De o vreme în­coace ci­tesc tot mai des prin presă des­pre ar­ti­cole și pa­ra­grafe din le­gile date de par­la­men­tul Ro­mâ­niei care sunt de­cla­rate ne­con­sti­tu­țio­nale de CCR. Unii ar zice că e semn bun, uite că in­sti­tu­ția asta își mai face treaba din când în când și nu lasă să fie apli­cate pre­ve­deri care se bat cap în cap cu prin­ci­pi­ile le­gii fun­damen­tale. Al­ții ar zice că e semn rău, pen­tru că dacă CCR e des­tul de po­li­ti­zată în sen­sul spri­ji­ni­rii ac­tu­a­lei pu­teri și to­tuși le res­pinge unele pre­ve­deri în­seamnă că gu­ver­na­rea chiar dă cu oiș­tea în gard în stil mare. Nu­mă­rați de­ci­zi­ile de ne­con­sti­tu­țio­na­li­tate co­mise de ac­tu­ala ma­jo­ri­tate par­la­men­tară: o să vă pu­neți mâi­nile în cap.

Sunt de acord cu am­bele puncte de ve­dere, cred că fi­e­care are un pic de ade­văr în el. Dar aș mai adă­uga ceva: oare par­la­men­tul Ro­mâ­niei poate să gre­șească ne­con­te­nit, iar ce­tă­țe­nii tre­buie să se ba­zeze pe vi­gi­lența al­tor ac­tori po­li­tici și im­par­ți­a­li­ta­tea ju­de­că­to­ri­lor CCR? Adică tre­buie să în­cru­ci­șăm de­ge­tele, să ne ru­găm să re­clame ci­neva la CCR pros­ti­ile ema­nate de par­la­ment și să spe­răm că CCR o să le ju­dece co­rect? Asta e so­lu­ția pe ter­men lung?

Ori poate că ar fi mai in­te­li­gent să avem un me­ca­nism de con­trol asu­pra par­la­men­tu­lui prin care să le mă­su­răm per­for­manța le­gi­sla­tivă? Pen­tru că, în fond, asta în­seamnă per­for­manță pen­tru această in­sti­tu­ție: să dea mă­car legi con­sti­tu­țio­nale, dacă în fo­lo­sul po­po­ru­lui nu e po­si­bil. Ok, nu pu­tem avea pre­ten­ția unei acu­ra­teți de 100%. Dar un sis­tem de car­to­nașe gal­bene și ro­șii s‑ar po­trivi foarte bine. De pildă, la x legi care au pre­ve­deri de­cla­rate ne­con­sti­tu­țio­nale pre­șe­din­tele con­stată in­ca­pa­ci­ta­tea le­gi­sla­tivă a de­pu­ta­ți­lor sau se­na­to­ri­lor (de­pinde care era ca­mera de­ci­zio­nală) și are obli­ga­ția de a di­zolva par­la­men­tul pen­tru a se or­ga­niza ale­geri an­ti­ci­pate. Pen­tru că oa­me­nii care com­pun acest for le­gi­sla­tiv do­ve­desc că nu au o bună în­țe­le­gere a prin­ci­pi­i­lor con­sti­tu­țio­nale și nu sunt apți de a ela­bora legislație.

O să spu­neți că nu toți sunt ju­riști. Nu, dar din ba­nii noș­tri își plă­tesc con­si­li­eri și șefi de ca­bi­nete și nu mai știu ce alte aju­toare al că­ror rost este să‑i ajute să facă legi. Dacă nici cu acest aju­tor nu sunt în stare să dea niște legi mă­car con­sti­tu­țio­nale (nu mai pun în dis­cu­ție uti­li­ta­tea lor), atunci tre­buie să pu­nem alți oa­meni să se ocupe de această treabă. Pen­tru că alt­min­teri e cam clar că cei pe care i‑am ales sunt incompetenți. 

