(In)Competențe parlamentare

De o vreme încoace citesc tot mai des prin presă despre arti­cole și para­grafe din legile date de par­la­men­tul României care sunt declarate necon­sti­tuționale de CCR. Unii ar zice că e semn bun, uite că insti­tuția asta își mai face tre­aba din când în când și nu lasă să fie apli­cate preved­eri care se bat cap în cap cu prin­cipi­ile legii fun­da­men­tale. Alții ar zice că e semn rău, pen­tru că dacă CCR e destul de poli­ti­zată în sen­sul spri­jinirii actualei put­eri și totuși le resp­inge unele preved­eri înseamnă că guvernarea chiar dă cu oiștea în gard în stil mare. Numărați decizi­ile de necon­sti­tuțion­al­i­tate comise de actu­ala majori­tate par­la­men­tară: o să vă puneți mâinile în cap.

Sunt de acord cu ambele puncte de vedere, cred că fiecare are un pic de ade­văr în el. Dar aș mai adăuga ceva: oare par­la­men­tul României poate să greșească necon­tenit, iar cetățenii tre­buie să se bazeze pe vig­ilența altor actori politici și imparțial­i­tatea judecă­to­rilor CCR? Adică tre­buie să încru­cișăm degetele, să ne rugăm să reclame cineva la CCR prosti­ile emanate de par­la­ment și să sperăm că CCR o să le judece corect? Asta e soluția pe ter­men lung?

Ori poate că ar fi mai inteligent să avem un mecan­ism de con­trol asupra par­la­men­tu­lui prin care să le măsurăm per­for­manța leg­isla­tivă? Pen­tru că, în fond, asta înseamnă per­for­manță pen­tru această insti­tuție: să dea măcar legi con­sti­tuționale, dacă în folo­sul poporu­lui nu e posi­bil. Ok, nu putem avea pre­tenția unei acu­rateți de 100%. Dar un sis­tem de car­ton­așe gal­bene și roșii s‑ar potrivi foarte bine. De pildă, la x legi care au preved­eri declarate necon­sti­tuționale președ­in­tele con­stată inca­pac­i­tatea leg­isla­tivă a dep­utaților sau sen­a­to­rilor (depinde care era cam­era decizion­ală) și are oblig­ația de a dizolva par­la­men­tul pen­tru a se orga­niza alegeri antic­i­pate. Pen­tru că oamenii care com­pun acest for leg­isla­tiv dovedesc că nu au o bună înțelegere a prin­cipi­ilor con­sti­tuționale și nu sunt apți de a elab­ora leg­is­lație.

O să spuneți că nu toți sunt juriști. Nu, dar din banii noștri își plătesc con­silieri și șefi de cab­i­nete și nu mai știu ce alte aju­toare al căror rost este să‑i ajute să facă legi. Dacă nici cu acest aju­tor nu sunt în stare să dea niște legi măcar con­sti­tuționale (nu mai pun în dis­cuție util­i­tatea lor), atunci tre­buie să punem alți oameni să se ocupe de această tre­abă. Pen­tru că alt­minteri e cam clar că cei pe care i‑am ales sunt incom­pe­tenți. 

Nu vi s‑ar părea nor­mal?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Iani Ceara

  Aprecier­ile pot fi facute de pro­fani, dar care au bunul simt si recunosc ca sunt pro­fani ( aces­tea sunt pareri), de pro­fani dar care nu recunosc ca sunt pro­fani pen­tru ca nu vor sau nu sant in stare ( acesta este un lucru foarte grav) sau de spe­cial­isti care au pre­gatire in dome­niu. Acum, pen­tru ca nu doresc sa jig­nesc pe cineva, trageti con­cluzia si vedeti in care cat­e­gorie va incadrati.

 2. Iani Ceara

  Oare cand ati scris acest arti­col ati fost tot atat de corect si v‑ati gan­dit si la sutele de dosare penale ale DNA clasate ( fapta nu exista/nu este pre­vazuta de legea penala). Cu aceste dosare au fost dis­truse vieti, familii, afac­eri onor­a­bile, etc. Ati fost tot atat de impar­tial si ati comen­tat aceste fapte? Eu nu cred ca ati avut o poz­i­tie impar­tiala. Dim­potriva ati infierat " penalii " cu manie pro­le­tara. Aveti cura­jul sa va priv­iti in oglinda vietii si apoi sa dor­miti lin­is­tit?

  • Jurnal de drum

   Nu știu de unde v‑a venit ideea cu dosarele DNA pen­tru că nu despre asta e vorba. Nici de penali. E vorba de o min­imă com­pe­tență. Dacă vrei să fii legiuitor al României, indifer­ent cine ești și din ce par­tid faci parte, mi se pare firesc ca măcar spir­i­tul con­sti­tuției să‑l înțelegi. Și să nu o încalci. Vi se pare exagerat?

  • Iani Ceara

   Jur­nal de drum M‑am referit la tratarea selec­tiva a subiectelor. Impar­tial­i­tatea pre­supune tratarea cat mai aproape de real a tuturor subiectelor si cu aceeasi manie pro­le­tara! La acest lucru m‑am referit. Nu am negat nimic din ceea ce ati scris.

 3. Maria Bostan

  Acum legile sunt ver­ifi­cate de con­sti­tu­tion­al­i­tate inainte de pro­mul­gare si dupa, fapt nemain­tal­nit pana acum, de aceea sunt atâtea decizii de necos­ti­tu­tion­al­i­tate! Codul penal si Codul de pro­ce­dură penala adop­tat pe vre­mea lui Boc prin asumare si acum sunt declarate arti­cole necon­sti­ti­tionale!

  • Jurnal de drum

   Asta nu schimbă deloc prob­lema. Între­barea rămâne: tre­buie sau nu să ne asig­urăm că cei care dau legi sunt cât de cât com­pe­tenți? Indifer­ent din ce par­tid vin…

 4. Gheorghe Dan

  Mar interesa cine te spon­sorizeaza? Si.daca i am da putere.mai multa presed­in­telui nu ar putea fi folosita dis­cre­tionar? Ramin la par­erea

  • Jurnal de drum

   Povestea cu președ­in­tele e un exem­plu. Cred că dizolvarea unui par­la­ment tre­buie să o facă cineva de ace­lași rang în ier­arhia națion­ală. De aia m‑am gân­dit la președ­inte.

 5. Constantin Valcu

  Loc de intal­nire pen­tru des­fra­nati.

 6. Carmen Stoian

  Bine ar fi daca cei anga­jați să ajute ar fi selec­tați după cal­itățile și cal­i­ficările pro­fe­sion­ale pe care le dețin. Din păcate cred că altele sunt cri­teri­ile.…..


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu