Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Sensibilitățile domnului Ponta

Dom­nul Ponta este su­pă­rat ne­voie mare că Iohan­nis s‑a așe­zat la Masa Tă­ce­rii. Zice-se că ar fi in­ter­zis, scrie pe niște plă­cuțe pe-acolo, prin parc. Însă în afară de plă­cuțe — scrise nu se știe de cine — se pare că n‑ar exista nici o re­gle­men­tare con­cretă care să in­ter­zică asta. Cică în Con­si­liul Ju­de­țean Gorj […]Constituția, usturoiul homosexualilor

Merg pe stradă și mă gân­desc că într‑o zi am să dau și eu peste un ho­mo­se­xual din ăsta care ame­nință fa­mi­lia tra­di­țio­nală din Ro­mâ­nia. Nu știu, zău, ce am să fac în clipa aia, os­ci­lez în­tre do­rința creș­ti­nească de a‑i tro­sni una în nu­mele Ta­tă­lui și cu­ri­o­zi­ta­tea de a afla cum pro­ce­dează ăș­tia de‑s […]Cum capturezi un urs (like a pro)

As­tăzi ne vom ocupa de as­pec­tele sub­tile și pro­funde ale prin­de­rii ur­și­lor de pe stră­zile din Ro­mâ­nia. Pen­tru că apa­rent si­tu­a­ția este mult mai com­pli­cată de­cât pare la prima ve­dere și, dintr-un pri­lej oca­zio­nal de știri sen­zațio­nale, am ajuns să dez­ba­tem pro­blema asta la nivel na­țio­nal, con­­tra­­­zi­­­cându-ne cum să le ve­nim de hac și dacă e bine să‑i împușcăm […]Abramburismul din educație

PSD nu su­portă ideea de a nu con­trola po­li­tic tot ce mișcă în țara asta. Prin toate pâr­ghi­ile po­si­bile ei vor să in­flu­en­țeze so­ci­e­ta­tea ca să‑i vo­teze, să‑i aducă și men­țină la pu­tere. Nici un pre­text nu e prea jo­s­nic pen­tru asta. În ca­zul sis­te­mu­lui de edu­ca­ție, vâr­ful de lance al PSD e ma­dam Abramburica, […]Este sistemul de educație impotent?

De vreo lună a in­trat în vi­goare un or­din al mi­nis­tru­lui edu­ca­ției care aprobă și pune în vi­goare Sta­tu­tul ele­vu­lui. Presa n‑a fă­cut prea mare tam-tam pe su­biect, eu unul cel pu­țin am ra­tat ști­rea la mo­men­tul apa­ri­ției or­di­nu­lui, dar l‑am des­co­pe­rit acum. Și am arun­cat o pri­vire în di­a­go­nală pe el. Sunt des­tul de […]De la Tulcea la Sulina, via Chilia

Am tot amâ­nat să scriu des­pre dru­me­ția de două zile prin deltă, cu bi­ci­cle­tele. Într-un fel e mai bine așa, pen­tru că tim­pul e ne­în­tre­cut în a tria ceea ce e cu ade­va­rat me­mo­ra­bil, prin sita lui flea­cu­rile cad și se pierd, iar ceea ce e im­por­tant rămâne cu tine. Poate că acum, după două luni […]În munții Căpățânii

Anul tre­cut, în prag de toamnă, ur­ca­sem cu pri­e­teni în Buila-Vân­­tu­­ra­­rița și ne mi­nu­na­sem îm­pre­ună de fru­mu­se­țea aces­tui munte mai pu­țin știut. Tru­di­sem din greu până în cur­mă­tura Bu­i­lei, la re­fu­giu, dar ade­vă­rata fru­mu­sețe a pe­i­sa­je­lor avea să ni se în­fă­ți­șeze abia când am ajuns în mu­chia vâr­fu­lui Buila și apoi pe tot dru­mul de […]Atentatele din fiecare zi

Într‑o fo­to­gra­fie cu­leasă de pe Twit­ter, două fe­mei mu­sul­mane ce poartă bu­rka tra­ver­sează un loc de plajă unde o mul­țime de ti­nere au doar cos­tume de baie su­mare. Ima­gi­nea este di­so­nantă, con­tra­ri­antă, ca și cum ar fi un co­laj pop art ne­re­u­șit. Pri­vești mai atent și în­țe­legi că nu e nici un tru­caj, fe­me­ile musulmane […]Sportul, acest mic război planetar

A tre­cut cam­pi­o­na­tul eu­ro­pean de fo­tbal, dar încă se mai aud co­men­ta­rii des­pre me­ciuri și echipe. Că Franța n‑a fost chiar la înăl­ți­mea pre­ten­ți­i­lor, că Islanda e o sur­priză, că Por­tu­ga­lia n‑a me­ri­tat să fie cam­pi­oană pen­tru că n‑a câști­gat de­cât un sin­gur meci în pri­mele 90 de mi­nute, că An­glia a fost vai de […]Evolution sau despre abiogeneză

Ați ob­ser­vat pro­ba­bil că nu po­ves­tesc foarte multe des­pre fa­mi­lia mea. Nu e o în­tâm­plare, e o ale­gere. Cred că ches­tiu­nile le­gate de fa­mi­lie sunt prea per­so­nale ca să le în­fă­ți­șezi tu­tu­ror, fără dis­cer­nământ. As­tăzi am să fac o ex­cep­ție, însă. Am să mă laud cu lu­cra­rea de li­cență a lui Răzvan, fiul meu mai […]