(In)Competențe parlamentare

De o vreme încoace citesc tot mai des prin presă des­pre arti­cole și para­grafe din legile date de par­la­men­tul Româ­niei care sunt decla­rate necon­sti­tu­țio­nale de CCR. Unii ar zice că e semn bun, uite că insti­tu­ția asta își mai face treaba din când în când și nu lasă să fie apli­cate pre­ve­deri care se bat cap în cap cu prin­ci­pi­ile legii fun­damen­tale. Alții ar zice că e semn rău, pen­tru că dacă CCR e des­tul de poli­ti­zată în sen­sul spri­ji­ni­rii actu­a­lei puteri și totuși le res­pinge unele pre­ve­deri înseamnă că guver­na­rea chiar dă cu oiș­tea în gard în stil mare. Numă­rați deci­zi­ile de necon­sti­tu­țio­na­li­tate comise de actu­ala majo­ri­tate par­la­men­tară: o să vă puneți mâi­nile în cap.

Sunt de acord cu ambele puncte de vedere, cred că fie­care are un pic de ade­văr în el. Dar aș mai adă­uga ceva: oare par­la­men­tul Româ­niei poate să gre­șească necon­te­nit, iar cetă­țe­nii tre­buie să se bazeze pe vigi­lența altor actori poli­tici și impar­ți­a­li­ta­tea jude­că­to­ri­lor CCR? Adică tre­buie să încru­ci­șăm dege­tele, să ne rugăm să reclame cineva la CCR pros­ti­ile ema­nate de par­la­ment și să spe­răm că CCR o să le judece corect? Asta e solu­ția pe ter­men lung?

Ori poate că ar fi mai inte­li­gent să avem un meca­nism de con­trol asu­pra par­la­men­tu­lui prin care să le măsu­răm per­for­manța legi­sla­tivă? Pen­tru că, în fond, asta înseamnă per­for­manță pen­tru această insti­tu­ție: să dea măcar legi con­sti­tu­țio­nale, dacă în folo­sul popo­ru­lui nu e posi­bil. Ok, nu putem avea pre­ten­ția unei acu­ra­teți de 100%. Dar un sis­tem de car­to­nașe gal­bene și roșii s‐ar potrivi foarte bine. De pildă, la x legi care au pre­ve­deri decla­rate necon­sti­tu­țio­nale pre­șe­din­tele con­stată inca­pa­ci­ta­tea legi­sla­tivă a depu­ta­ți­lor sau sena­to­ri­lor (depinde care era camera deci­zio­nală) și are obli­ga­ția de a dizolva par­la­men­tul pen­tru a se orga­niza ale­geri anti­ci­pate. Pen­tru că oame­nii care com­pun acest for legi­sla­tiv dove­desc că nu au o bună înțe­le­gere a prin­ci­pi­i­lor con­sti­tu­țio­nale și nu sunt apți de a ela­bora legi­sla­ție.

O să spu­neți că nu toți sunt juriști. Nu, dar din banii noș­tri își plă­tesc con­si­li­eri și șefi de cabi­nete și nu mai știu ce alte aju­toare al căror rost este să‐i ajute să facă legi. Dacă nici cu acest aju­tor nu sunt în stare să dea niște legi măcar con­sti­tu­țio­nale (nu mai pun în dis­cu­ție uti­li­ta­tea lor), atunci tre­buie să punem alți oameni să se ocupe de această treabă. Pen­tru că alt­min­teri e cam clar că cei pe care i‐am ales sunt incom­pe­tenți. 

Nu vi s‐ar părea nor­mal?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Iani Ceara

  Apre­ci­e­rile pot fi facute de pro­fani, dar care au bunul simt si recu­nosc ca sunt pro­fani ( aces­tea sunt pareri), de pro­fani dar care nu recu­nosc ca sunt pro­fani pen­tru ca nu vor sau nu sant in stare ( acesta este un lucru foarte grav) sau de spe­cia­listi care au pre­ga­tire in dome­niu. Acum, pen­tru ca nu doresc sa jig­nesc pe cineva, tra­geti con­clu­zia si vedeti in care cate­go­rie va inca­drati.

 2. Iani Ceara

  Oare cand ati scris acest arti­col ati fost tot atat de corect si v‐ati gan­dit si la sutele de dosare penale ale DNA cla­sate ( fapta nu exista/nu este pre­va­zuta de legea penala). Cu aceste dosare au fost dis­truse vieti, fami­lii, afa­ceri ono­ra­bile, etc. Ati fost tot atat de impar­tial si ati comen­tat aceste fapte? Eu nu cred ca ati avut o pozi­tie impar­ti­ala. Dim­po­triva ati infi­e­rat " pena­lii " cu manie pro­le­tara. Aveti cura­jul sa va pri­viti in oglinda vie­tii si apoi sa dor­miti linis­tit?

  • Jurnal de drum

   Nu știu de unde v‐a venit ideea cu dosa­rele DNA pen­tru că nu des­pre asta e vorba. Nici de penali. E vorba de o minimă com­pe­tență. Dacă vrei să fii legiu­i­tor al Româ­niei, indi­fe­rent cine ești și din ce par­tid faci parte, mi se pare firesc ca măcar spi­ri­tul con­sti­tu­ției să‐l înțe­legi. Și să nu o încalci. Vi se pare exa­ge­rat?

  • Iani Ceara

   Jur­nal de drum M‐am refe­rit la tra­ta­rea selec­tiva a subiec­te­lor. Impar­ti­a­li­ta­tea pre­su­pune tra­ta­rea cat mai aproape de real a tutu­ror subiec­te­lor si cu ace­easi manie pro­le­tara! La acest lucru m‐am refe­rit. Nu am negat nimic din ceea ce ati scris.

 3. Maria Bostan

  Acum legile sunt veri­fi­cate de con­sti­tu­tio­na­li­tate ina­inte de pro­mul­gare si dupa, fapt nemain­tal­nit pana acum, de aceea sunt atâ­tea deci­zii de necos­ti­tu­tio­na­li­tate! Codul penal si Codul de pro­ce­dură penala adop­tat pe vre­mea lui Boc prin asu­mare si acum sunt decla­rate arti­cole necon­sti­ti­tio­nale!

  • Jurnal de drum

   Asta nu schimbă deloc pro­blema. Între­ba­rea rămâne: tre­buie sau nu să ne asi­gu­răm că cei care dau legi sunt cât de cât com­pe­tenți? Indi­fe­rent din ce par­tid vin…

 4. Gheorghe Dan

  Mar inte­resa cine te spon­so­ri­zeaza? Si.daca i am da putere.mai multa pre­se­din­te­lui nu ar putea fi folo­sita dis­cre­tio­nar? Ramin la pare­rea

  • Jurnal de drum

   Poves­tea cu pre­șe­din­tele e un exem­plu. Cred că dizol­va­rea unui par­la­ment tre­buie să o facă cineva de ace­lași rang în ierar­hia națio­nală. De aia m‐am gân­dit la pre­șe­dinte.

 5. Constantin Valcu

  Loc de intal­nire pen­tru desfra­nati.

 6. Carmen Stoian

  Bine ar fi daca cei anga­jați să ajute ar fi selec­tați după cali­tă­țile și cali­fi­că­rile pro­fe­sio­nale pe care le dețin. Din păcate cred că altele sunt cri­te­ri­ile.…..


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu