Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Basme cu păduri virgine

Su­biec­tul pă­du­ri­lor vir­gine din Ro­mâ­nia a fă­cut deja în­con­ju­rul Eu­ro­pei. Au ve­nit fel și fel de cer­ce­tă­tori și spe­cia­liști care au de­cre­tat cu mare pompă că aici avem su­pra­fețe imense de pă­duri ne­mai­po­me­nite și ex­tra­or­di­nare, care tre­buie toate pro­te­jate de în­dată pen­tru că sunt foarte im­por­tante pen­tru în­treaga uma­ni­tate. Mie mi-ar fi plă­cut să‑i aud […]Banii negri din pădure

Tex­tul ăsta n‑o să fie unul scurt. Dacă te in­te­re­sează o ra­di­o­gra­fie a sec­to­ru­lui de ex­ploa­tare, cu un ac­cent pe tă­ie­rile ile­gale, fă-ți timp și citește‑l în în­tre­gime. N‑o să rămâi ne­lă­mu­rit, pro­mit. Am avut grijă să pun in­for­ma­ție în fi­e­care frază, ca să în­țe­legi cât mai bine. Afa­ce­rile din ex­ploa­ta­rea lem­nu­lui nu sunt sim­ple. […]Cum exploatăm pădurile

Îmi amin­tesc că în vre­mea când am fă­cut stu­dii sil­vice, li­ceu și fa­cul­tate, am au­zit de ne­nu­mă­rate ori ex­pre­sia “ex­ploa­ta­rea face parte din ac­tul de re­ge­ne­rare a pă­du­rii”. Atunci cre­deam că e doar un slo­gan me­nit să ne bage în cap niște no­țiuni. Mult mai târ­ziu am în­țe­les, com­pa­rând cum ex­ploa­tăm pă­du­rile la noi față […]Austriacul care ne fură pădurile

Zi­lele tre­cute a fost fă­cut pu­blic ra­por­tul Na­țiu­ni­lor Unite pen­tru Schim­bă­rile Cli­ma­tice pri­vind emi­si­ile de gaze cu efect de seră. Le știți pre­cis, doar ce v‑am vor­bit des­pre ele și v‑am adus aminte că ele sunt prin­ci­pa­lul mo­tiv pen­tru care ne în­gri­jo­răm des­pre pă­duri. Ei bine, ra­por­tul ăsta face un fel de ba­lanță în­tre ga­zele […]Mafia pădurilor are orbul găinilor

S‑a fă­cut mare tă­ră­boi cu stu­diul Pri­mo­faro pu­bli­cat cu ceva vreme în urmă și eco­u­rile încă se mai aud prin di­verse oca­zii. Niște emi­nenți cer­ce­tă­tori aus­trieci au stu­diat pro­blema pă­du­ri­lor vir­gine, se­cu­lare și na­tu­rale care tre­buie con­ser­vate în Ro­mâ­nia și au ajuns la un sur­prin­ză­tor re­zul­tat: nu sunt doar 300.000 ha cum spu­nea stu­diul PIN-MATRA, […]Să oprim exploatarea pădurilor (IV)

Mă apro­pii de fi­na­lul ple­doa­riei mele des­pre con­se­cin­țele sto­pă­rii com­plete a ex­ploa­tă­rii pă­du­ri­lor. Am vor­bit des­pre efec­tele asu­pra ca­li­tă­ții ae­ru­lui pe care o ast­fel de mă­sură le-ar pu­tea avea, des­pre efec­tele eco­no­mice pe care le-ar  pro­duce și des­pre im­pac­tul asu­pra schim­bă­ri­lor cli­ma­tice. A mai ră­mas o sin­gură per­spec­tivă pe care aș vrea să o abor­dez. […]Să oprim exploatarea pădurilor (III)

În pri­mul epi­sod al aces­tei mini-se­rii de ar­ti­cole am pri­vit pro­blema ex­ploa­tă­rii pă­du­ri­lor din per­spec­tiva efec­te­lor ime­di­ate asu­pra ca­li­tă­ții vie­ții noas­tre și am în­cer­cat să ex­plic că e prac­tic im­po­si­bil să avem un me­diu mai să­nă­tos în orașe — acolo unde sun­tem ma­jo­ri­ta­tea din­tre noi — doar prin sto­pa­rea to­tală a ex­ploa­tă­rii lem­nu­lui. În al […]Să oprim exploatarea pădurilor (II)

Să re­ca­pi­tu­lăm. Dacă oprim com­plet ex­ploa­ta­rea pă­du­ri­lor: vom alunga foarte pro­ba­bil ma­rii pro­ce­sa­tori și vom fa­li­menta (aproape) toate fir­mele ro­mâ­nești vom pierde cam 3% din PIB vom trans­mite un me­saj ne­ga­tiv tu­tu­ror in­ves­ti­to­ri­lor vom crea mai mulți șo­meri vom ac­cen­tua pro­blema de­mo­gra­fică, for­țând o parte a ac­tu­a­li­lor an­ga­jați să emi­greze pen­tru a că­uta lo­curi de […]Să oprim exploatarea pădurilor (I)


Să protejăm pădurea