Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cât lemn dau pădurile României?

Pe scurt, pen­tru cei care n‐au răb­dare să citească: anul tre­cut s‐a fina­li­zat al doi­lea ciclu al Inven­ta­ru­lui Fores­tier Națio­nal. Două mari con­clu­zii pot fi trase din rezul­ta­tele aces­tuia. Prima e că pădu­rea româ­nească pro­duce mult mai mult lemn decât soco­tim noi atunci când sta­bi­lim cotele anu­ale de tăiere. Cu alte cuvinte, am putea tăia cel […]1000 de zile în Romsilva (I)

Acesta este pri­mul epi­sod al unei serii mai lungi de arti­cole des­pre peri­oada în care am fost mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ție al Rom­silva. Am de gând să împăr­tă­șesc din expe­rien­țele aces­tei peri­oade, să‐mi expun con­clu­zi­ile per­so­nale des­pre situ­a­ția regiei și – pe plan mai larg – a sil­vi­cul­tu­rii româ­nești. Nu am pre­ten­ția de a avea drep­tate […]În inima României

Măr­tu­ri­sesc că am avut aștep­tări mai mari de la anul cen­te­na­ru­lui româ­nesc. Nu știu ce anume m‐aș fi aștep­tat să văd, dar cu sigu­ranță aș fi vrut să sim­țim cu toții un pic de bucu­rie pen­tru ani­ver­sa­rea noas­tră, ames­te­cată cu ceva mai multă res­pon­sa­bi­li­tate pen­tru ceea ce facem azi și ceea ce plă­nuim pen­tru mâine. […]5 mituri despre slăbit

După doi ani de prac­tică pe pro­priul meu orga­nism, cred că sunt în măsură să afirm că sunt un expert de talie mondi­ală în nutri­ție. Glu­mesc, desi­gur. Dar câteva lucruri am învă­țat, totuși. Prin­tre toate cele care mi‐au fost de folos (sau nu prea) se numără și câteva false mituri des­pre slă­bit care cir­culă din […]Muică, suntem neam de slugă

Se apro­pie sfâr­și­tul de an și tot nea­mul româ­nesc se pre­gă­tește de săr­bă­tori. Iar o să auzim des­pre zur­gă­lăi și spi­ri­tul Cră­ci­u­nu­lui, iar o să ni se amin­tească să fim buni, să donăm, să cum­pă­răm, să ne vese­lim. Și, ghici ce? chiar așa o să facem. Nimeni nu se înghe­suie să ne amin­tească de un pic de cum­pă­tare. […]Meniu