Pen­tru cei care comentează în arti­cole există câte­va reg­uli sim­ple:

  1. Blogul aces­ta îmi aparține 100%, deci sunt îndrep­tățit să scriu poveștile care cred eu că mer­ită spuse. Nu mă ocup de subiecte “fierbinți”, “la modă” sau “la cerere”. Dacă vă intere­sează așa ceva, e plin Inter­net-ul de ast­fel de site-uri.
  2. Nu am nici un fel de obiec­tiv eco­nom­ic, politic sau de altă natură în sen­sul obținer­ii vre­unui câștig sau prof­it. De aceea nu voi accep­ta nici un comen­tar­iu care încearcă în mod evi­dent să pro­moveze ast­fel de interese.
  3. Țin la gra­mat­ică și expri­mare corec­tă. Da, știu, unii vor zice că sunt un gram­mar nazi, însă eu am convin­gerea că a vor­bi corect este un semn de respect pen­tru inter­locu­tor și un exer­cițiu de neîn­locuit pen­tru “mușchi­ul” minții. Nu susțin că aș fi per­fect — și mie îmi scapă din când în când câte o “chiftea” — așa că sem­nalați-mi ero­r­ile când le găsiți. Cât despre ale voas­tre, le voi corec­ta eu, fără ezitare.
  4. Mis­ogin­is­mul, xeno­fo­bia, rasis­mul, homo­fo­bia și în gen­er­al orice for­mă de intol­er­anță este sancțion­ată prompt prin șterg­erea comen­tar­i­u­lui.
  5. Pseu­do-comen­tari­ile vor fi șterse fără milă. Nu sunt intere­sat de repli­ci de genul: wow, cool, lol șamd. Dacă aveți ceva de spus, spuneți în sufi­ciente cuvinte încât să comu­ni­cați o idee intel­igi­bilă. Dacă nu reușiți, înseam­nă că n‑aveți nim­ic de spus.
  6. Nu accept jig­nir­ile per­son­ale și nici comen­tari­ile care mă ridică în slăvi. Accept orice crit­i­ci — poz­i­tive sau neg­a­tive — expri­mate în cuvinte decente și cu un bun simț al măsurii. Scriu aici despre opini­ile mele per­son­ale la care sunt pe deplin îndrep­tățit, ca orice altă per­soană.
  7. Agre­siv­i­tatea față de alți comen­ta­tori va fi sancțion­ată prin șterg­erea comen­tar­i­u­lui. Com­bat­eți ideile, nu omul.

Dacă respec­tați aces­te câte­va reg­uli, mi casa es su casa.

Meniu