Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
1000 de zile în Romsilva (III)

Arti­co­lele mele des­pre Rom­silva pro­duc reac­ții. Foarte bine, asta era și inten­ția. Mai multe voci mi‐au repro­șat aspri­mea tonu­lui. Unii chiar au zis că am uitat că mi‐a fost bine cât am fost în con­si­liul de admi­nis­tra­ție și acum îmi demon­strez nere­cu­noș­tința lovind în regie. Mi s‐a mai repro­șat că dis­trug ima­gi­nea Rom­silva atunci când […]1000 de zile în Romsilva (II)

Sil­vi­cul­tura este o cora­bie în derivă și asta nu de azi, de ieri, ci de acum 30 de ani. Diverse per­so­naje au râv­nit să ajungă la con­du­ce­rea ei, dar nici unul din­tre ele nu a avut min­tea și pute­rea de a se ridica la nive­lul unui ade­vă­rat lider. Mai toți s‐au mul­țu­mit să fie mario­nete mai mult sau […]Cât lemn dau pădurile României?

Pe scurt, pen­tru cei care n‐au răb­dare să citească: anul tre­cut s‐a fina­li­zat al doi­lea ciclu al Inven­ta­ru­lui Fores­tier Națio­nal. Două mari con­clu­zii pot fi trase din rezul­ta­tele aces­tuia. Prima e că pădu­rea româ­nească pro­duce mult mai mult lemn decât soco­tim noi atunci când sta­bi­lim cotele anu­ale de tăiere. Cu alte cuvinte, am putea tăia cel […]1000 de zile în Romsilva (I)

Acesta este pri­mul epi­sod al unei serii mai lungi de arti­cole des­pre peri­oada în care am fost mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ție al Rom­silva. Am de gând să împăr­tă­șesc din expe­rien­țele aces­tei peri­oade, să‐mi expun con­clu­zi­ile per­so­nale des­pre situ­a­ția regiei și – pe plan mai larg – a sil­vi­cul­tu­rii româ­nești. Nu am pre­ten­ția de a avea drep­tate […]În inima României

Măr­tu­ri­sesc că am avut aștep­tări mai mari de la anul cen­te­na­ru­lui româ­nesc. Nu știu ce anume m‐aș fi aștep­tat să văd, dar cu sigu­ranță aș fi vrut să sim­țim cu toții un pic de bucu­rie pen­tru ani­ver­sa­rea noas­tră, ames­te­cată cu ceva mai multă res­pon­sa­bi­li­tate pen­tru ceea ce facem azi și ceea ce plă­nuim pen­tru mâine. […]Meniu