Abramburismul din educație

PSD nu suportă ideea de a nu con­trola poli­tic tot ce mișcă în țara asta. Prin toate pâr­ghi­ile posi­bile ei vor să influ­en­țeze soci­e­ta­tea ca să‐i voteze, să‐i aducă și men­țină la putere. Nici un pre­text nu e prea jos­nic pen­tru asta. În cazul sis­te­mu­lui de edu­ca­ție, vâr­ful de lance al PSD e madam Abram­bu­rica, coana Cati Andro­ne­scu.

Mi‐e foarte greu să‐mi dau seama în cazul aces­tei cucoane dacă e pur și sim­plu pros­tie mani­pu­lată de către șefii PSD sau e o tică­lo­șie pre­me­di­tată. Rezul­ta­tul e că ade­sea se face lun­tre și punte pen­tru a servi par­ti­dul, cu un ser­vi­lism pe care nu l‐ai bănui la cineva care se pre­tinde la înăl­ți­mea func­ției de rec­tor al Uni­ver­si­tă­ții Bucu­rești. Ieri am auzit expli­ca­ția ei des­pre ini­ția­tiva de a amâna exa­me­nele de ocu­pare a func­ți­i­lor de direc­tori în școli. Cică mulți pro­fe­sori vor dori să par­ti­cipe și se vor pre­găti pen­tru exa­men (ok, firește), dar numai unii vor reuși să‐l treacă (până aici totul e logic). Cei­lalți vor tre­buie să se întoarcă la cate­drele lor (bine­în­țe­les…) și asta va crea o des­ta­bi­li­zare a învă­țămân­tu­lui. Ha? Ce des­ta­bi­li­zare? Ai dat un exa­men, nu l‐ai luat și te întorci la treaba ta. Voi pri­ce­peți unde e des­ta­bi­li­za­rea? Că eu nu.

Dacă am aplica logica madamei Abram­bu­rica și la nivel par­la­men­tar, nu ar mai tre­bui să orga­ni­zăm ale­geri par­la­men­tare, pen­tru că mulți cetă­țeni vor can­dida, dar numai unii vor fi aleși, iar cei­lalți vor tre­bui să se întoarcă la viața lor obiș­nu­ită, ceea ce va crea o des­ta­bi­li­zare a țării.

Miza e lim­pede: dacă se face con­curs acum, în vre­mea teh­no­cra­ți­lor, direc­to­rii de școală nu vor mai fi "aleși" de domnii pri­mari, deci nu vor mai fi per­soane loiale PSD. Țineți cont că sec­ți­ile de votare sunt în școli, că multe per­soane din comi­si­ile sec­ți­i­lor de votare sunt pro­fe­sori selec­tați "pe sprân­ceană" de direc­tor și veți avea ima­gi­nea unui meca­nism aflat la limita legii sau chiar nițel din­colo de ea prin care se asi­gură votu­rile favo­ra­bile. Nu așa se fură, dar așa se faci­li­tează fur­tul, fără să "transpire" nimic des­pre nere­guli. Nu doar PSD e inte­re­sată de meca­nis­mul ăsta, nici PNL (mai ales prin foș­tii pede­liști) nu e departe de inte­re­sele astea, dar con­tro­lul ăsta merge foarte bine în mediul rural, unde PSD domină în multe zone ale țării. Deci pen­tru ei e mai impor­tant.

Împo­triva aces­tei blo­cări nejus­ti­fi­cate a con­cur­su­ri­lor de ocu­pare a pos­tu­ri­lor de direc­tori se ridică vocea unor elevi. Citiți mai jos un arti­col des­pre un ast­fel de pro­test. Dar știți care e pro­blema majoră a sis­te­mu­lui de edu­ca­ție? Că nu vedem nici un pro­test din par­tea pro­fe­so­ri­lor. Ei n‐au nimic de obiec­tat. Ei nu ies în stradă, nu ame­nință cu greva. Ei nu vor nici direc­tori numiți poli­tic, nici selec­tați prin con­curs.