Nu vi s‑ar pă­rea normal?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Iani Ceara

  Apre­ci­e­rile pot fi fa­cute de pro­fani, dar care au bu­nul simt si re­cu­nosc ca sunt pro­fani ( aces­tea sunt pa­reri), de pro­fani dar care nu re­cu­nosc ca sunt pro­fani pen­tru ca nu vor sau nu sant in stare ( acesta este un lu­cru foarte grav) sau de spe­cia­listi care au pre­ga­tire in do­me­niu. Acum, pen­tru ca nu do­resc sa jig­nesc pe ci­neva, tra­geti con­clu­zia si ve­deti in care ca­te­go­rie va incadrati.

 2. Iani Ceara

  Oare cand ati scris acest ar­ti­col ati fost tot atat de co­rect si v‑ati gan­dit si la su­tele de do­sare pe­nale ale DNA cla­sate ( fapta nu exista/nu este pre­va­zuta de le­gea pe­nala). Cu aceste do­sare au fost dis­truse vi­eti, fa­mi­lii, afa­ceri ono­ra­bile, etc. Ati fost tot atat de im­par­tial si ati co­men­tat aceste fapte? Eu nu cred ca ati avut o po­zi­tie im­par­ti­ala. Dim­po­triva ati in­fi­e­rat ” pe­na­lii ” cu ma­nie pro­le­tara. Aveti cu­ra­jul sa va pri­viti in oglinda vi­e­tii si apoi sa dor­miti linistit?

  • Jurnal de drum

   Nu știu de unde v‑a ve­nit ideea cu do­sa­rele DNA pen­tru că nu des­pre asta e vorba. Nici de pe­nali. E vorba de o mi­nimă com­pe­tență. Dacă vrei să fii le­giu­i­tor al Ro­mâ­niei, in­di­fe­rent cine ești și din ce par­tid faci parte, mi se pare fi­resc ca mă­car spi­ri­tul con­sti­tu­ției să‑l în­țe­legi. Și să nu o în­calci. Vi se pare exagerat?

  • Iani Ceara

   Jur­nal de drum M‑am re­fe­rit la tra­ta­rea se­lec­tiva a su­biec­te­lor. Im­par­ti­a­li­ta­tea pre­su­pune tra­ta­rea cat mai aproape de real a tu­tu­ror su­biec­te­lor si cu ace­easi ma­nie pro­le­tara! La acest lu­cru m‑am re­fe­rit. Nu am ne­gat ni­mic din ceea ce ati scris.

 3. Maria Bostan

  Acum le­gile sunt ve­ri­fi­cate de con­sti­tu­tio­na­li­tate ina­inte de pro­mul­gare si dupa, fapt ne­main­tal­nit pana acum, de aceea sunt atâ­tea de­ci­zii de ne­cos­ti­tu­tio­na­li­tate! Co­dul pe­nal si Co­dul de pro­ce­dură pe­nala adop­tat pe vre­mea lui Boc prin asu­mare si acum sunt de­cla­rate ar­ti­cole neconstititionale!

  • Jurnal de drum

   Asta nu schimbă de­loc pro­blema. În­tre­ba­rea rămâne: tre­buie sau nu să ne asi­gu­răm că cei care dau legi sunt cât de cât com­pe­tenți? In­di­fe­rent din ce par­tid vin…

 4. Gheorghe Dan

  Mar in­te­resa cine te spon­so­ri­zeaza? Si.daca i am da putere.mai multa pre­se­din­te­lui nu ar pu­tea fi fo­lo­sita dis­cre­tio­nar? Ra­min la parerea

  • Jurnal de drum

   Po­ves­tea cu pre­șe­din­tele e un exem­plu. Cred că di­zol­va­rea unui par­la­ment tre­buie să o facă ci­neva de ace­lași rang în ie­rar­hia na­țio­nală. De aia m‑am gân­dit la președinte.

 5. Constantin Valcu

  Loc de in­tal­nire pen­tru desfranati.

 6. Carmen Stoian

  Bine ar fi daca cei an­ga­jați să ajute ar fi se­lec­tați după ca­li­tă­țile și ca­li­fi­că­rile pro­fe­sio­nale pe care le de­țin. Din pă­cate cred că al­tele sunt criteriile.…..


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.