Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Tradiția avortului la români

N‑am prac­ti­cat nici­o­dată al­pi­nis­mul, deci nu pot să pre­tind nici un fel de ex­pe­riență în do­me­niul ăsta, dar am au­zit că unul din­tre pe­ri­co­lele care te pân­desc în acest sport este blo­ca­jul men­tal, mo­men­tul ăla când te afli în pe­rete, prea sus ca să mai re­nunți, iar în fața ta nu mai vezi nici un fel […]Dragnea-Liiceanu, 1–0

Am ur­mă­rit zi­lele tre­cute in­ter­ven­ți­ile ce­lor pa­tru per­soane care au re­pre­zen­tat Ro­mâ­nia în dez­ba­te­rea din Co­mi­sia pen­tru Li­ber­tăți Ci­vile, Jus­ti­ție și Afa­ceri In­terne a Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pean — eram cu­rios să văd ce ar­gu­mente s‑au adus și cum s‑au pre­zen­tat fi­e­care din­tre cei in­vi­tați să ia cu­vân­tul. Dis­cur­sul mi­nis­tru­lui jus­ti­ției nu m‑a sur­prins în nici un […]Cum s‑a schimbat politica în România

Ieri seară mă în­torceam de la Cluj. Se fă­cuse deja noapte, dru­mul era plin de ca­mi­oane, așa că pe multe por­țiuni n‑am avut alt­ceva de fă­cut de­cât să stau în coada de ti­ruri, mer­gând cu­minte cu 60 km/h și aș­tep­tând să se ivească oca­zia unei de­pă­șiri no­ro­coase. În tim­pul ăsta am avut ră­ga­zul să mă […]Să mori de-a‑n picioarelea

Ma­rin Preda spu­nea într-unul din­tre ce­le­brele sale ro­mane că moar­tea e un fe­no­men sim­plu în na­tură, doar oa­me­nii îl fac în­spă­i­mân­tă­tor. Îmi amin­tesc că, atunci când am ci­tit această frază cu care în­ce­pea fi­rul po­veș­tii, m‑am oprit, con­tra­riat de fran­che­țea afir­ma­ției. Am re­flec­tat pu­țin la su­biec­tul ăsta îna­inte de a re­lua lec­tura și mi-am lăsat […]Eu vreau să guverneze PSD

Pen­tru ori­cine pri­cepe pu­țină eco­no­mie, nu la nivel de ex­pert, ci doar atât cât să în­țe­leagă me­ca­nis­mele ei sim­ple, e lim­pede că pro­gra­mul de gu­ver­nare al PSD este un basm de ador­mit co­piii. Pro­blema e că, fi­ind pen­tru co­pii, a fost vo­tat cu mult en­tu­zi­asm de oa­meni care se pri­cep la eco­no­mie cam tot atât cât […]Ghid practic de populism

Se spune des­pre PSD că are re­flexe co­mu­niste de pa­r­­tid-stat. Dar ide­o­lo­gia este doar o față a mo­ne­dei, iar cea­laltă este re­torica par­ti­du­lui. Și câ­teo­dată re­torica e mai im­por­tantă. Așa cum s‑a în­tâm­plat în toți cei 27 de ani de după re­vo­lu­ție în care PSD nu a im­pre­sio­nat prin re­a­li­ză­rile po­li­tice, ci prin re­torica sa na­­­ți­o­­na­­­list-po­­pulistă. La fel cum […]O țară pe care s‑o apărăm

Fel și fel de voci, care mai de care mai grave și mai so­bre, ne vor­besc în ul­tima vreme des­pre frămân­tă­rile po­li­tice din ju­rul Ro­mâ­niei, atră­­­gându-ne aten­ția că nu le dăm su­fi­cientă aten­ție, ab­sor­biți fi­ind de mi­zele noas­tre in­terne, mult mai mă­runte și mai ne­im­por­tante. Din spa­tele unor ti­tu­la­turi cu ștaif, pre­cum ana­list po­li­tic sau specialist […]Prizonieri în PSD

Je­nica Du­mi­tru este, sau a fost, șefa Ser­vi­ci­u­lui Re­surse Umane din Di­rec­ția Ge­ne­rală de Asis­tenţă So­ci­ală și Pro­tec­ția Co­pi­lu­lui Te­le­or­man. Este una din per­soa­nele care știau foarte bine că Li­viu Drag­nea — pe atunci pre­șe­dinte la Con­si­li­u­lui Ju­de­țean Te­le­or­man — a dat dis­po­zi­ție ca la această di­rec­ție să fie an­ga­jate două per­soane care mai apoi nu […]Abuzul în serviciu. Un posibil compromis.

Până la urmă care e treaba cu abu­zul ăsta în ser­vi­ciu? Pen­tru că to­tul a de­ve­nit nițel con­fuz, cred, de când avem două dis­cur­suri în pa­ra­lel: unul al DNA care zice că e mo­da­li­ta­tea prin care par­ti­dele aflate la pu­tere își con­so­li­dează po­zi­ția și fa­vo­ri­zează dis­cre­țio­nar cli­en­tela po­li­tică, al­tul al PSD care spune că a […]Piața Victoriei, următorul pas

Orice mi-ar spune ci­neva, fap­tul că PSD și ALDE le-au ce­rut pro­pri­i­lor par­la­men­tari să stea în sală la mo­țiu­nea de cen­zură, dar să nu vo­teze, de­mon­strează că li­de­rii ce­lor două for­ma­țiuni po­li­tice se tem că nu mai de­țin con­tro­lul. Iar asta con­firmă zvo­nu­rile cum că în PSD există o fi­sură tot mai mare în­tre tabăra […]