Lor li se rupe. Ei vor sala­rii mai mari. Și dis­ci­plină la elevi, ca să le fie mai ușor să‐și pre­dea mate­ria. Bla, bla, bla, dragi elevi. Ați înțe­les, e bine. N‐ați înțe­les nimic, tot bine. Asta e pro­grama, da? Impor­tant e că ați absol­vit și au scă­pat de voi. De aia avem abram­bu­ris­mul ăsta gene­ra­li­zat în edu­ca­ție.

Citește: La 17 ani, Alex Manda îi explică Eca­te­ri­nei Andro­ne­scu unde a dus poli­ti­za­rea șco­lii: Direc­to­rul, în gra­ți­ile pri­ma­ru­lui, nu mai cere bani de la buget, ci de la elevi, prin fon­dul cla­sei


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Mares Stefan

  Zero barat.Pentru arti­col.

  • Sorin Sfirlogea

   Aș face pariu că ești cadru didac­tic, da' n‐am cu cine… 😀

  • daniel

   Nu fiti atat de aspru. Si nici ras­pun­suri de genul "Aș face pa­riu că ești ca­dru di­dac­tic, da’ n‐am cu cine…", nu sunt de dorit. Poate ca sunt exa­ge­rat de subiec­tiv avand multe cadre didac­tice in fami­lie si sti­ind cat suflet au pus sau inca mai pun pen­tru pro­fe­sia asta. Si nu sunt (ele, cadrele didac­tice din fami­lia mea) din cate­go­ria celor ce doresc inva­ta­mant "cu mai­nile la spate". Ba chiar imi place sa cred ca sunt prin­tre cele mai des­chise la meto­dele moderne de inva­tare. Cat des­pre doamna Andro­ne­scu, nu pot sa spun decat ca tara arde si babele se piap­tana. Mi‐ar fi pla­cut sa‐i pre­o­cupe pe poli­ti­cieni pro­ble­mele ade­va­rate ale inva­ta­man­tu­lui, cum ar fi lipsa spa­ti­u­lui nece­sar cla­se­lor pre­ga­ti­toare, numa­rul extrem de mare de elevi din aceste clase, lipsa mobi­li­e­ru­lui si a mate­ri­a­le­lor didac­tice adec­vate aces­tei cate­go­rii de copii. Ei, poli­ti­cie­nii, au inven­tat doar forma, uitand com­plet de fond, ca in mai toate situ­a­ti­ile. De unde fond, cand pre­o­cu­pa­rea de baza este sa‐ti pui oameni aser­viti peste tot, iar pro­fe­sia in sine, con­di­ti­ile pen­tru copii, nu con­sti­tuie o tema seri­oasa de ana­liza pen­tru a gasi rezol­vari accep­ta­bile. Va puteti ima­gina o clasa pre­ga­ti­toare, cu 30 de copii de maxi­mum 6 ani, intr‐o sala de clasa con­ven­tio­nala? Cre­deti ca ati putea face fata aces­tei pro­vo­cari? Copiii la aceasta var­sta nu pot fi tinuti 4 ore in banci, indi­fe­rent cata expe­rienta, inven­ti­vi­tate, cre­a­ti­vi­tate, rab­dare si buna vointa ar avea un cadru didac­tic. Este un chin pen­tru copii si pen­tru inva­ta­tor. Numa­rul este prea mare, spa­tiul este prea mic, mobi­li­e­rul este nea­dec­vat, mate­ri­a­lele didac­tice puse la dis­po­zi­tie de scoala lip­sesc cu desa­var­sire. Astea sunt unele din­tre mul­tele pro­bleme ale sco­lii ce ar tre­bui sa‐i pre­o­cupe pe acesti "abram­bu­rici". Am vrut sa spun poli­ti­cieni. Par­don.

 2. caragiale

  Abram­bu­rica si‐a facut o cloaca si la Poli cand a fost: unu ajuns minis­tru , umu ajuns sef la tsd ca‐i facea lu madame greve cand avea ea nevoie…cei care au fost stu­denti in urma cu vreo 10 ani stiu cum s‐au reno­vat cami­nele, multe la numar din regie, sub indru­ma­rea lu tanti.
  Eu ii doresc par­naie, multa ca merita.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu