Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Necesitatea și oportunitatea

Cine decide dacă un act admi­nis­tra­tiv este nece­sar și oportun? Asta e una din­tre între­bă­rile care nasc con­tro­verse zilele astea. Sena­tul a apro­bat prin vot niște modi­fi­cări legi­sla­tive care intro­duc ideea că un ales local – res­pec­tiv un pri­mar – nu poate fi tras la răs­pun­dere de alte auto­ri­tăți ale sta­tu­lui pen­tru nece­si­ta­tea și oport­u­ni­ta­tea deci­zi­i­lor pe […]În mustul zăpezii

Uite că a tre­cut o lună de la prima ieșire pe munte de anul ăsta și abia acum mă învred­ni­cesc să scriu câteva cuvinte. Rușine să-mi fie! Nu demult eram mai har­nic la scris, dar în ulti­mul timp m-am cam len­e­vit. Acum, că mi-am făcut auto­cri­tica, o sa iau și ceva măsuri de îndrep­tare. Dar să ne întoar­cem […]Regii orașelor

Când vine vorba de bici­clit prin Bucu­rești, lumea are cele mai diverse păreri. Unii zic că e bine și că ar tre­bui ca toți să ne gân­dim mai mult la modul ăsta de a ne deplasa, alții sunt scep­tici și dau vina pe pri­mă­rie care nu face nimic, iar alții pur și sim­plu ignoră surâ­ză­tori subiec­tul. Dar […]Trump

După lovi­tu­rile mili­tare ale SUA în Siria apar și pri­mele reac­ții. Cele care vin din par­tea sirie­ni­lor și ale ruși­lor sunt abso­lut pre­vi­zi­bile – poate că sin­gura necu­nos­cută în acest moment este cât de mult va esca­lada Putin acest inci­dent. Este prima con­frun­tare directă cu noul pre­șe­dinte ame­ri­can și pro­ba­bil că va dori să demon­streze […]Sistemul cangrenat

Impre­sia pe care majo­ri­ta­tea din­tre români o au este că, atunci când un par­tid câștigă ale­ge­rile și preia guver­na­rea, este cât se poate de sim­plu să treacă la înde­pli­ni­rea pro­mi­siu­ni­lor făcute. Nu tre­buie decât să-și numească miniș­trii și secre­ta­rii de stat pe func­ții și să-i dea bătaie. Însă, de mai bine de 25 de ani, con­sta­tăm […]