Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Dragnea-Liiceanu, 1–0

Am ur­mă­rit zi­lele tre­cute in­ter­ven­ți­ile ce­lor pa­tru per­soane care au re­pre­zen­tat Ro­mâ­nia în dez­ba­te­rea din Co­mi­sia pen­tru Li­ber­tăți Ci­vile, Jus­ti­ție și Afa­ceri In­terne a Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pean — eram cu­rios să văd ce ar­gu­mente s‑au adus și cum s‑au pre­zen­tat fi­e­care din­tre cei in­vi­tați să ia cu­vân­tul. Dis­cur­sul mi­nis­tru­lui jus­ti­ției nu m‑a sur­prins în nici un […]Cum s‑a schimbat politica în România

Ieri seară mă în­torceam de la Cluj. Se fă­cuse deja noapte, dru­mul era plin de ca­mi­oane, așa că pe multe por­țiuni n‑am avut alt­ceva de fă­cut de­cât să stau în coada de ti­ruri, mer­gând cu­minte cu 60 km/h și aș­tep­tând să se ivească oca­zia unei de­pă­șiri no­ro­coase. În tim­pul ăsta am avut ră­ga­zul să mă […]Dezastrul din Delta Dunării

Un pri­e­ten mi‑a tri­mis un link că­tre un fil­mu­leț scurt care redă un “dez­as­tru” din Delta Du­nă­rii. Dom­nul Mi­hă­ilă Ște­fan, per­soana care fil­mează, zice că este jur­na­list pen­tru că scrie pe un site obs­cur nu­mit Mic News (adică știri mici???). Pe Fa­ce­book am gă­sit o poză de pro­fil con­fu­zantă — dom­nul Ște­fan are chip de fe­meie!?! — ală­turi de […]Cum manipulează Agent Green

În Ro­mâ­nia au exis­tat și încă mai există tă­ieri ile­gale în pă­duri. Este un fapt pe care îl cu­noaș­tem cu to­ții și o bună parte din so­ci­e­tate este alar­mată, pe bună drep­tate. Lu­cru­rile as­tea tre­buie să se oprească. Însă cum să le oprim? Pri­mul pas, spun eu, este să în­țe­le­gem cine, unde, cum și cât […]Cel mai cinstit pădurar

Ce-ar fi dacă ai de­veni cel mai cin­stit pă­du­rar din Ro­mâ­nia? Da, da, cu tine vor­besc, tu care spui că te doare su­fle­tul de pă­du­rile noas­tre care dis­par într-un ritm ne­bun de 3 hec­tare pe oră. Tu care de fi­e­care dată când dai pe in­ter­net de un ar­ti­col des­pre niște de­fri­șări sau lemn fu­rat, dai like […]De la indiferență la econazism

Avem în ul­tima vreme o te­ri­bilă ape­tență pen­tru so­lu­ți­ile ra­di­cale. Cu orice pro­blemă ne-am con­frunta, răs­pun­sul cel mai la în­demână pare să fie de fi­e­care dată ges­tul ex­trem. Dez­ba­te­rea ra­țio­nală, in­ven­ta­rul chi­b­zuit al al­ter­na­ti­ve­lor, com­pro­mi­sul în­țe­lept nu ne mai sunt pri­e­teni. Nu so­lu­ția pro­ble­me­lor ne in­te­re­sează, ci era­di­ca­rea lor to­tală și de­fi­ni­tivă. Însă pro­ble­mele au pros­tul […]Să mori de-a‑n picioarelea

Ma­rin Preda spu­nea într-unul din­tre ce­le­brele sale ro­mane că moar­tea e un fe­no­men sim­plu în na­tură, doar oa­me­nii îl fac în­spă­i­mân­tă­tor. Îmi amin­tesc că, atunci când am ci­tit această frază cu care în­ce­pea fi­rul po­veș­tii, m‑am oprit, con­tra­riat de fran­che­țea afir­ma­ției. Am re­flec­tat pu­țin la su­biec­tul ăsta îna­inte de a re­lua lec­tura și mi-am lă­sat […]Eu vreau să guverneze PSD

Pen­tru ori­cine pri­cepe pu­țină eco­no­mie, nu la nivel de ex­pert, ci doar atât cât să în­țe­leagă me­ca­nis­mele ei sim­ple, e lim­pede că pro­gra­mul de gu­ver­nare al PSD este un basm de ador­mit co­piii. Pro­blema e că, fi­ind pen­tru co­pii, a fost vo­tat cu mult en­tu­zi­asm de oa­meni care se pri­cep la eco­no­mie cam tot atât cât […]Ghid practic de populism

Se spune des­pre PSD că are re­flexe co­mu­niste de pa­r­­tid-stat. Dar ide­o­lo­gia este doar o față a mo­ne­dei, iar cea­laltă este re­torica par­ti­du­lui. Și câ­teo­dată re­torica e mai im­por­tantă. Așa cum s‑a în­tâm­plat în toți cei 27 de ani de după re­vo­lu­ție în care PSD nu a im­pre­sio­nat prin re­a­li­ză­rile po­li­tice, ci prin re­torica sa na­­­ți­o­­na­­­list-po­­pulistă. La fel cum […]O țară pe care s‑o apărăm

Fel și fel de voci, care mai de care mai grave și mai so­bre, ne vor­besc în ul­tima vreme des­pre frămân­tă­rile po­li­tice din ju­rul Ro­mâ­niei, atră­­­gându-ne aten­ția că nu le dăm su­fi­cientă aten­ție, ab­sor­biți fi­ind de mi­zele noas­tre in­terne, mult mai mă­runte și mai ne­im­por­tante. Din spa­tele unor ti­tu­la­turi cu ștaif, pre­cum ana­list po­li­tic sau spe­cia­list […]