prin email, atunci adresa ta de email este sal­vată în blog pen­tru a‑ți putea trim­ite mesaje când scriu ceva nou.

Partajarea datelor personale

Blogul Jur­nal de drum nu par­ta­jează nici un fel de date per­son­ale colec­tate cu nici o altă enti­tate juridică, indifer­ent de natura ei.

Durata de păstrare a datelor

Datele tale per­son­ale sal­vate pe blog nu sunt șterse nicio­dată. Sin­gura modal­i­tate de a le șterge este ca tu să soli­ciți acest lucru. Poți face asta aici.

Conținut de pe alte site-uri

În blog există conținut (în spe­cial media) care provine din alte website-uri. Acest conținut se com­portă exact ca și cum ai fi viz­itat site-ul respec­tiv (de exem­plu YouTube). Aceste website-uri ar putea colecta date despre tine, pot uti­liza cookie-uri, modal­ități de track­ing și pot mon­i­tor­iza inter­acți­unea ta cu acel conținut încor­po­rat în blogul Jur­nal de drum (inclu­siv în situ­ați­ile în care ai cont activ pe website-ul respec­tiv, de exem­plu cont de YouTube).

Dreptul de a dispune de datele personale

Ceea ce este foarte impor­tant să știi este că în orice moment poți să dis­pui de datele tale per­son­ale de pe acest blog. Găsești aici toate detali­ile nece­sare. Dacă nu ai găsit răspun­sul cău­tat, te rog să folosești pag­ina de con­tact pen­tru a adresa solic­itarea ta.

Solic­itare refer­i­toare la datele per­son­ale

Meniu