Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Muică, suntem neam de slugă

Se apro­pie sfâr­și­tul de an și tot nea­mul româ­nesc se pre­gă­tește de săr­bă­tori. Iar o să auzim des­pre zur­gă­lăi și spi­ri­tul Cră­ci­u­nu­lui, iar o să ni se amin­tească să fim buni, să donăm, să cum­pă­răm, să ne vese­lim. Și, ghici ce? chiar așa o să facem. Nimeni nu se înghe­suie să ne amin­tească de un pic de cum­pă­tare. […](In)Competențe parlamentare

De o vreme încoace citesc tot mai des prin presă des­pre arti­cole și para­grafe din legile date de par­la­men­tul Româ­niei care sunt decla­rate necon­sti­tu­țio­nale de CCR. Unii ar zice că e semn bun, uite că insti­tu­ția asta își mai face treaba din când în când și nu lasă să fie apli­cate pre­ve­deri care se bat cap în […]România, colonie a occidentului. Pământul.

Există fără îndo­ială un număr impor­tant de români care împăr­tă­șesc ideea că occi­den­tul, adică țările euro­pene impor­tante, au trans­for­mat Româ­nia într‐o colo­nie eco­no­mică din care extrag tot ce e de valoare, exploa­tează forța de muncă ieftină și unde își vând pro­du­sele de cali­tate proastă ca să facă pro­fi­turi uri­așe. Și că în frun­tea aces­tui atac asu­pra […]Cu norii pe frunte

Și‐a înce­put cel de de‐al șap­te­lea an al reve­ni­rii pe munte, iar prima ieșire a fost în com­pa­nia lui Bogdan, cel care mi‐a rea­min­tit în 2012 cât de mult iubesc pote­cile montane. Mul­țu­mesc, Bogdan! Unde era mai nime­rit să înce­pem acest sezon decât în Pia­tra Cra­i­u­lui? Pen­tru cei ce umblă des pe munte nu‐s multe de […]Nostalgii comuniste

De fie­care dată când vine vorba des­pre vre­mu­rile de dina­inte de '89, con­ce­tă­țe­nii mei se împart ine­vi­ta­bil în două mari tabere. Cum alt­fel? Căci pe aproape orice subiect știm să ne înco­lo­năm dis­ci­pli­nați în spa­tele unor șabloane de gân­dire și să le trans­for­măm în bari­cade de pe care ne scui­păm și ne înju­răm reci­proc. Când […]