Despre datele personale

Acest blog nu îți soli­cită nici un fel de infor­ma­ții per­so­nale pen­tru a citi arti­co­lele. Nu există auten­ti­fi­care. Nu sunt folo­site cookie‐uri pen­tru urmă­ri­rea acti­vi­tă­ții vizi­ta­to­ri­lor. Există însă cookie‐uri de sesiune gene­rate de Wor­d­Press și de câteva plugin‐uri pe care le uti­li­zez, dar nici unul nu are ca scop colec­ta­rea date­lor tale per­so­nale, ci doar îmbu­nă­tă­ți­rea expe­rien­ței tale pe blog.

Dacă accepți să pri­mești noti­fi­cări atunci când scriu arti­cole, un mic coo­kie va rămâne pe cal­cu­la­to­rul tău pen­tru a memora această pre­fe­rință. Acest coo­kie nu te va iden­ti­fica în nici un fel pe blog.

Dacă faci comen­ta­rii, ești obli­gat să le sem­nezi printr‐un email și un nume. Alter­na­tiv, poți folosi con­tul tău de Face­book, Goo­gle sau Twit­ter pen­tru a semna mai comod comen­ta­ri­ile. Este impor­tant ca opi­ni­ile pe care le sem­nezi să nu fie ano­nime pen­tru că res­pon­sa­bi­li­ta­tea afir­ma­ți­i­lor pe care le faci îți apar­ține.

De ase­me­nea, acest blog uti­li­zează ser­vi­ci­ile Goo­gle Ana­ly­tics. Asta înseamnă că fie­care vizi­tare a unei pagini este înre­gis­trată împre­ună cu anu­mite date: data și ora, pagina exactă care a fost vizi­tată, țara și loca­li­ta­tea de unde a fost acce­sată pagina, tipul de brow­ser și sis­te­mul de ope­rare uti­li­zat de vizi­ta­tor și cele­lalte tipuri de infor­ma­ții pe care le colec­tează instru­men­tul Goo­gle. Nici una din­tre infor­ma­ții nu con­ține date care să per­mită iden­ti­fi­ca­rea ta. Prin sim­pla navi­gare în acest blog rămâi com­plet ano­nim.

Meniu