Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
România, colonie a occidentului. Pământul.

Există fără îndo­ială un număr impor­tant de români care împăr­tă­șesc ideea că occi­den­tul, adică țările euro­pene impor­tante, au trans­for­mat Româ­nia într-o colo­nie eco­no­mică din care extrag tot ce e de valoare, exploa­tează forța de muncă ieftină și unde își vând pro­du­sele de cali­tate proastă ca să facă pro­fi­turi uri­așe. Și că în frun­tea aces­tui atac asu­pra […]Cu norii pe frunte

Și-a înce­put cel de de-al șap­te­lea an al reve­ni­rii pe munte, iar prima ieșire a fost în com­pa­nia lui Bogdan, cel care mi-a rea­min­tit în 2012 cât de mult iubesc pote­cile montane. Mul­țu­mesc, Bogdan! Unde era mai nime­rit să înce­pem acest sezon decât în Pia­tra Cra­i­u­lui? Pen­tru cei ce umblă des pe munte nu-s multe de […]Nostalgii comuniste

De fie­care dată când vine vorba des­pre vre­mu­rile de dina­inte de '89, con­ce­tă­țe­nii mei se împart ine­vi­ta­bil în două mari tabere. Cum alt­fel? Căci pe aproape orice subiect știm să ne înco­lo­năm dis­ci­pli­nați în spa­tele unor șabloane de gân­dire și să le trans­for­măm în bari­cade de pe care ne scui­păm și ne înju­răm reci­proc. Când […]Regele și-a făcut datoria

Regele și-a făcut dato­ria. A trăit demn, arătându-ne mereu ori­zon­tul unei lumi în care mora­li­ta­tea și buna cuvi­ință sunt repe­rele fie­că­rei zile. Isto­ria l-a alun­gat din­tre noi și trep­tat l-am uitat. În urma lui am uitat și valo­rile pe care el le repre­zenta. De departe, n-a mai putut să ne fie călă­uză. Nu pen­tru că el […]Războiul cu urșii

Sta­tul român a decis să rezolve pro­ble­mele cu urșii, tot mai des sem­na­late în ultima vreme: 140 de urși vor fi vânați. Pri­lej de nemul­țu­mire pen­tru o parte din­tre români care n-au ezi­tat să își mani­feste dez­a­cor­dul cu această deci­zie. Este de par­tea lor ade­vă­rul sau de par­tea auto­ri­tă­ți­lor? Ori poate că ade­vă­rul e undeva în altă parte, […]