Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Prizonieri în PSD

Je­nica Du­mi­tru este, sau a fost, șefa Ser­vi­ci­u­lui Re­surse Umane din Di­rec­ția Ge­ne­rală de Asis­tenţă So­ci­ală și Pro­tec­ția Co­pi­lu­lui Te­le­or­man. Este una din per­soa­nele care știau foarte bine că Li­viu Drag­nea — pe atunci pre­șe­dinte la Con­si­li­u­lui Ju­de­țean Te­le­or­man — a dat dis­po­zi­ție ca la această di­rec­ție să fie an­ga­jate două per­soane care mai apoi nu […]Abuzul în serviciu. Un posibil compromis.

Până la urmă care e treaba cu abu­zul ăsta în ser­vi­ciu? Pen­tru că to­tul a de­ve­nit nițel con­fuz, cred, de când avem două dis­cur­suri în pa­ra­lel: unul al DNA care zice că e mo­da­li­ta­tea prin care par­ti­dele aflate la pu­tere își con­so­li­dează po­zi­ția și fa­vo­ri­zează dis­cre­țio­nar cli­en­tela po­li­tică, al­tul al PSD care spune că a […]Piața Victoriei, următorul pas

Orice mi-ar spune ci­neva, fap­tul că PSD și ALDE le-au ce­rut pro­pri­i­lor par­la­men­tari să stea în sală la mo­țiu­nea de cen­zură, dar să nu vo­teze, de­mon­strează că li­de­rii ce­lor două for­ma­țiuni po­li­tice se tem că nu mai de­țin con­tro­lul. Iar asta con­firmă zvo­nu­rile cum că în PSD există o fi­sură tot mai mare în­tre ta­băra […]PSD încotro?

Dis­cu­tam într-una din se­rile tre­cute cu amici în­tâl­niți la pro­teste des­pre pla­nu­rile de gu­ver­nare ale PSD. Eram cu to­ții de acord că ceea ce își pro­pun este foarte fan­te­zist în con­di­ți­ile în care nu pot fi­nanța toate mă­su­rile pe care le-au anun­țat și că, la un mo­ment dat, vor veni după sa­la­ri­ile ce­lor care mun­cesc […]Dragă Codruța și Augustin

După cum ve­deți aveți o sus­ți­nere po­pu­lară des­pre care pro­ba­bil ști­ați că există, dar nu aveați idee că e așa de mare și de de­ter­mi­nată. Ați câștigat‑o în parte voi, prin fer­mi­ta­tea cu care ați in­sis­tat în lupta îm­po­triva co­rup­ției. Ați câștigat‑o în parte prin po­li­ti­cieni, care au re­u­șit să aducă ro­mâ­nii la exas­pe­rare cu nesfâr­și­tele […]Jocul de‑a hoții și vardiștii

Ro­mâ­nia este ruptă în două. Nu e prima dată. Ne-am îm­păr­țit în bă­siști și anti-bă­­­siști, în #co­lec­tiv și in­di­fe­renți, în #ro­și­a­montană și pro-ci­a­­­nu­­riști. În ge­ne­ral li­nia de de­mar­ca­ție din­tre cele două ta­bere a tre­cut cam prin ace­eași ge­o­gra­fie de­mo­gra­fică, cu mici ex­cep­ții. Cam ace­leași ca­te­go­rii so­ci­ale și de vâr­stă se așează de fi­e­care dată de o […]De ce bătrânii votează PSD

Zi­lele as­tea s‑a vor­bit mult des­pre con­flic­tul din­tre ge­ne­ra­ții, des­pre bă­trâ­nii care au vo­tat PSD și ne-au pot­co­vit pe toți cu banda asta de ban­diți puși pe je­fuit. Care bă­trâni au tot vo­tat PSD de 27 de ani în­coace, ținând în prim pla­nul po­li­ti­cii ro­mâ­nești o clică de hoți care a con­fis­cat un par­tid. Și că […]Poveşti cu graţieri şi abuzuri

Toc­mai ce-am ter­mi­nat de ci­tit un text des­pre toată tă­ră­șe­nia asta cu gra­ți­e­rile și dez­in­cri­mi­na­rea abu­zu­lui în ser­vi­ciu al unui pro­fe­sor uni­ver­si­tar de la fa­cul­ta­tea de drept din Cluj, pe nu­mele său Radu Chi­riță. Omul e spe­cia­list în do­me­niu, doc­tor în drept con­sti­tu­țio­nal și avo­cat prac­ti­cant, deci nu se poate con­tra multă lume cu el […]Cum s‑au dat banii la protest

Pen­tru că de fra­ier ce sunt nu am fost pe fază să-mi iau și eu ba­nii la pro­tes­tul de aseară, am de­cis să fac niște in­ves­ti­ga­ții ca să știu pe vi­i­tor cum să nu mai rămân cu buza um­flată. Așa că am dat niște te­le­foane, niște me­saje și — din om în om — am […]Ori ei, ori noi

Zice Drag­nea că aseară a fost o mi­ne­ri­adă și că pre­șe­din­tele a fost în frun­tea ei. Pro­ba­bil că nu știe cum arată o mi­ne­ri­adă, n‑a luat niște bâte pe co­coașă ca să facă di­fe­rența din­tre un pro­test paș­nic și hoar­dele de pri­mi­tivi care au in­va­dat în mai multe rân­duri Bu­cu­reștiul. Poate‑l ajută no­ro­cul să ex­pe­ri­men­teze […]Meniu